ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε. Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε κατά το άρθρο 24 του ν. 4389/2016.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., ο Πρόεδρος, τα Μέλη και ο εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:28 | Β. Μ.

  Το νομοσχέδιο «Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε.» που θα τεθεί προς ψήφιση συνεχίζει την αδικαιολόγητη δυσμενή διακριτική μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 και αυτών που διορίστηκαν προγενέστερα. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 δε λαμβάνουν την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, και την οποία λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί στην Α.Α.Δ.Ε. πριν την 11η Οκτωβρίου του 2018, δηλαδή πριν τη δημοσίευση του ν. 4569/2018. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 θα λαμβάνουν ό,τι τους αναλογεί με βάση τη θέση εργασίας που έχουν χωρίς όμως να λάβουν την προσωπική διαφορά.

  Σε περίπτωση που υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά μετακινηθούν σε άλλη θέση εργασίας και οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές είναι μικρότερες με το νέο ειδικό μισθολόγιο τότε θα συνεχίζουν να λαμβάνουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλαδή οι αποδοχές τους δε θα μειωθούν. Ακόμα και οι υπάλληλοι που θα μετακινηθούν ή θα αποσπαστούν στην Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη διαφορά, εάν οι αποδοχές τους είναι χαμηλότερες με το νέο ειδικό μισθολόγιο.

  Το νέο ειδικό μισθολόγιο είναι κατάφωρα άδικο για τους υπαλλήλους που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018, οι οποίοι θα συνεχίσουν να αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές από τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, ενώ διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και επιτελούν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες.

  Στους υπαλλήλους που δε λαμβάνουν την προσωπική διαφορά ανήκουν και οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στο γραπτό διαγωνισμό της προκήρυξης 1Γ/2017. Κατάφεραν να διακριθούν σε πάρα πολύ απαιτητικές εξετάσεις και τοποθετήθηκαν στις θέσεις που προβλεπόταν από το ΑΣΕΠ, αφού παρακολούθησαν το υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εννιάμηνης διάρκειας στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία. Οι αποδοχές των νεοδιορισθέντων του γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2017 είναι πάρα πολύ χαμηλές της τάξης των 737 ευρώ χωρίς μεταπτυχιακό ή 794 ευρώ με μεταπτυχιακό και βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία σε σχέση με το αν ο υπάλληλος υπαγόταν στην προσωπική διαφορά που είναι ίση περίπου με 1250 ευρώ. Οι χαμηλές αποδοχές δεν μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες και δε διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των νεοδιορισθέντων. Οι ανωτέρω ήταν η πρώτη σειρά που επωμίστηκε όλο το κόστος για την υποχρεωτική εκπαίδευσή της και είναι και πάλι αυτή που θα επωμιστεί την άδικη και αναιτιολόγητη μισθολογική ανισότητα.

  Η μη καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που διορίστηκαν μετά την 11/10/2018 και που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα, παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες με τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος, επειδή εισάγει ανόμοια αντιμετώπιση προσώπων που τελούν σε απολύτως όμοιες συνθήκες. Επιτακτικό και επείγον αίτημά μας αποτελεί η νομοθετική επίλυση της απόδοσης της προσωπικής διαφοράς και εξομοίωσης των μισθών των υπαλλήλων μετά την 11/10/2018 με όλους τους λοιπούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην Α.Α.Δ.Ε. πριν την ψήφιση του «Ειδικού Μισθολογίου». Είναι ευκαιρία με το ειδικό μισθολόγιο να εξαλειφθεί αυτή η ανισότητα και η αδικία και όλοι να εκκινούν απο την ίδια αφετηρία.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:26 | Κωστής

  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:49 | Γιώργος

  Η προσέλκυση ικανών υπαλλήλων και στελεχών στην Α.Α.Δ.Ε. από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς η διαμόρφωση ενός συγχρόνου διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος αμοιβών δεν επιτυγχάνεται. Το νομοσχέδιο ξεκινά από λάθος βάση από την στιγμή που δεν αναγνωρίζει την καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίοι διορίστηκαν μετά την 11/10/2018 και διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα, επιτελούν το ίδιο έργο και ασκούν όμοια καθήκοντα υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες με τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά. Δημιουργεί εντάσεις στις οργανικές μονάδες καθώς δεν εξαλείφει τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων διαιωνίζοντας το πρόβλημα της άνισης αμοιβής για την ίδια εργασία. Αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:23 | ΚΜ

  Το σχέδιο νόμου <>εισάγει αδικαιολόγητη δυσμενή διακριτική μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 και αυτών που διορίστηκαν προγενέστερα.
  Το νέο καθεστώς είναι κατάφωρα άδικο για τους υπαλλήλους που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018, οι οποίοι θα συνεχίσουν να αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές από τους υπαλλήλους που λαμβάνουν τη προσωπική διαφορά ,ενώ διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και επιτελούν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες ανάμεσα σε αυτούς και οι νεοδιορισθέντες με την προκήρυξη 1Γ/2017.
  Η ανωτέρω σειρά λαμβάνει πολύ χαμηλό μισθό με καμία προοπτική απόδοσης της προσωπικής διαφοράς με βάση το ‘’Ειδικό Μισθολόγιο’’. Επιπρόσθετα ,είναι η πρώτη σειρά που επωμήστηκε εξολοκλήρου το κόστος της υποχρεωτικής της εκπαίδευσης στη ΦΟ.Τ.Α. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο τεράστιας παγκόσμιας οικονομικής και υγεινομικής κρίσης , γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την αξιοπρεπή τους διαβίωση.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:03 | ΠΟΕ ΔΟΥ

  Το Σχέδιο Μισθολογίου της ΑΑΔΕ που κατατέθηκε για διαβούλευση
  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό εφόσον :
  1. Δεν έχει σταθερά δεδομένα εκ των προτέρων γνωστά και οι διατάξεις του
  είναι γενικές αδιαφανείς και αόριστες.
  2. Δεν υπάρχει απαιτούμενη πληροφόρηση για το βαθμολόγιο με τα δεκατρία
  (13) κλιμάκια το ύψος των αμοιβών του κάθε κλιμακίου και ο αριθμός των
  υπαλλήλων που κουμπώνουν σε αυτά.
  3. Δεν επιλύει το θέμα της απόδοσης της προσωπικής διαφοράς αφού
  λειτουργεί διχαστικά και δημιουργεί ανισότητες. Η αμοιβή των νέων
  συναδέλφων θα εξαρτάται από το περίγραμμα θέσης που έχουν τοποθετηθεί,
  κάτι που έγινε αυθαίρετα και χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο.
  4. Θα δημιουργήσει ανθρωποφαγία στους εργαζόμενους της ΑΑΔΕ και
  πολυδιάσπαση του κλάδου εφόσον δημιουργείται πλέον και μισθολογική
  διαφοροποίηση ανάμεσα στην ΑΑΔΕ και το Υπουργείου Οικονομικών.
  5. Συνδέεται με την αξιολόγηση καθιστώντας την τον θεμέλιο λίθο του μισθού
  του εργαζόμενου μέσα σε ένα καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας και
  αναξιοκρατίας.

  Ακολουθεί η Κοινή πρόταση Ειδικού Μισθολογίου των τριών Ομοσπονδιών.

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Μισθολογικές και εργασιακές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, της
  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και υπολοίπων φορέων εποπτείας του
  ίδιου Υπουργείου.
  Άρθρο 1
  Πεδίο εφαρμογής
  Στις διατάξεις του παρόντος ειδικού μισθολογίου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί
  δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
  και ορισμένου χρόνου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας
  και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο Οικονομικών, στην
  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή
  (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), στο Νομικό
  Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ), στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ), στην
  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), στην Επιτροπή
  Ολυμπίων Κληροδοτημάτων και στο Βαρβάκειο Ίδρυμα. Στις διατάξεις του παρόντος
  υπάγεται και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, που ανήκει οργανικά στους
  αναφερόμενους φορείς.
  Άρθρο 2
  Αποσύνδεση μισθού – βαθμού
  1. Το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος εξελίσσεται, ανεξάρτητα από
  το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται στο
  επόμενο άρθρο.
  2. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο
  δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο
  ανήκει η θέση τους.
  Άρθρο 3
  Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων
  1. Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπάλληλων των κατηγοριών:
  – Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή
  ισότιμο Σχολών αλλοδαπής,
  -Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
  Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής και
  – Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ορίζονται ως εξής:
  Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. και σε δεκατρία
  (13) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας Υ.Ε. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και
  Δ.Ε εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ της
  κατηγορίας Υ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13.
  2. Ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικό
  κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει η θέση που διορίζεται.
  3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους
  που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται
  κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
  κατά τέσσερα (4) Μ.Κ.
  2
  β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το
  περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο
  απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την
  πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό του Υπουργείου
  Οικονομικών. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο
  Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εκτός των περιπτώσεων που η συνάφεια των τίτλων έχει κριθεί
  κατά τη διαδικασία πρόσληψης του υπαλλήλου από τον ΑΣΕΠ, είτε αυτός θεωρήθηκε
  προαπαιτούμενο διορισμού, είτε μοριοδοτήθηκε. Επί της απόφασης αυτής δύναται να
  ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από την ειδική τριμελή επιτροπή της παρ.3β του
  άρθρου 9 του ν.4354/2015 (Α, 176), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. Η νέα κατάταξη
  και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής
  αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται
  στα Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας και προωθούνται κατά τρία (3) Μ.Κ.
  δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περιπτώσεων α` και γ`, οι
  υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
  Άρθρο 4
  Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
  1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε
  ανώτερο μισθολογικά κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
  α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε
  μισθολογικό κλιμάκιο.
  α. Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας Υ.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε μισθολογικό
  κλιμάκιο.
  2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο
  αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο
  κατώτερο μισθολογικά κλιμάκιο.
  3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του
  αρμόδιου για τα διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις
  διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (Α΄176). Η αναγνώριση των ανωτέρω
  προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου και τα
  οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και
  όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  Άρθρο 5
  Βασικός μισθός
  1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μισθολογικού Κλιμακίου των προϊσταμένων των Γενικών
  Διευθύνσεων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (2.720) ευρώ και
  αποτελεί τη βάση υπολογισμού των Μ.Κ. των υπολοίπων κατηγοριών. Οι προϊστάμενοι
  Γενικών Διευθύνσεων κατατάσσονται στο κλιμάκιο αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας
  τους.
  2. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. προσδιορίζονται με
  βάση το ποσό του Μ.Κ της παρ.1, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές,
  στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
  Π.Ε. 0,522
  Τ.Ε. 0,502
  Δ.Ε 0,360
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ., των ως άνω κατηγοριών, πλην της Υ.Ε
  κατηγορίας, διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που
  προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Μ.Κ.1 με το συντελεστή 0,0424. Το προστιθέμενο
  ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ.
  3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Μ.Κ της Υ.Ε κατηγορίας προσδιορίζεται με ανάλογη
  εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων του Β΄ μέρους του ν.4354/2015.
  Άρθρο 6
  Επιδόματα
  Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα
  και παροχές κατά μήνα:
  1. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4354/2015
  (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει.
  2. Επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
  άρθρου 19 του ν.4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.
  3. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18
  του ν.4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στον τομέα
  της καθαριότητας εντάσσονται στην Α΄ κατηγορία και λαμβάνουν επίδομα ύψους εκατόν
  πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.
  4. Επίδομα επίδοσης ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως για τους εργαζομενους
  επιμελητές, κατηγορίας ΥΕ των υπηρεσιών του πεδίου εφαρμογής της παρούσης, που
  επωμίζονται την ευθύνη μετάβασης στην έδρα φορολογούμενων, προκειμένου να
  επιδώσουν σχετικά έγγραφα.
  5α. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα
  καθήκοντά τους, επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
  1) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, χίλια (1.000) ευρώ.
  2) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
  3) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
  4) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
  β. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος απουσιάζουν προσωρινά
  από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για
  συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, το επίδομα θέσης ευθύνης
  καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική
  επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του.
  γ. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας το ως
  άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.
  δ. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο (2) βαθμίδες καταβάλλεται
  μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.
  6α. Στους υπαλλήλους χορηγείται επίδομα ειδικών καθηκόντων. Το επίδομα υπολογίζεται
  σε ποσοστό 30% για τις κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. επί του αντίστοιχου βασικού μισθού
  που λαμβάνει ο υπάλληλος
  β. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται λόγω των ιδιαίτερων καθηκόντων των υπαλλήλων που
  ασκούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Υπουργείου Οικονομικών και των
  αναφερομένων φορέων και συνδέεται άμεσα με την ενεργό άσκηση τους. Σε περίπτωση
  απομάκρυνσης των υπαλλήλων με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση, εκπαιδευτική άδεια
  μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τους χώρους που
  δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με
  βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
  γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και
  οι δικαιούχοι και καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
  θέμα σχετικά με τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος.
  Άρθρο 7
  Επιδόματα εορτών και αδείας
  1. Στο προσωπικό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος καταβάλλονται
  επιδόματα εορτών και αδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως εξής:
  α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων
  β) Επίδομα εορτών Πάσχα
  γ) Επίδομα αδείας
  2. Τα επιδόματα του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως
  τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων του
  προηγούμενου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη
  βάση, το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων της
  πρώτης παραγράφου, οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές
  υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών
  χιλιάδων (3.000) ευρώ, με ανάλογη μείωση τους.
  3. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων
  χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό
  διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται στις 16
  Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το επίδομα εορτών Πάσχα χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο
  υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15
  Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα. Το
  επίδομα αδείας χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το
  χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και
  καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος
  μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στη παρούσα
  παράγραφο, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος, ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο
  χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.
  Άρθρο 8
  Υπερωριακή εργασία
  1. Για την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών
  εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε
  φορά ισχύει. Ο αριθμός των ωρών νυχτερινής εργασίας, καθώς επίσης και ο αριθμός
  Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των
  τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και των υπηρεσιών του
  Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
  κατ’ εξαίρεση των ορίων της περίπτωσης β΄ της παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν.4354/2015.
  2. Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
  παραγράφου Α3 του άρθρου 20 του ν.4354/2015.
  3. Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου είναι ίδια με αυτή που παρέχεται για
  υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22:00 ώρα, προσαυξημένη κατά
  25%, ενώ το Σάββατο από τις 22:00 μέχρι την 06:00 πρωινή της Δευτέρας κατά 75%.
  Άρθρο 9
  Συλλογικά όργανα
  Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με απόφασή του να συνιστά επιτροπές ή ομάδες
  εργασίας, με αμοιβή που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, με αντικείμενο που άπτεται
  αμιγώς των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, με ιδιαίτερη σημασία για την
  άσκηση της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του
  άρθρου 37 του ν.4484/2017 (Α΄110).
  Άρθρο 10
  Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων υπαλλήλων
  1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται στους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο
  εφαρμογής του παρόντος συνεχίζουν να λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της
  οργανικής τους θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4354/2015. Οι
  υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών που κατά την ημερομηνία έναρξης του παρόντος
  τελούν σε απόσπαση ή διάθεση σε φορείς εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 1 του
  παρόντος συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές που ορίζονται από τις διατάξεις του
  κεφαλαίου Β του ν.4354/2015 ή από ειδικότερες διατάξεις.
  2. Υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που έχουν αποσπαστεί στον
  Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δυνάμει των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27
  του ν.4223/2013 (Α΄287), εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος ειδικού μισθολογίου.
  Άρθρο 11
  Τακτικές αποδοχές
  Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από
  τον βασικό μισθό και τα επιδόματα των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, καθώς και την
  προσωπική διαφορά του επομένου άρθρου.
  Άρθρο 12
  Μεταβατική διάταξη – Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων
  1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα
  μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο
  Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται για
  μισθολογική εξέλιξη από το ίδιο Υπουργείο. Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων του
  Υπουργείου Οικονομικών, που τελούν σε απόσπαση ή διάθεση σε φορείς εκτός των
  αναφερομένων στο άρθρο 1 του παρόντος, θα πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία
  λήξης της απόσπασης τους και ανάληψης υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.
  2. Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος προκύπτουν συνολικές τακτικές
  μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος, η διαφορά
  διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς στο σύνολο των
  νέων και παλαιών αποδοχών, δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα των παρ.1,2,3 και 4
  του άρθρου 6 και τα επιδόματα του άρθρου 7 του παρόντος. Επίσης, για τον υπολογισμό
  της προσωπικής διαφοράς, στο σύνολο των παλαιών αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο
  βασικός μισθός του Μ.Κ. που έχει καταταχθεί ο υπάλληλος, βάσει των διατάξεων του
  ν.4354/2015 και όχι ο καταβαλλόμενος βασικός μισθός.
  3. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των
  αποδοχών του υπαλλήλου, πλην της χορήγησης ή αύξησης των επιδομάτων που δεν
  λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κατά τα οριζόμενα της προηγούμενης
  παραγράφου. Η προσωπική διαφορά του παρόντος δεν μειώνεται και από χορήγηση Μ.Κ
  λόγω μισθολογικής ωρίμανσης.
  Άρθρο 13
  Ισχύουσες διατάξεις
  Για τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ισχύουν, κατά ανάλογο τρόπο,
  οι διατάξεις των άρθρων 151, των παρ.1 έως 9 του άρθρου 153, 156, 157 και 158 του
  ν.4472/2017 (Α’ 74).
  Άρθρο 14
  Συνθήκες Εργασίας
  Διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων που καθορίζουν τις συνθήκες
  υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται στους εργασιακούς χώρους και τις δημόσιες
  υπηρεσίες. Συγκροτείται επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων με
  αντικείμενο τη στέγαση των υπηρεσιών σε κατάλληλα και φιλικά προς πολίτες και τους
  εργαζόμενους κτίρια.
  Άρθρο 15
  Ωράριο εργασίας
  Για το σύνολο του προσωπικού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης, η
  διάρκεια της εργασίας εβδομαδιαίως ορίζεται σε τριάντα επτά και μισή (37,5) ώρες. Όλα τα
  τμήματα ή υπηρεσίες εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. Υπηρεσίες ή τμήματα
  τα οποία, από τη φύση του αντικειμένου, δεν εμπίπτουν στο καθεστώς νυχτερινών –
  εξαιρέσιμων – αργιών καθώς και εργασίας πέραν του πενθημέρου, οι ώρες εργασίας κάθε
  μέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) ανέρχονται σε επτά και μισή (7,5). Ο υπάλληλος δύναται
  να επιλέξει, κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας με τον Προϊστάμενο και αφού έχουν
  ληφθεί υπόψη οι ανάγκες της υπηρεσίας, μεταξύ τριών εναλλακτικών ωραρίων και
  συγκεκριμένα:
  7:30 πμ έως 3μμ,
  8:00 πμ έως 3:30μμ και
  8:30 πμ έως 4μμ
  Για υπηρεσίες ή τμήματα στα οποία, από τη φύση του αντικειμένου, προκύπτει η ανάγκη
  εργασίας πέραν του θεσμοθετημένου πενθημέρου (Δευτέρα έως Παρασκευή), ο
  υπάλληλος, πέραν της καταβολής των νομίμων υπερωριακών αποζημιώσεων του άρθρου
  8 του παρόντος, δικαιούται εντός της διανυθείσας (κλειομένης) εβδομάδας ή της άμεσα
  επόμενης εβδομάδας:
  ένα (1) ρεπό αν έχει εργαστεί Σάββατο ή Κυριακή ή
  δύο (2) ρεπό, αν έχει εργαστεί Σάββατο και Κυριακή.
  Άρθρο 16
  Ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθμού
  1. Μετά το άρθρο 12 του π/δτος 142/2017 (Α, 181) προστίθεται άρθρο 12Α, ως εξής:
  «Στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης συστήνεται και λειτουργεί
  Παιδικός Σταθμός για τη φιλοξενία και τη φροντίδα βρεφών και παιδιών προσχολικής
  ηλικίας του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς επίσης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε). Ο Παιδικός
  Σταθμός συστήνεται και λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος
  2. Στον παιδικό σταθμό λειτουργούν δύο μονάδες ως εξής : α) μονάδα βρεφών, για βρέφη
  ηλικίας από 18 μηνών έως 2 ½ ετών και β) μονάδα παιδιών, για παιδιά ηλικίας από 2 ½
  ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάθε μονάδα μπορεί να
  περιλαμβάνει περισσότερα του ενός τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των βρεφών και των
  παιδιών που εξυπηρετούνται σε αυτό.
  3. Σκοπός του παιδικού σταθμού είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας σε βρέφη και παιδιά
  προσχολικής ηλικίας, η διατροφή, η δημιουργική απασχόληση, η φύλαξη και η ανάλογη
  προς την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, με σκοπό την πολύπλευρη νοητική,
  συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξή τους.
  4. Στον παιδικό σταθμό φιλοξενούνται τα τέκνα υπαλλήλων των φορέων της παρ.1 του
  παρόντος κατά τον χρόνο εργασίας των ασκούντων την γονική τους μέριμνα.
  5. Το Υπουργείο Οικονομικών μεριμνά για την διασφάλιση κατάλληλων κτιριακών
  εγκαταστάσεων με πλήρη υποδομή και εξοπλισμό για την ασφαλή διαμονή των παιδιών.
  6. Στον παιδικό σταθμό τηρούνται (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), τα εξής βιβλία:
  α. μητρώο βρεφών και παιδιών,
  β. κάρτες υγείας των βρεφών και παιδιών,
  γ. βιβλίο παρουσίας των βρεφών και παιδιών,
  δ. βιβλίο εκδρομών, επισκέψεων, ομιλιών και διαλέξεων,
  ε. βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού,
  στ. βιβλίο συμβάντων,
  ζ. μητρώο οχημάτων.
  7. Με π.δ/μα που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καταρτίζεται ο οργανισμός
  και ο κανονισμός προμηθειών του παιδικού σταθμού. Ιδιαιτέρως με τον Οργανισμό
  καθορίζονται:
  αα)Η αποστολή του φορέα και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες.
  ββ)Ο τίτλος και η αποστολή κάθε οργανικής μονάδας.
  γγ)Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης
  κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων σε κλάδους και
  ειδικότητες.
  δδ) Η γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης.
  εε) Η κατάργηση ή συγχώνευση οργανικών μονάδων, καθώς και η μεταφορά των
  αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες ή η κατάργησή τους.
  στστ) Η κατανομή του συνόλου ή μέρους των οργανικών θέσεων του φορέα σε
  περισσότερους κλάδους ή ειδικότητες κλάδων. Στην περίπτωση αυτή οι κλάδοι και
  ειδικότητες από τους οποίους διενεργείται κάθε φορά η πλήρωση των κενών θέσεων
  καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη.
  ζζ) Η σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο.
  ηη) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση
  υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
  θθ) Η μεταφορά οργανικών θέσεων σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή
  άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε
  νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση
  υφισταμένων.
  ιι) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Παιδικού Σταθμού.
  8. Το αυτοτελές τμήμα Παιδικού Σταθμού είναι αρμόδιο για:
  αα) τη λειτουργία του παιδικού σταθμού,
  ββ) την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού του παιδικού σταθμού,
  γγ) τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον
  κανονισμό προμηθειών, που αφορούν τη λειτουργία του παιδικού σταθμού,
  δδ)την εποπτεία για την παραλαβή, την αποθήκευση και τη διακίνηση των
  προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την καταστροφή και την εκποίηση του άχρηστου
  υλικού,
  εε) τη διασφάλιση της ύπαρξης αποθεμάτων, τροφίμων και υλικών,
  9. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλει
  στους υπαλλήλους, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, αποζημίωση
  δαπάνης Βρεφονηπιακού Σταθμού και Παιδικού Σταθμού, ύψους 200 ευρώ μηνιαίως ανά
  τέκνο, με τη προσκόμιση αποδείξεως που εκδίδει ο σταθμός στο όνομα του γονέα. Η
  ρύθμιση της παρ. 9 ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των εργαζομένων ή οι
  γεωγραφικές ιδιαιτερότητες καθώς και οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν δεν επιτρέπουν
  τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας παιδικού σταθμού.
  Άρθρο 17
  Συνθήκες εργασίας εγκύων
  Προβλέπεται ειδική πρόνοια για τις εργαζόμενες εγκύους κατά τους μήνες παραμονής στην
  εργασία τους. Ειδικότερα, οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων υπηρεσιών θα πρέπει να
  αναλάβουν την πρόνοια τοποθέτησης των εγκύων σε θέσεις που δεν απαιτείται η άμεση
  επικοινωνία με το κοινό, καθώς επίσης και σε θέσεις που δεν απαιτούν την παραμονή σε
  χώρους που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για το έμβρυο, ενώ προβλέπεται
  μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Συγκεκριμένα, επιπλέον των
  προβλεπομένων από ισχύουσες διατάξεις, για τους τρείς πρώτους μήνες προβλέπεται
  μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες, τους τρείς επόμενους μήνες μειωμένο ωράριο κατά 3 ώρες
  και για τους τρεις τελευταίους μήνες η μείωση του ωραρίου θα ανέρχεται στις τέσσερις
  ώρες.
  Άρθρο 18
  Χρηματοδότηση Ταμείου Αλληλοβοήθειας
  Το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικής εισφοράς
  στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας των εργαζομένων. Η εισφορά του υπουργείου θα είναι
  ισόποση της εισφοράς των εργαζομένων προς το ταμείο, όπως αυτή καθορίζεται στο
  καταστατικό του ταμείου, το οποίο προβλέπει τις υποχρεώσεις αλλά και τις παροχές προς
  τα μέλη του.
  Άρθρο 19
  Χρηματοδότηση λειτουργίας Κατασκήνωσης
  Το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για τη λειτουργία και
  συντήρηση της κατασκήνωσης που λειτουργεί στο Λαύριο Αττικής, για τα παιδιά των
  υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
  Άρθρο 20
  Εκπαίδευση
  1. Με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών σχολή
  επιμόρφωσης προσωπικού, με αποστολή:
  α) Την έρευνα και μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού που υπάγεται στις
  διατάξεις του παρόντος.
  β) Την επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων, με στόχο
  την ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της
  αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού
  συνόλου.
  γ) Την ενημέρωση και κατάρτιση στελεχών των παραγωγικών και επαγγελματικών τάξεων
  ή και υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, ως και την ενημέρωση του κοινού
  σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.
  δ) Η εκπαίδευση υπαλλήλων από άλλες χώρες, ως και η αποστολή στις χώρες αυτές
  υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για εκπαίδευση, μέσα στα πλαίσια
  των κοινοτικών προγραμμάτων ή διακρατικών συμφωνιών ανταλλαγής και εκπαίδευσης
  υπαλλήλων.
  3. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η σχολή προβαίνει, μεταξύ των άλλων και
  στις παρακάτω ενέργειες:
  α) Συνεργάζεται και συμβάλλεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης
  ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της
  αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους και διοργανώνει
  συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες, εκπονεί μελέτες, διενεργεί επιστημονικές
  έρευνες και πραγματοποιεί εκδόσεις, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
  Οικονομικών.
  β) Αξιοποιεί πρόσφορα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας.
  γ) Λαμβάνει μέριμνα για την αποφυγή επικαλύψεων με εκπαιδευτικά προγράμματα
  αρμοδιότητας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) και
  των εκπαιδευτικών μονάδων αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, είναι δυνατόν να ανατίθεται στη
  σχολή η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και των
  εκπαιδευτικών μονάδων αυτού ή και αντιστρόφως, ως και η εκτέλεση εκπαιδευτικών
  προγραμμάτων από κοινού.
  δ) Οργανώνει και λειτουργεί βιβλιοθήκη για τις ανάγκες των σπουδαστών της και του
  Υπουργείου Οικονομικών γενικότερα.
  ε) Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και πρακτική
  εξάσκηση των εκπαιδευομένων, αυτή είναι δυνατόν να γίνεται και σε υπηρεσιακές μονάδες
  – πιλότους, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται
  μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. Οι μονάδες – πιλότοι
  πρακτικής εξάσκησης, επιλέγονται με βάση την καταλληλότητα του αντικειμένου τους και
  του προσωπικού τους, σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ως
  τέτοιες μονάδες μπορεί να ορίζονται και υπηρεσιακές μονάδες φορέων του ευρύτερου
  δημόσιου τομέα.
  2. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης,
  στελέχωσης και λειτουργίας της Σχολής, ως και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρεια για
  την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
  Άρθρο 21
  Θέσεις εργασίας
  Διασφαλίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας των δομών που υπάγονται στο πεδίο
  εφαρμογής της παρούσης. Οποιαδήποτε αλλαγή – ανακατανομή κριθεί αναγκαία γίνεται
  κατόπιν συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων.
  Άρθρο 22
  Μετακινήσεις υπαλλήλων
  1.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων πραγματοποιούνται μία φορά το έτος, μετά από έγκαιρη
  γνωστοποίηση των υπηρεσιακών αναγκών και αίτηση των ενδιαφερόμενων. Αρμόδιο για
  την επιλογή – έγκριση – των σχετικών αιτήσεων είναι το αντίστοιχο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
  2. Η παραπάνω διαδικασία αφορά το σύνολο των μετακινήσεων, εντός και εκτός του ιδίου
  νομού.
  3. Για αποσπάσεις υπαλλήλων προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες και σε κάθε
  περίπτωση περιορισμένες ανάγκες, αρμόδιο είναι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.
  4.Συστήνεται επιτροπή με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων για τη
  διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού συστήματος μετακινήσεων των υπαλλήλων, στο οποίο
  θα αποτυπώνονται με σαφήνεια οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής.
  5. Συγκροτείται επιτροπή με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων η οποία θα
  καθορίσει τη διαδικασία και τα κριτήρια μετακίνησης ανά κλάδο υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ από
  και προς τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων που αφορούν
  την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
  10
  Άρθρο 23
  Συνδικαλιστικά Δικαιώματα
  Συμφωνίες μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο
  πεδίο εφαρμογής του παρόντος και του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με
  συνδικαλιστικές διευκολύνσεις παραμένουν σε ισχύ.
  Άρθρο 24
  Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
  1. Για τους υπαγομένους στο άρθρο 1 καταργούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β του
  ν.4354/2015, εκτός από εκείνες που ρητά αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις του
  παρόντος.
  2. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που τυχόν προβλέπονται από Νόμους, Προεδρικά
  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές ρυθμίσεις, εθιμικές προβλέψεις δεν
  θίγονται και δεν καταργούνται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.
  Άρθρο 25
  Έναρξη ισχύος
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 1/1/2019, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
  επιμέρους διατάξεις του

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:09 | Χ.Κ.

  Το προτεινόμενο μισθολόγιο αποδέχεται και παγιώνει τη μισθολογική ανισότητα μεταξύ των παλιών και νεοδιόριστων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, παραβιάζοντας το συνταγματικό δικαίωμα της ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.
  Επιπλέον, χωρίς την προηγούμενη αναγνώριση της προσωπικής διαφοράς, το νέο μισθολόγιο απλά διαιωνίζει το βιοποριστικό πρόβλημα των νεοδιόριστων υπαλλήλων, που καλούνται να ζήσουν με ψίχουλα, τα οποία θα έβρισκαν στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις λιγότερο απαιτητικες και με λιγότερες ευθύνες.
  Επίσης, το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι ασαφές ως προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας και την ειδική αμοιβή. Όταν μιλάμε για μισθούς καλό είναι να μιλάμε με νούμερα.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:36 | Αρσένης Απόστολος

  Σχετικά με το «Ειδικό μισολόγιο της ΑΑΔΕ» η ΠΟΕ-ΔΟΥ έχει καταθέσει και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ αλλά και στον Υπουργό Οικονομικών το δικό της πλήρως αποδεκτό, εμπεριστατομένο και λειτουργικό σχέδιο μισθολογικών και εργασιακών ζητημάτων, το οποίο δυστυχώς δεν μπήκε ΠΟΤΕ στο τραπέζι της συζήτησης-διαβούλευσης. Εκτός από την προειδοποιητική απεργία που προκύρηξε για την 24/11/2020 η ΠΟΕ-ΔΟΥ, έχει εκδώσει και την ακόλουθη ανακοίνωση:

  Αθήνα 19.11.2020
  Αρ. Πρωτ.: 1761
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

  Στις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα, οι εφοριακοί υπάλληλοι εργάζονται με αυταπάρνηση και αυξημένη αίσθηση καθήκοντος απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών στο μέτρο του δυνατού.

  Οι εργαζόμενοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με αντικειμενικές δυσκολίες και αντιξοότητες όπως ελλείψεις βασικών υποδομών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, προβληματική μηχανοργάνωση, μειωμένο προσωπικό, πολυνομία κλπ.

  Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις δραματικές μειώσεις που έχουν υποστεί στις αποδοχές τους και την έλλειψη αξιοκρατίας – διαφάνειας στις υπηρεσιακές μεταβολές συνιστούν ένα εκρηκτικό μείγμα.

  Σε αυτό το κλίμα έρχεται να προστεθεί η άδικη μισθολογική μεταχείριση των νεοεισερχόμενων συναδέλφων μας που καλούνται να εργασθούν σε καθεστώς μισθολογικής ανισότητας.

  Η υπόσχεση της Πολιτικής Ηγεσίας για επίλυση του θέματος εξακολουθεί να παραμένει αιτούμενο για εμάς και καλούμε την Κυβέρνηση να την υλοποιήσει.
  Δυστυχώς όμως αντί γιαυτό η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, μέσα στην κορύφωση της φονικής πανδημίας καταθέτει στη διαβούλευση σχέδιο ειδικού μισθολογίου της ΑΑΔΕ συνδεδεμένο με τα περιγράμματα θέσης και την αξιολόγηση υλοποιώντας τα αναφερόμενα στο Ιδρυτικό Νόμο της ΑΑΔΕ που ψηφίστηκε το 2016.
  Η ΠΟΕ-ΔΟΥ έχει κατ΄επανάληψη εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή της στην σύνδεση του μισθού με την θέση και την θέσπιση της ατομικής στοχοθεσίας. Δώσαμε μια κατά γενική ομολογία πετυχημένη μάχη κατά της Αξιολόγησης στην ΑΑΔΕ με την προκήρυξη της Απεργίας -Αποχής από την διαδικασία και προσφύγαμε στο ΣτΕ.
  Παράλληλα εργαστήκαμε διαπαραταξιακά και φτιάξαμε μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες του Υπουργείου Οικονομικών το δικό μας σχέδιο Ειδικού Μισθολογίου, τεχνικά άρτιου και εμπεριστατωμένου, το οποίο καλούμε την Κυβέρνηση να υιοθετήσει με σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
  Συνεπώς το Σχέδιο Μισθολογίου της ΑΑΔΕ που κατατέθηκε για διαβούλευση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό εφόσον :

  1. Δεν έχει σταθερά δεδομένα εκ των προτέρων γνωστά και οι διατάξεις του είναι γενικές αδιαφανείς και αόριστες.
  2. Δεν υπάρχει απαιτούμενη πληροφόρηση για το βαθμολόγιο με τα δεκατρία (13) κλιμάκια το ύψος των αμοιβών του κάθε κλιμακίου και ο αριθμός των υπαλλήλων που κουμπώνουν σε αυτά.
  3. Δεν επιλύει το θέμα της απόδοσης της προσωπικής διαφοράς αφού λειτουργεί διχαστικά και δημιουργεί ανισότητες. Η αμοιβή των νέων συναδέλφων θα εξαρτάται από το περίγραμμα θέσης που έχουν τοποθετηθεί, κάτι που έγινε αυθαίρετα και χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο.
  4. Θα δημιουργήσει ανθρωποφαγία στους εργαζόμενους της ΑΑΔΕ και πολυδιάσπαση του κλάδου εφόσον δημιουργείται πλέον και μισθολογική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ΑΑΔΕ και το Υπουργείου Οικονομικών.
  5. Συνδέεται με την αξιολόγηση, καθιστώντας την τον θεμέλιο λίθο του μισθού του εργαζόμενου μέσα σε ένα καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας.

  Για όλους αυτούς τους λόγους το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ στις 9.11.2020 αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική Επιτροπή για την προκήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας για την ΤΡΙΤΗ 24.11.2020 με τα εξής αιτήματα:

  ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

   Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο μισθολογίου της ΑΑΔΕ που έχει κατατεθεί στην διαβούλευση.
   Ζητάμε άμεση εξομοίωση των αποδοχών όλων των νέων συναδέλφων της ΑΑΔΕ & του ΥΠΟΙΚ που δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά.
   Διεκδικούμε τη συνολική επίλυση του θέματος του μισθολογίου, για ΑΑΔΕ και ΥΠΟΙΚ με άμεση έναρξη διαπραγμάτευσης της πρότασης των 3 Ομοσπονδιών για τα μισθολογικά και εργασιακά ζητήματα με τον Υπουργό Οικονομικών.
   Ζητάμε την απόσυρση της κανονιστικής για την αξιολόγηση της ΑΑΔΕ.
   Λέμε ΟΧΙ στην τριχοτόμηση του κλάδου με την δημιουργία των Ελεγκτικών Κέντρων.
   ΛΕΜΕ ΝΑΙ στην λειτουργία παντού ΔΟΥ Α΄ Τάξης με έλεγχο και δικαστικό, για να σταματήσει η απαξίωση των εργαζομένων και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών, ναι στην διασφάλιση όλων των οργανικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των μονάδων με νέες προσλήψεις.
   Απαιτούμε αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων.
   Ζητάμε την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των συναδέλφων και φορολογούμενων από τον COVID-19. Ζητάμε από την κυβέρνηση την παράταση των κάθε είδους παραγραφών. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής επέκταση του ωραρίου και στην καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Απαιτούμε να δοθούν στους συναδέλφους τα απαραίτητα εργαλεία και κωδικοί VPN για παροχή εργασίας από την κατοικία τους.

  Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και η προσπάθεια θα είναι διαρκής μέχρι την οριστική επίλυση.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:59 | Κωνσταντίνα

  Οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι (1Γ/2017), παρά το γεγονός ότι διορίστηκαν κατόπιν επιτυχίας σε γραπτό διαγωνισμό και ολοκλήρωσαν 9μηνη εκπαίδευση στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, συνεχίζουν να αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο.
  Σε αντίθεση δε με τους προ του 2018 διορισμένους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, οι οποίοι λαμβάνουν την προσωπική διαφορά ως κομμάτι του μισθού τους και η οποία διατηρείται με το ειδικό μισθολόγιο (άρθρο 12 παρ. 1 «Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύψουν, κατά την αρχική κατάταξη ή σε τυχόν μετακινήσεις για οποιαδήποτε αιτία σε νέα Θ.Ε., συνολικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος την προηγουμένη ημέρα από την ισχύ του παρόντος, η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική»), οι νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να μην την δικαιούνται, με αποτέλεσμα οι αμοιβές των τελευταίων να ξεκινούν από χαμηλότερη βάση, καθόσον δεν «δικαιούνται» αποδοχές άλλες από εκείνες που ήδη προβλέπονται στο ενιαίο μισθολόγιο (δηλ. την προσωπική διαφορά). Συνεπώς, η αδικία και ανισότητα που έχουν μέχρι σήμερα διαμορφωθεί σε βάρος των νεοδιόριστων υπαλλήλων, οι οποίοι αμείβονται με χαμηλότερο μισθό σε σχέση με συναδέλφους τους ίδιων καθηκόντων που παρέχουν εργασία υπό ίδιες συνθήκες, δεν αίρονται ούτε με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Αντιθέτως, εξακολουθούν να υπάρχουν εργαζόμενοι «δύο ταχυτήτων», κατά κατάφωρη παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας.
  Τέλος, η τυχόν επιπλέον (ειδική αμοιβή) δεν συνδέεται με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου αλλά με τη συμμετοχή του ή μη στη διαδικασία της αξιολόγησης. Ακόμη, όμως, και εάν λάβουν αυτή την αμοιβή, γιατί αξιολόγησαν και αξιολογήθηκαν, για τα δύο πρώτα χρόνια είναι και αυτή μειωμένη σε σχέση με τους λοιπούς υπαλλήλους χωρίς να αιτιολογείται ειδικώς η σχετική διαφοροποίηση.
  Απαιτείται, συνεπώς, αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των νεοδιοριστέων υπαλλήλων με την άμεση απόδοση της προσωπικής διαφοράς ή άλλου ισοδύναμου ποσού!

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:09 | Βασίλης Σ.

  Ο τρόπος παρουσίασης του ειδικού μισθολογίου το λιγότερο υποτιμά την νοημοσύνη όλων των συναδέλφων.
  Πως είναι δυνατόν να αναγνωρίζετε ότι υφίσταται αδικία στους νεοδιόριστους υπαλλήλους , εφόσον την αναφέρετε και στην σχετική ερώτηση/απάντηση και να μην την εξαλείφετε άμεσα αλλά σε βάθος χρόνου και με προϋποθέσεις και χωρίς να γίνεται σαφές το ποσό της Ειδικής Αμοιβής ανά Θ.Ε.
  Οι 548 συνάδελφοι της 1Γ/2017 καθώς και οι επιλαχόντες αυτής, πέτυχαν σε έναν άκρως απαιτητικό γραπτό διαγωνισμό και διακρίθηκαν μεταξύ χιλιάδων νομικών, οικονομολόγων, στατιστικών , έχουν στην πλειονότητά τους χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα και μπήκαν στην υπηρεσία με όνειρα και διάθεση να προσφέρουν και ήδη προσφέρουν με την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης. Η μέχρι τώρα αντιμετώπισή τους τόσο μισθολογικά όσο και ηθικά-κοινωνικά (μεταθέσεις, αρχική τοποθέτηση σε ΦΟ.Τ.Α χωρίς αποζημιώση κ.α.) θίγει την αξιοπρέπεια τους με την απαίτηση αυτονόητων δικαιωμάτων.
  Με τις υπάρχουσες συνθήκες τις οποίες κατοχυρώνετε με την ψήφιση του Ειδικού Μισθολογίου όχι μόνο την προσέλκυση ικανού και καταρτισμένου στελεχιακού δυναμικού δεν πρόκειται να επιτύχετε αλλά θα χάσετε και το υπάρχον. Μήπως στην πραγματικότητα αυτό θέλετε να επιτύχετε;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:44 | M.

  Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ.
  ΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΌΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ (ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΚΤΛ) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ Η ΑΑΔΕ. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΤΑΙ Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΉ ΣΥΝΤΑΓΗΣ.

  ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ.
  ΑΝ ΑΔΥΝΑΤΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΑΣ Ως ΨΥΧΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΨΥΧΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΈΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:43 | Α.Κ.

  Το παρόν νομοσχέδιο δεν λύνει το ήδη υπάρχον μισθολογικό πρόβλημα που υφίσταται , και μάλιστα πρόκειται να αφήσει να διαιωνίζεται η ήδη υπάρχουσα αδικία .
  Πρόκειται για υπαλλήλους που με όμοια καθήκοντα & ευθύνες , θα αμοίβονται με σοβαρότατες διαφορές στις αποδοχές τους . Μάλιστα πρόκειται για υπαλλήλους που έχουν διακριθεί μέσα από έναν πολύ απαιτητικό διαγωνισμό και έπειτα υποβλήθηκαν και σε υποχρεωρικό στάδιο εκπαίδευσης μακριά από τον τόπο διαμονής τους , ( με έξοδα δικά τους / της οικογένειας τους / δανεικά ) ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σχεδόν από την πρώτη μέρα της τοποθέτησης τους το ίδιο καλά με τους υπάρχοντες συναδέλφούς τους . Όλοι οι νεοδιόριστοι (όσοι αποδέχθηκαν τον διορισμό) που εισήλθαν στον χώρο της Α.Α.Δ.Ε. , εκτός των αδιαμφισβήτητων προσόντων που κατέχουν , έχουν επίσης και την προσδοκία της εξάλειψης της μισθολογικής αδικίας που υφίστανται , και την ανταμοιβή τους με έναν μισθό που θα μπορεί να δικαιώνει τους κόπους τους ως τώρα , να τους δίνει όρεξη να συνεχίσουν την σταδιοσρομία τους από εκεί που την άφησαν στις προηγούμενες τους δουλειές , και βασικά θα μπορεί να προσφέρει στέγη – φαγητό – ιατρική περίθαλψη στους ίδιους και τις οικογένειες τους .
  Σε καμία περίπτωση το παρόν νομοσχέδιο δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση , και το αντίκτυπο που θα έχει μόνο αρνητικό μπορεί να είναι .

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:51 | Ιω

  Η Διοίκηση καλό και σώφρον θα ήταν να μην εμπαίζει τους νέους υπαλλήλους με κορώνες του τύπου «σας συμφέρει το νέο μισθολόγιο γιατί θα πάρετε αύξηση» και να δείχνει περισσότερο σεβασμό. Ναι, προφανώς κάθε αύξηση που θα γίνει είναι καλύτερη και προτιμότερη από τον σημερινό εξευτελιστικό μισθό των 734 ευρώ. Ωστόσο, το ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ μεταξύ νέων διορισθέντων ή μεταταχθέντων μετά την 11-10-2018 στην ΑΑΔΕ, Υποικ κλπ και παλαιών υπαλλήλων και θέτει σε πολύ δυσμενέστερη θέση τους νέους υπαλλήλους σε σχέση με τους παλαιότερους συναδέλφους τους. Το μόνο που καταφέρνει, πέρα από το να διαιωνίζει τη μισθολογική ανισότητα, είναι να γεννά αδιαφορία και μη αποδοτικότητα των νέων υπαλλήλων. Ούτε αξιολόγηση φοβόμαστε, εφόσον γίνει με σωστούς όρους (κάτι που βασίμως αμφισβητείται όπως τίθεται από το παρόν ειδικό μισθολόγιο)ούτε τίποτα. Εξάλλου από τον ιδιωτικό τομέα προερχόμαστε κι από ελεύθερα επαγγέλματα και την αξία μας την αποδεικνύαμε καθημερινά και με πολύ σκληρούς όρους και το ίδιο κάνουμε και τώρα. ΟΜΩΣ, η ΑΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή και δημόσια υπηρεσία και δεν είναι ο ρόλος της ούτε ο στόχος της ίδιος μ’αυτόν μιας ιδιωτικής εταιρίας. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ και μετά οποιαδήποτε συζήτηση επί του ειδικού το οποίο εξάλλου έτσι όπως έχει τεθεί στη διαβούλευση, βρίθει αοριστιών, ασαφειών και γενικοτήτων, οι οποίες θέτουν εν αμφιβόλω τη συνταγματικότητά του, τη νομιμότητα του εν γένει.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:24 | Δημήτρης Π

  Συγχαρητήρια κύριοι, με το παρόν νομοσχέδιο καταφέρνετε να δημιουργήσετε μια στρατιά νέων, υψηλών προσόντων εφοριακων και τελωνειακών που δεν θα τους ενδιαφέρει καθόλου η δουλειά τους και δεν θα μπορούν να ζήσουν με τον μισθό τους με ότι συνεπάγεται αυτό. Τα golden boys κάνανε πάλι το θαύμα τους.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:11 | Βασίλης

  Στην πιο κρίσιμη εποχή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής όπου υπάρχει εντατικοποίηση των προσπαθειών πάταξης των φαινομένων της φοροδιαφυγής, σε ένα κλίμα προσπαθειών συντονισμένης καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπό την εποπτεία των ευρωπαϊκών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με το συντονισμό των ενεργειών σε επίπεδο Ένωσης, το ελληνικό κράτος θέτει σε πρώτη γραμμή τους υπαλλήλους με τον ΠΕΝΙΧΡΟ ΜΣΘΟ των 734 ευρώ, αρνούμενο να χορηγήσει ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΤΗΝ 11/10/2018 ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, η οποία δεν θα τους δώσει κάποιο μισθολογικό προνόμιο, ούτε αποτελεί ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ αλλά την ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ.. Η αδικία αυτή είναι γνωστή σε όλες τις κυβερνήσεις και αναγνωρίζεται καθολικά το ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ με το παρόν νομοσχέδιο αντί για την αποκατάστασή της ΑΔΙΚΙΑΣ επιδιώκεται η διαιώνισή της, εφόσον η έννοια της προσωπικής διαφοράς διατηρείται στο άρθρο 11 του υπό διαβούλευση ειδικού μισθολογίου για όλους τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ πλην των νεοδιόριστων, ήτοι όσων τοποθετήθηκαν μετά την 11/10/2018.
  Πλέον, θεωρείται πρωτοφανές η εξουσιοδότηση σε Διοικητή να ορίζει μισθολόγιο υπαλλήλων.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:24 | Νίκος Κ.

  ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ! Μπορούμε να την πούμε απλά ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ !!! Ούτε 40% , ούτε 80% μείον !!
  Ενας νεοδιόριστος υπάλληλος ΔΕΝ είναι απαραίτητα κάποιος που αποφοίτησε μόλις από τη σχολή και ψάχνει για πρακτική άσκηση και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιος ειδικά όταν βάσει ΑΣΕΠ οι επιτυχόντες συγκεντρώνουν πολλά έτη προϋπηρεσίας και χρονοβόρα μεταπτυχιακά/διδακτορικά και είναι στην πλειονότητά τους έμπειροι επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα στο απόγειο της καριέρας τους και σε προχωρημένο στάδιο της ζωής τους.
  Ενας νεοδιόριστος έσωσε ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στον ΑΣΕΠ, μεταξύ 12.500 Υποψηφίων!!! Πέρασε δηλαδή ΜΟΛΙΣ μέσα στο 4,4%!!!
  Ενας νεοδιόριστος είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για να συμμετάσχει κανείς στην προκήρυξη), οι περισσότεροι εκ των οποίων με Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ελλάδα, ή σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και αρκετοί εξ ημών με Διδακτορικό.
  Ενας νεοδιόριστος εργάζονταν επί σειρά ετών ( κατά μέσο όρο περίπου μία 15-ετία! ) στον Ιδιωτικό Τομέα.
  Είναι άδικο λοιπόν να αντιμετωπίζετε ως κάτι διαφορετικό !!!!! .

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θα πρέπει να είναι σαφή όλη η εικόνα. Δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο σχέδιο νόμου τι θα συμβαίνει μισθολογικά σε περιπτώσεις μετακινήσεων. Κυρίως σε μετακίνηση από ανώτερο ΒΘΕ σε κατώτερο. Θα υπάρξει περίπτωση κάποιος να αμειφθεί μισθολογικά λιγότερο από τις αποδοχές που έπαιρνε πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου κα αν όχι σε ποιο σημείο αυτό αναγράφεται στο σχέδιο νόμου? Επειδή μιλάμε για τον μισθό που είναι ουσιαστικά για έναν εργαζόμενο η ζωή του, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα όλα και να προβλέπονται ξεκάθαρα μέσα στον ΝΌΜΟ.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:27 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Tο ειδικό μισθολόγιο θυμίζει χειρότερο εργοδότη και από χείριστη ιδιωτική εταιρεία, όπου θα είχαν παραιτηθεί όλοι οι εργαζόμενοι της. ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΣΤΕ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ. Το σχέδιο δε ενθαρρύνει κανένα υπάλληλο για παροχή υπηρεσιών,αντιθέτως προσδίδει φόβο,απογοήτευση,αγανάκτηση,αδικία,κοροϊδία για όλους εκείνους τους νέους υπαλλήλους πολλών τυπικών προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακά, προϋπηρεσία σε ιδιωτικό τομέα) που επέλεξαν να προσπαθήσουν για το διορισμό τους στην ΑΑΔΕ και νοιώθουν ότι αδικούνται έναντι των συναδέλφων τους που παίρνουν την προσωπική διαφορά.
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11/10/2018.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:48 | Γιάννης Σ.

  Σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, σε μια εποχή διαρκούς εντατικοποίησης των προσπαθειών πάταξης των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στο πλαίσιο του σύγχρονου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, το ελληνικό κράτος ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟΥΣ υπαλλήλους με τον πενιχρό μισθό των 734 ευρώ,
  ΟΛΟΙ τους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για να συμμετάσχει κανείς στην προκήρυξη), οι περισσότεροι εκ των οποίων με Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ελλάδα, ή σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και αρκετοί εξ ημών με Διδακτορικό και
  Η πλειοψηφία εξ αυτών εργάζονταν επί σειρά ετών ( κατά μέσο όρο περίπου μία 15-ετία! ) στον Ιδιωτικό Τομέα ως
Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Λογιστές, Στελέχη Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων, Προιστάμενοι Λογιστηρίου, Στελέχη του Τραπέζικού Τομέα, Οικονομικοί Διευθυντές και Ορκωτοι Ελεγκτές Λογιστές.
  Τους ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ,ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ , ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ αρνούμενο να χορηγήσει ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ η οποία δεν θα τους δώσει κάποιο μισθολογικό προνόμιο, ούτε αποτελεί ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ αλλά την ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ !!
  ΚΑΙ ΠΩΣ δικαιολογείται η δυσμενής μεταχείριση των νεοδιόριστων η οποία έρχεται σε ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 14:14 | Μινα Κ.

  Οι πεντακόσιοι σαράντα οκτώ επιτυχόντες (548) έδωσαν ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στον ΑΣΕΠ, μεταξύ 12.500 Υποψηφίων ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΜΟΛΙΣ το 4,4%!!!
  ΟΛΟΙ τους είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για να συμμετάσχει κανείς στην προκήρυξη), οι περισσότεροι εκ των οποίων με Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ελλάδα, ή σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και αρκετοί εξ ημών με Διδακτορικό.
  Η πλειοψηφία εξ αυτών εργάζονταν επί σειρά ετών ( κατά μέσο όρο περίπου μία 15-ετία! ) στον Ιδιωτικό Τομέα ως
Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Λογιστές, Στελέχη Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων, Προιστάμενοι Λογιστηρίου, Στελέχη του Τραπέζικού Τομέα, Οικονομικοί Διευθυντές και Ορκωτοι Ελεγκτές Λογιστές.
  Είναι επαγγελματίες υψηλότατου ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ επιπέδου και κατέχουν μοναδική για τα δεδομένα της ΑΑΔΕ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ από την ΑΓΟΡΑ, με σημαντική καριέρα προτού πετυχουν στις εξετάσεις και προσληφθούν.

  Εκτιμάτε πως είναι ΔΙΚΑΙΟ να αμείβονται με Ετήσιο Μ.Ο. και σε σχέση με τον ιδιωτικό με 700-800 ευρώ!;
  Επισης εκτιμάται πως είναι ΔΙΚΑΙΟ να προσβάλλονται τα Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα τους για ίση αμοιβή για κάθε υπάλληλο που παρέχει όμοια εργασία.»
  Εκτιμάται πως είναι ΔΙΚΑΙΟ ένας νεοδιοριζομενος της 1/Γ θα πάρει τα χρήματα των παλαιών σε 10 κλιμάκια δηλαδή το λιγότερο 16-20 χρόνια !!!! ;;;;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 14:39 | EN

  Το νέο μισθολόγιο παγιώνει και επαυξάνει την κατάφωρη αδικία της διαφορετικής αμοιβής για ίδια εργασία που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην ΑΑΔΕ. Οι νεοδιορισθέντες υπάλληλοι που δε λαμβάνουν την προσωπική διαφορά υποαμείβονται σε σχέση με τους παλιότερους συναδέλφους τους που εκτελούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα κατά 50%. Περα από την καταφανή αδικία που δημιουργεί το καθεστώς αυτό πλήττει άμεσα την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα στην εργασία εφόσον προκαλεί αισθήματα απαξίας και δυσφορίας στους υπαλλήλους που την υφίστανται και υπονομεύει άμεσα την παροχή κινήτρων κατά την εργασία τους. Το προτεινόμενο μισθολόγιο εισάγει επίσης πολλά στοιχεία που θα πλήξουν περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών εφόσον συνδέουν το μισθό και την εργασιακή εξέλιξη των υπαλλήλων με υποκειμενικές, αδιαφανείς και ασαφείς διαδικασίες αξιολόγησης που δε διαθέτουν την κατάλληλη στόχευση για να επιτύχουν βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη απο την ΑΑΔΕ. Οι αστοχίες αυτές θα οδηγήσουν στη δημιουργία εξαιρετικά κακού εργασιακόυ κλίματος και στην αποχώρηση του ικανότερου στελεχιακού δυναμικού της ΑΑΔΕ. Η όποια μισθολογική μεταρρύθμιση για είναι δίκαιη και αποτελεσματική πρέπει απαραιτήτως να ξεκινά απο τη μισθολογική εξομοίωση των υπαλλήλων που παρέχουν ισάξια εργασία πριν συζητηθεί οτιδήποτε άλλο.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 14:44 | Παναγιώτα

  Το νομοσχέδιο για το Ειδικό Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ είναι κατάφορα άδικο για υπαλλήλους που τοποθετήθηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 και δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά. Είναι αντισυνταγματική η μεταχείριση των νέων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ καθώς σύμφωνα με το αρθ 22 παρ 1 εδ. 2 του Συντάγματος «Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας». Με το παρόν νομοσχέδιο αντί για την αποκατάσταση της αδικίας, επιδιώκεται η διαιώνισή της και η δημιουργία υπαλλήλων πολλών ταχυτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση ενός Ειδικού Μισθολογίου αποτελεί η μισθολογική εξομοίωση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 14:29 | Κωστής Μ.

  Οπως αναφέρει η συνάδελφος : «Ξεκάθαρα προσβάλλονται τα Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα,ιδίως των νεοδιοριστων με την προκήρυξη 1Γ/2017 υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και δη της ανθρώπινης αξίας και των εκπορευομενων από αυτήν δικαιωμάτων προσωπικότητας, ισότητας και αξιοκρατίας αλλά και η συνταγματικά θεμελιωμένη αρχή του κράτους δικαίου και η αρχή της νομιμότητας που επιβάλλουν την ίση μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων κι εν προκειμένω την ίση αμοιβή για κάθε υπάλληλο που παρέχει όμοια εργασία.»
  Καθιστά αντισυνταγματική την διάκριση των υπαλλήλων αναφορικά με την αμοιβή των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, με ΚΡΙΤΗΡΙΟ τον χρόνου πρόσληψης αυτών!
  Επιπλέον πως είναι δυνατόν να ζητάτε ΣΤΕΛΕΧΗ, να κάνετε ένα γραπτο διαγωνισμό , να επιτυγχάνουν 400 από τους χιλιάδες,ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ και τους ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΙΣΘΟ 750-850 ευρώ !; Γνωρίζετε πως έχουν φύγει το 1/3 και επιμένετε να παίρνουν και λιγότερα από τους αμέσως προηγούμενους !; Και πιστεύεται πως θα μείνουν τα ΣΤΕΛΕΧΗ !;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 14:39 | Γιωργος Μπ.

  Πρόκειται για ένα ευτελές νομοσχέδιο με μόνο στόχο τη δημιουργία υπαλλήλων δύο ταχυτήτων και την εδραίωση της αδικίας και της αναξιοκρατίας.
  Κατ’ αρχάς, υπάλληλοι στις ίδιες θέσεις, στο ίδιο τμήμα, με τα ίδια καθήκοντα, με τις ίδιες ευθύνες αμείβονται διαφορετικά καθώς ο ένας διορίστηκε πριν το 2018 και ο άλλος μετά το 2018. Άκουσον! Άκουσον! Η ειδοποιός διαφορά δεν έγκειται ούτε στα προσόντα ούτε στη θέση, αλλά στη χρονολογία εισαγωγής. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος ΔΕ με ελάχιστη εμπειρία εκτός Δημοσίου και δυσκολία στο χειρισμό ενός Η/Υ (!) σήμερα τυγχάνει μεγαλύτερου μισθού από έναν υπάλληλο ΠΕ με πτυχίο ανώτατης σχολής, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, εργασιακή εμπειρία εκτός Δημοσίου και γνώση Η/Υ ως απαραίτητο προσόν για την εισαγωγή του επειδή απλά διορίστηκε μετά το 2018. Όταν, λοιπόν, οι υπάλληλοι έχουν διαφορετική αντιμετώπιση και ξεκινούν με διαφορετική μισθολογική βάση με κριτήριο τη χρονολογία εισαγωγής, πώς μπορούμε να μιλάμε για διευθέτηση της αδικίας με δίκαιο τρόπο; Πώς μπορούμε να θεωρούμε την ΑΑΔΕ οργανισμό πρότυπο όταν προάγει την ανισότητα και την αδικία; Που είναι η θεμελιώδης συνταγματική αρχή ίση αμοιβή για ίση εργασία;
  Ως εκ τούτου, αν δεν δοθεί η ΠΔ στους διορισμένους υπαλλήλους μετά το 2018 το Ειδικό Μισθολόγιο όχι μόνο δεν επιλύει την αδικία, τουναντίον την διαιωνίζει.
  Αναφορικά με το Ειδικό Μισθολόγιο εν γένει, θα υπάρχουν περιγράμματα θέσης με συγκεκριμένα τυπικά προσόντα και καθήκοντα. Ανάλογα με τη θέση θα εισπράττει ο υπάλληλος και το αντίστοιχο επίδομα. Αλλά οι τοποθετήσεις στις θέσεις και κατ’ επέκταση και η είσπραξη του ανάλογου επιδόματος ή ακόμα και η μετακίνηση από τη μία θέση στην άλλη, θα γίνεται με βάση την αξιολόγηση από τον προϊστάμενο. Δηλαδή ο μισθός μας θα εξαρτάται από τη διάθεση του εκάστοτε προϊσταμένου ή – ακόμα χειρότερα- από τις φιλίες που έχει ο υπάλληλος με τον εκάστοτε προϊστάμενο;
  Το Ειδικό Μισθολόγιο όχι μόνο δεν προάγει την ισότητα, αλλά αντίθετα προάγει τεχνηέντως την ΑΑΔΕ σε έναν οργανισμό που πρυτανεύει η αναξιοκρατία και η διαφθορά!

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 14:26 | Ε.

  Το βασικότερο που πρέπει να καταστεί σαφές εξαρχής είναι ότι το παρόν νομοσχέδιο επ’ ουδενί λόγω δεν επιλύει το πρόβλημα της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ των παλαιότερων και των διορισμένων μετά την 11η Οκτωβρίου 2008 συναδέλφων, όπως συστηματικά επιδιώκεται να προβάλλεται από τη διοίκηση και έχει δοθεί ως απάντηση από το υπουργείο σε ερώτηση που κατατέθηκε στη βουλή. Αντιθέτως, παγιώνει την άνιση μεταχείριση, καθώς, ενώ για τους παλαιότερους συναδέλφους είναι διασφαλισμένο το σύνολο των αποδοχών, στους νεοδιόριστους υπαλλήλους εξασφαλισμένος είναι μόνο ο βασικός μισθός και τυχόν επιδόματα και οικογενειακές παροχές. Αντί να αποδοθεί άμεσα η ΠΔ, ώστε να επιτευχθεί μισθολογική εξομοίωση, το παρόν νομοσχέδιο υπόσχεται μια αμοιβή άγνωστου ύψους (πάντως χαμηλότερη από την ΠΔ) και διαφορετική για κάθε θέση εργασίας, ενώ τους αποκλείει από τη νέα προσωπική διαφορά (η οποία αποτελεί και πάγια διαφορά που θα υπάρχει μελλοντικά).
  Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με πολλά κενά και αοριστίες στα σημεία του, όπως για παράδειγμα πως θα κατατάσσονται οι Θέσεις Εργασίας σε Βαθμούς, με ποια κριτήρια θα τοποθετείται ένας υπάλληλος σε συγκεκριμένη Θέση Εργασίας (άρα θα καθορίζεται ανάλογα και ο μισθός του), ποια θα είναι τα ποσά των ειδικών αμοιβών ανά θέση (πολύ σημαντικό).
  Όλα αυτά δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας και απογοήτευσης, καθώς παράγοντες τυχαίοι, όπως ο χρόνος διορισμού ή η τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, καθίστανται καθοριστικοί για την διαμόρφωση χαμηλότερων αμοιβών στους νέους, δημιουργώντας υπαλλήλους πολλών ταχυτήτων και ενισχύοντας έτσι την τάση φυγής υπαλλήλων με αυξημένα προσόντα από την ΑΑΔΕ.
  Βασική προϋπόθεση πριν την έναρξη της συζήτησης για ειδικό μισθολόγιο θα πρέπει να είναι η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΔ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΡΘΕΙ Η ΑΔΙΚΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. Μιλάμε για νεοδιόριστους, ο βασικός κορμός των οποίων ανήκουν στη σειρά της 1Γ/2017, περάσαν από έναν απαιτητικότατο γραπτό διαγωνισμό, οι περισσότεροι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα πέραν της ΠΕ, προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, έχουν ανταπεξέλθει σε 5 αξιολογήσεις κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης στην Αθήνα, κατά την οποία παράλληλα έχουν επωμιστεί με τα αυξημένα έξοδα διαμονής, διαβίωσης και μετακίνησης προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας μας. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η διοίκηση από μέρους της για να δείξει ότι εκτιμά έστω στο ελάχιστο το προσωπικό της και δίνει ένα κίνητρο για παραμονή τους στην ΑΑΔΕ.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 14:53 | Δημήτρης Π

  Το νέο νομοσχέδιο που αναρτήθηκε φιλοδοξεί να καταργήσει τις ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων της ΑΑΔΕ και να επιτύχει τη δημιουργία αξιοκρατίας, κατάλληλης μισθολογικής αντιμετώπισης και την παροχή κινήτρων προς τους εργαζόμενους.

  1. Με ποιον τρόπο καθίσταται κάτι τέτοιο δυνατό όταν οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι ( όλοι τους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της 1Γ/2017 με τα ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ τυπικά προσόντα με τους συναδέλφους τους θα αμοίβονται με 940€, δηλαδή κατα 300€ το μήνα ( 3.600,00€ κατ΄έτος! ) ΛΙΓΟΤΕΡΑ από τους συναδέλφους τους;

  2. Πιστεύτε πως στη χώρα που ζούμε μπορεί να επιβιώσει κάποιος 940€ (με κομμένα τα δώρα, δηλαδή με 12 μισθούς); Μπορεί να νοικιάζει σπίτι (διότι πολλοί εξ ημών εργαζόμαστε μακριά από τα σπίτια μας, να πληρώνει λογαριασμούς, φόρους, να ΖΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του με αυτά τα χρήματα;

  Τα άτομα αυτά (548) έδωσαν ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στον ΑΣΕΠ, μεταξύ 12.500 Υποψηφίων!!! Πέρασε δηλαδή ΜΟΛΙΣ το 4,4%!!!

  ΟΛΟΙ τους είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για να συμμετάσχει κανείς στην προκήρυξη), οι περισσότεροι εκ των οποίων με Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ελλάδα, ή σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και αρκετοί εξ ημών με Διδακτορικό.

  Η πλειοψηφία εξ αυτών εργάζονταν επί σειρά ετών ( κατά μέσο όρο περίπου μία 15-ετία! ) στον Ιδιωτικό Τομέα ως
  Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Λογιστές, Στελέχη Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων, Προιστάμενοι Λογιστηρίου, Στελέχη του Τραπέζικού Τομέα, Οικονομικοί Διευθυντές και Ορκωτοι Ελεγκτές Λογιστές.

  Είναι επαγγελματίες υψηλότατου ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ επιπέδου και κατέχουν μοναδική για τα δεδομένα της ΑΑΔΕ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ από την ΑΓΟΡΑ, με σημαντική καριέρα προτού πετυχουν στις εξετάσεις και προσληφθούν.

  Υπέγραφαν Οικονομικές Καταστάσεις πολλών εκατομμυρών ευρώ και παρίσταντο σε Δικαστήρια υποθέσεων πολλών χιλιάδων ευρώ, ως υπεράσπιση!!! Αυτοι λοιπόν αξίζουν 940-1000 (με ΚΟΜΜΕΝΟΥΣ 13ο και 14ο Μισθό);;;;

  Αυτά τα άτομα, λοιπόν , με τη ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ σε αυτούς της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, θα λαμβάνουν 805-900 το μήνα (τόσο προκύπτει σε αναγωγή σε 14 μισθούς του Ιδιωτικού Τομέα, που φυσικά εμείς ΔΕΝ λαμβάνουμε),
  αντί των 1150€ περίπου, (πάλι φυσικά με 12 μισθούς)που λαμβάνουν ΟΛΟΙ οι ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ συνάδελφοί μας.

  Με ποιο κίνητρο θα εκτελούν με ζήλο τα καθήκοντα τους, θα παρέχουν την τεχνογνωσία που κατέχουν , τις γνώσεις τους και όλα τα υπόλοιπα,
  όταν αμοίβονται λιγότερο, από… εναν 20χρονο φοιτητή σε μία καφετέρια ή σε ένα μπαρακι για να βγάλει το χαρτζιλίκι του;(προσωπική εμπειρία)

  Πιστεύτε πως μπορεί να επιβιώσει κάποιος στη χώρα μας με 940€ (με κομμένα τα δώρα, δηλαδή με 12 μισθούς); Αναλογικά, λοιπόν με 805-900€/μήνα;

  Εκτιμάτε πως είναι ΔΙΚΑΙΟ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ να αμοίβονται αυτά τα άτομα που κατέχουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, μεταπτυχιακό, κατέχουν εργασιακή εμπειρία σε Ελεγκτικές εταιρείες, σε μεγάλα Λογιστήρια, σε Πολυεθνικές εταιρείες που υπέγραφαν Οικονομικές Καταστάσεις πολλών εκατομμυρών ευρώ, να ζητάνε λεφτά από τους Γονείς και του Συγγενείες τους;;;

  Εάν θέλετε να μείνουν και να προσφέρουν τα ανωτέρω άτομα δεν γίνεται να τους παρέχετε ένα μισθό πείνας και μόνιμης επαιτείας από συγγενείς και φίλους τους!

  Πέρα από παράλογο είναι και οικονομικά και ρεαλιστικά αδύνατον.

  Τέλος, όσοι φύγαμε από τον Ιδιωτικό τομέα, δε φύγαμε για να…βολευτούμε ή να καθόμαστε. Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι. Δεν έχουμε μάθει έτσι στην Αγορά…

  Φύγαμε γιατί πιστέψαμε πως το Δημόσιο και η ΑΑΔΕ αλλάζουν και αξίζει να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο (πάντα στο αντικείμενό μας).

  Να προσφέρουμε τις Γνώσεις, Εμπειρίες και την Τεχνογνωσία μας στο Δημόσιο και να έχουμε μία ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ αντιμετώπιση ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ και σε ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

  Δυστυχώς, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν εκτιμάται.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 13:52 | Γ.Μ.

  Εάν οι νεοδιόριστοι νιώσουν δικαίωση με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχδίου, ως Υπουργός Οικονομικών θα έπρεπε να έχετε αμφιβολίες για τα ουσιαστικά προσόντα τους. Το γεγονός ότι χωρίς διάλογο θέλετε να ψηφίσετε για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ ένα νομοσχέδιο το οποίο εδραιώνει την αδικία σε βάρος τους, είναι διαφορετικό από το να υποτιμάτε την νοημοσύνη τους με τα επιχειρήματα προώθησης του εν λόγω νομοσχεδίου τα οποία προβάλλονται στο site της ΑΑΔΕ.
  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗ!

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 13:08 | ΓΜ

  Η μισθολογική εξομοίωση μέσω της απόδοσης της προσωπικής (νέας ατομικής) διαφοράς και στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, αποτελεί προϋπόθεση για την κατ’ αρχήν δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων. Επιπλέον τα ατομικά, αδιαφανή και μη αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται ο διαχωρισμός των εργαζομένων σε υπαλλήλους διαφορετικών ταχυτήτων και ο κατακερματισμός των υπηρεσιών που προάγεται με το προσχέδιο θα έχει αρνητικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο στελέχωσης, όσο και παραγωγικότητας. Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί ακόμη και η συνταγματική νομιμότητά του, καθώς καταστρατηγείται η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  ΕΙΔΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Α.Α.Δ.Ε.

  Το εν λόγω σχέδιο νόμου για το μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς λόγους κατ’ άρθρο:

  Άρθρο 1 & ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

   Δεν αφορά το σύνολο των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών αλλά μόνο της Α.Α.Δ.Ε., γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω διαχωρισμό μεταξύ συναδέλφων εφοριακών.

   Δεν λύνει το θέμα της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ νέων και παλιών συναδέλφων, διαιωνίζοντας το πρόβλημα της άνισης αμοιβής για την ίδια εργασία.

   Δεν λαμβάνει υπόψη του την κατατεθειμένη ομόφωνη και διαπαραταξιακή πρόταση των τριών Ομοσπονδιών εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών για το μισθολόγιο, που έχει κοινοποιηθεί εδώ και ένα χρόνο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και στην διοίκηση της ΑΑΔΕ.

   Δεν διευκρινίζει πληθώρα θεμάτων τα οποία εξουσιοδοτεί τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. να τα ρυθμίζει και να τα τροποποιεί με κανονιστικές αποφάσεις του. Σημειώνεται ότι ο Διοικητής απορρίπτει κάθε διαβούλευση με τους εργαζομένους για οποιαδήποτε αλλαγή και αν προωθεί.

   Δημιουργεί μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων, ακόμα και στις ίδιες οργανικές μονάδες, γεγονός που θα προκαλέσει διχασμούς και εντάσεις στις υπηρεσίες.

   Δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο σταδιοδρομίας για το πώς ο υπάλληλος θα μετακινείται από ένα περίγραμμα θέσης σε ένα άλλο. Να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει μοριακό ή άλλο σύστημα για τις μεταθέσεις/μετακινήσεις των υπαλλήλων γεγονός που οδηγεί αυτές να γίνονται χωρίς κριτήρια και αναξιοκρατικά.

   Υπάρχει θέμα αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας στην ΑΑΔΕ και ειδικά στην επιλογή των Προϊσταμένων, γεγονός που το έχει επισημανθεί πολλές φορές. Αυτό το πλαίσιο θα μεταφερθεί πλέον και στο τρόπο μετακίνησης μεταξύ θέσεων εργασίας με μεγάλη ειδική αμοιβή και μικρή ειδική αμοιβή των υπαλλήλων, αυθαίρετα από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει με την δημοσίευση του σχεδίου νόμου.

   Θέτει την αξιολόγηση ως προαπαιτούμενο για την χορήγηση της ειδικής αμοιβής και του βραβείου επίτευξης στόχου, και επί της ουσίας οι συνάδελφοι που δεν θα αξιολογηθούν δεν θα λαμβάνουν το ειδικό μισθολόγιο, λειτουργώντας τιμωρητικά. Οι συνάδελφοι έχουν εκφράσει την πλήρη αντίθεσή τους στην συγκεκριμένη αξιολόγηση της ΑΑΔΕ και στην ατομική στοχοθεσία με την μαζική συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή από αυτήν, διότι θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των συναδέλφων, αναξιοκρατίας και φαινομένων υπερβολικής βεβαίωσης φόρων και προστίμων για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων.

  Άρθρο 6: Υφίσταται άδικη διαφοροποίηση στην μισθολογική εξέλιξη του άρθρου 6, σε σχέση με το ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015. Συγκεκριμένα το ελάχιστο ποσοστό που θα προωθείται μισθολογικά στο ενιαίο μισθολόγιο είναι από 5% έως 15%, ενώ στο ειδικό μισθολόγιο της ΑΑΔΕ θα είναι από 3% έως 15%, χωρίς να δίνεται κάποια εξήγηση για αυτή την διαφοροποίηση. Επίσης περιλαμβάνει περιορισμούς σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων υπαλλήλων με αποτέλεσμα την υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου ποσοστού. Δηλαδή ακόμα και αν o υπάλληλος λαμβάνει τις απαραίτητες αξιολογήσεις και πάλι μπορεί να μην πάρει την προωθημένη μισθολογική εξέλιξη. Θα εξαρτάται από τις αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

  Άρθρο 9 : Στην παρ. 3 του άρθρου αναφέρει ότι το επίδομα παραμεθορίου εφόσον δεν συμπληρώσεις 2 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, θα αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν, χωρίς όμως να περιγράφει επαρκώς τις εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης που οδήγησαν στην αποχώρηση από την υπηρεσία αυτή. Ο Διοικητής με αποφάσεις του θα διευκρινίζει τα θέματα αυτά.
  Επίσης δεν προβλέπει την αναδρομικότητα της ρύθμισης ώστε να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι στην παραμεθόριο που εδώ και 5 χρόνια έχει ενσωματωθεί το επίδομα παραμεθορίου αυθαίρετα με την προσωπική διαφορά.

  Άρθρο 10: Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Δεν διευκρινίζεται ποιους αφορά. Θα το κρίνει ο Διοικητής με αποφάσεις του.

  Άρθρο 11: Για την ειδική αμοιβή και το Βαθμό θέσης εργασίας δεν έχει σταθερά δεδομένα εκ των προτέρων γνωστά, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό στους συναδέλφους.
  Θα πρέπει να εκδοθεί κανονιστική απόφαση του Διοικητή για να κατατάξει τα περιγράμματα θέσεων εργασίας σε Βαθμούς θέσεων εργασίας, οι οποίοι θα είναι δεκατρείς, ενώ αυτό μπορεί να τροποποιηθεί στην συνέχεια και να φτάσουν μέχρι δεκαοκτώ. Αυτό σημαίνει ότι ενώ αρχικά μπορεί να προκύπτουν λιγότερες διαφοροποιήσεις μέσα στις υπηρεσίες, στην συνέχεια αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί, δημιουργώντας εντάσεις μεταξύ των συναδέλφων.
  Η κατάρτιση του ειδικού συστήματος βαθμολογικής κατάταξης θα γίνει με αποφάσεις του Διοικητή. Αποφάσεις που είναι έτοιμες μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχουν γνωστοποιηθεί στους συναδέλφους για να κρίνουν το σχέδιο συνολικά και να εκφράσουν τις απόψεις και τις ενστάσεις τους.

  Η δεύτερη παράγραφος που αφορά τους δόκιμους υπαλλήλους δεν λύνει την άνιση μισθολογική μεταχείριση των νέων συναδέλφων, αφού θα δίνεται μόνο το 60% της ειδικής αμοιβής το πρώτο έτος και το 80% τον δεύτερο, χωρίς να αιτιολογείται. Ο δόκιμος υπάλληλος ήδη έχει αυξημένες κρατήσεις τα πρώτα δύο χρόνια της σταδιοδρομίας του, ενώ έχει προστεθεί και η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία που γίνεται με δικά τους έξοδα και πάλι δεν έχει προβλεφθεί λύση για το θέμα αυτό, γεγονός που τους οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση.

  Το γεγονός ότι η καταβολή της ειδικής αμοιβής θα εξαρτάται από την συμμετοχή στην διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, για την οποία οι τρείς ομοσπονδίες εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών έχουν προκηρύξει απεργία-αποχή με ποσοστό συμμετοχής άνω του 90% και έχουν προσφύγει δικαστικά εναντίον της κανονιστικής απόφασης, μπορεί να ιδωθεί μόνο ως εκβιασμός συμμετοχής σε μια διαδικασία που το σύνολο των εργαζομένων έχει απορρίψει, όπως την παρουσίασε η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. και αρνήθηκε να διαβουλευτεί με τους εργαζόμενους.

  Άρθρο 12: Θα πρέπει να υπάρξει σαφέστατη διατύπωση σχετικά με τις μετακινήσεις που θα προκύψουν στο μέλλον μεταξύ περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, ώστε να προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ποσό των ελαχίστων αποδοχών δεν θα πέσει σε επίπεδα πριν την εφαρμογή του νόμου, ούτε άμεσα ούτε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.
  Μπορεί να προκύπτει φαινομενικά αύξηση των ακαθάριστων αποδοχών και επομένως των μελλοντικών συντάξιμων αποδοχών, αλλά καμία πραγματική αύξηση για τα μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων, αφού ακόμα και το 20% της ειδικής αμοιβής του άρθρου 11 που εξαιρείται, θα χρησιμοποιηθεί ως αντιστάθμιση για τις αυξημένες κρατήσεις. Επίσης η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση θα σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά δεν θα θεωρείται συντάξιμη.
  Διατηρείται η διαφοροποίηση στους μισθούς μεταξύ νέων και παλιών υπαλλήλων, αφού οι νέοι υπάλληλοι θα χρειαστούν χρόνια για να προσεγγίσουν τους μισθούς των παλαιότερων συναδέλφων παρά το γεγονός ότι θα ασκούν τα ίδια καθήκοντα.
  Δεν προκύπτουν με παραδείγματα οι μισθοί του κάθε υπαλλήλου, μετά την εφαρμογή του νόμου.

  Άρθρο 13: Δεν προκύπτει καμία αύξηση στις αμοιβές των υπερωριών, ούτε κάποια πρόβλεψη για τις μετακινήσεις των συναδέλφων εκτός έδρας που κυριολεκτικά βάζουν λεφτά από την τσέπη τους για την διατροφή και την μετακίνηση τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης θα πρέπει οι ώρες υπερωριών να είναι 300 ανά έτος και όχι 150 ανά εξάμηνο για εξυπηρέτηση των συναδέλφων που κάποιους μήνες, ειδικά στο β’ εξάμηνο (δηλαδή τους καλοκαιρινούς και στο τέλος του έτους) μπορεί να ξεπεράσουν τις 150 ώρες.

  Άρθρο 14: Μας εξαιρεί εκ νέου από την ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015, ενώ άλλες δημόσιες υπηρεσίες (όπως ΣΕΠΕ) λαμβάνουν ελεγκτική αποζημίωση.

  Άρθρο 15: Το βραβείο επίτευξης στόχων θα δίνεται εφόσον συμμετέχει ο υπάλληλος στην ετήσια αξιολόγηση για την οποία οι τρεις ομοσπονδίες εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών έχουν προκηρύξει απεργία-αποχή με ποσοστό συμμετοχής άνω του 90% και έχουν προσφύγει δικαστικά εναντίον της κανονιστικής απόφασης και εφόσον επιτευχθεί τουλάχιστον το 95% των στόχων, για τους Προϊσταμένους τους στόχους της οργανικής μονάδας και στους υπαλλήλους των ατομικών στόχων τους. Επιπλέον θα μπορεί να προσαρμόζεται με κανονιστικές αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ενώ υπάρχει και πλαφόν του 2% του προϋπολογισμού αποδοχών της Α.Α.Δ.Ε.. Να υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί η καταβολή του βραβείου επίτευξης στόχων του έτους 2018 και 2019, ετών που οι υπάλληλοι πέτυχαν τους στόχους τους, εξαιτίας, κατά δήλωση του Διοικητή, της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση.

  Άρθρο 19: Δεν υπάρχει πρόβλεψη οι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν δύναται να συμμετέχουν στην αξιολόγηση λόγω ειδικών συνθηκών (όπως μακροχρόνια αναρρωτική αδεία, άδεια ανατροφής τέκνου) να αμείβονται βάσει των διατάξεων του νομοσχεδίου.

  Άρθρο 20: Δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για την άνοδο μισθολογικού κλιμακίου, χρόνος προϋπηρεσίας που ζητούνταν από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και έχει αναγνωριστεί για την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.
  Το γεγονός ότι η καταβολή της ειδικής αμοιβής θα εξαρτάται από την συμμετοχή στην διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, για την οποία οι τρείς ομοσπονδίες εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών έχουν προκηρύξει απεργία-αποχή με ποσοστό συμμετοχής άνω του 90% και έχουν προσφύγει δικαστικά εναντίον της κανονιστικής απόφασης, μπορεί να ιδωθεί μόνο ως εκβιασμός συμμετοχής σε μια διαδικασία που το σύνολο των εργαζομένων έχει απορρίψει, όπως την παρουσίασε η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. και αρνήθηκε να διαβουλευτεί με τους εργαζόμενους.

  Άρθρο 21: Εξαιρεί την οποιαδήποτε αλλαγή στα περιγράμματα θέσεις από γνωμοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που σημαίνει ότι θα γίνονται με κανονιστικές αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Θα πρέπει να επανέλθει η γνωμοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών ως απαραίτητή προϋπόθεση για οποιαδήποτε αλλαγή. Η κατάρτιση του ειδικού συστήματος βαθμολογικής κατάταξης των Θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. θα γίνεται με κανονιστική απόφαση του Διοικητή.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος
  Κούπκας Μιχάλης

  Ο Γενικός Γραμματέας
  Παπαποστόλου Μενέλαος

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 13:37 | Εύα Σολάκη

  Με τις παρούσες προτεινόμενες διατάξεις δημιουργούνται εντός της ίδιας υπηρεσίας υπάλληλοι δύο ταχυτήτων. Ο όγκος εργασίας θα μοιράζεται σε όλους, χωρίς όμως να αποδίδεται αναλογικά η αμοιβή γι’αυτή. Δημιουργείται επομένως αυτομάτως μια διαίρεση ανάμεσα σε παλιούς και νέους ενώ προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες.
  Με την εισαγωγή της ειδικής αμοιβής παραβιάζεται η αρχή της ισότητας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. και ως αποτελεί γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου. Επιπλέον, παραβιάζεται και η αποδοτικότητα της Διοίκησης καθώς οι εργαζόμενοι που θα λαμβάνουν το μικρότερο μισθό θα αισθάνονται αδικημένοι λόγω της δυσμενούς διάκρισης σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η δε δυσμενής διάκριση δεν επιφέρει ούτε αύξηση της αποδοτικότητας της Υπηρεσίας εν γένει, διότι αυτή θα αφορά μόνο τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους αφαιρώντας το κίνητρο από τους λοιπούς εργαζόμενους της Διοίκησης να εργάζονται εντατικότερα. Δεν θα υπάρχει μια συνολική αύξηση της αποδοτικότητας αφού μόνο ένα μικρό τμήμα του προσωπικού θα λειτουργεί υπό αδιευκρίνιστους όρους υπό καθεστώς αξιολόγησης της αποδοτικότητας.
  Η αποδοχή της ειδικής αμοιβής από μέρους μας δεν είναι δυνατή ειδικά τη στιγμή που δεν επιλύεται το μείζον ζήτημα της προσωπικής διαφοράς. Η καταβολή της προσωπικής διαφοράς σε όλους τους συναδέλφους (και νέους) είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση επί της ειδικής αμοιβής.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 13:04 | V.

  Το νομοσχέδιο για το ειδικό μισθολόγιο της ΑΑΔΕ είναι αόριστο, ασαφές, παραπλανητικό,αντιδημοκρατικό ως προς τη διαμόρφωση των αμοιβών και των ΠΘΕ. Είναι αντισυνταγματικό βάσει της αρχής ισότητας αρ. 4 Σ ότι αποκλείει τους διορισθέντες με γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2017 από την απόδοση της προσωπικής διαφοράς. Είναι κατ΄ ελάχιστο απαράδεκτο να εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε ΔΙΟΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ!!!!!!!
  Σε ποια ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ συμβαίνουν αυτές οι αποφάσεις ΜΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ. Αυτό δείχνει την παντελή αδιαφορία σας προς τα πρόσωπα μας επιβάλλοντας με εξουσιαστική διάθεση τις αποφάσεις σας.
  Εξοργίζετε όλους τους υπαλλήλους και φέρνετε έντονο διχασμό εντός των υπηρεσιών.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 13:33 | ΒΟΥΛΑ

  Το ειδικό μισθολόγιο ΑΑΔΕ είναι κατάφωρα άδικο για τους υπαλλήλους που διορίστηκαν στην ΑΑΔΕ μετά την 11 Οκτωβρίου 2018 οι οποίοι δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά της παρ.1 του άρθρου 27 του νόμου 4354/2015, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του νόμου 4024/2011. Οι υπάλληλοι αυτοί διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες λαμβάνοντας λιγότερα χρήματα γεγονός που αντίκειται στη συνταγματικα κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν με το γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2017 τοποθετήθηκαν στις θέσεις που προβλεπόταν από το ΑΣΕΠ αφού παρακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης 9 μηνης διάρκειας στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία καλύπτοντας οι ίδιοι τα έξοδα της εκπαίδευσης λαμβάνοντας 737€ καθαρές αποδοχές χωρίς μεταπτυχιακό. Η άνιση μεταχείριση για τους νεοδιοριζόμενους αναγνωρίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και ρυθμιστηκε.Είναι επιτακτικό για την αξιοπρεπή διαβίωση να επιλυθεί το θέμα της προσωπικής διαφοράς και να εξομοιωθούν οι μισθοί των υπαλλήλων μετά την 11/10/2018 με τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά πριν την ψήφιση του «Ειδικού Μισθολογίου»

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 13:49 | Όλγα Κυριακίδου

  Με το εν λόγω σχέδιο νόμου προσβάλλονται καταφανώς τα Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα,ιδίως των νεοδιοριστων με την προκήρυξη 1Γ/2017 υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και δη της ανθρώπινης αξίας και των εκπορευομενων από αυτήν δικαιωμάτων προσωπικότητας, ισότητας και αξιοκρατίας αλλά και η συνταγματικά θεμελιωμένη αρχή του κράτους δικαίου και η αρχή της νομιμότητας που επιβάλλουν την ίση μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων κι εν προκειμένω την ίση αμοιβή για κάθε υπάλληλο που παρέχει όμοια εργασία. Ως εκ τούτου, καθιστά αντισυνταγματική την διάκριση των υπαλλήλων αναφορικά με την αμοιβή των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, με το κριτήριο του χρόνου πρόσληψης αυτών και λοιπών ατοπων τέτοιων, γεγονός που δεν θεραπεύεται ούτε λόγω δημοσιονομικής συγκυρίας.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 12:01 | Γιώργος Τ.

  Το παρόν προσχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς διαβούλευση από τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ καταστέλλει κατ’ αρχήν κάθε έννοια της αρχής περί συλλογικών διαπραγματεύσεων με τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες. Δε λήφθηκαν όπως προβλέπεται υπόψιν οι ολοκληρωμένες προτάσεις των συλλογικών οργάνων που εδώ και 1 χρόνο τουλάχιστον έχουν επεξεργαστεί και προπαρασκεύασαν τις βάσεις για ένα δίκαιο μισθολογικό σύστημα που θα επιλύει τις όποιες μισθολογικές ανισότητες και αδικίες. Το παρόν προσχέδιο προβλέπει αυθαίρετα όπως έχει διαμορφωθεί ένα καθεστώς άνισης μισθολογικής μεταχείρισης ιδιαιτέρως των νεοδιόριστων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, που ενώ έχουν διοριστεί ή είναι διοριστέοι μετά την 11/10/2018, εκκινούν από διαφορετική μισθολογική βάση διαιωνίζοντας τη μισθολογική ανισότητα. Δεν προβλέπεται καν μάλιστα στο προσχέδιο η μισθολογική εξομοίωσή τους από το χρόνο διορισμού στην υπηρεσία με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς σε ένα άρθρο όπως θα μπορούσε κάλλιστα να προβλεφθεί, καταβάλλοντας με νόμο την προσωπική διαφορά υπέρ όλων. Αντιθέτως προάγει με επικοινωνιακά τρικ την αύξηση του μισθού ως συντάξιμες αποδοχές και ως αύξηση στην ονομαστική αξία του μισθού. Παραβλέπει δε το πρόβλημα που υφίσταται στη βάση του «πληρωτέου» μισθού για τους νεοδιόριστους και διοριστέους υπαλλήλους. Πρακτικά το «πληρωτέο» όμως είναι αυτό που οδήγησε και οδηγεί στη μη αποδοχή του διορισμού ή στην αδυναμία παραμονής στην ΑΑΔΕ για καθαρά βιοποριστικούς λόγους των υπαλλήλων της καθώς εισπράττουν το ντροπιαστικό για τα προσόντα τους ποσό των 734 ευρώ καλούμενοι να υπηρετήσουν ακόμη και μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους σε θέσεις ευθύνης! Οι υπάλληλοι της νέας γενιάς με αυξημένα τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και εξειδικευμένες γνώσεις που προηγουμένως ήταν η ελίτ του ιδιωτικού τομέα και που επέλεξαν να συνεισφέρουν με την αποδοχή διορισμού τους στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ζητάνε πρωτίστως την άμεση μισθολογική εξομοίωση με την απόδοση της προσωπικής διαφοράς που θεσμοθετήθηκε από κάθε προηγούμενη κυβέρνηση, την ανακοπή του Brain Drain για να παραμείνουν οι νέοι επιστήμονες στην ΑΑΔΕ με διάθεση να προσφέρουν ώστε να μην αναγκαστούν να αποχωρήσουν ακόμη και στο εξωτερικό όπως έπραξαν πολλοί στο παρελθόν για οικονομικούς λόγους. Η προσωπική διαφορά είναι πάγιο και δημοκρατικό αίτημα των περίπου 1000 νεοεισερχόμενων και διορισμένων υπαλλήλων, η μη απόδοσή της αδικεί κατάφορα τον κοπιαστικό αγώνα ετών και την προσπάθειά τους να εισέλθουν σε έναν «πρότυπο» οργανισμό του δημοσίου, τον πιο κομβικό στη διαμόρφωση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, καταλαμβάνοντας θέσεις αυξημένης ευθύνης. Η ίση αντιμετώπιση, τα ίσα δικαιώματα μεταξύ συναδέλφων υπαλλήλων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων προσόντων, κοινωνικών παροχών, επιδομάτων και παλαιότητας κρίνονται αυτονόητα. Καταστρατηγούνται όμως με το παρόν προσχέδιο στο βωμό της αυξημένης εισπραξιμότητας απαιτήσεων και φορολογικών εσόδων. Εισάγονται μεσαιωνικές πρακτικές σε εργασιακό καθεστώς ατομικού μισθού βάσει αποδοτικότητας που προβλέπει μάλιστα υποκειμενικά κριτήρια συνολικά, αδιαφανείς διαδικασίες προαγωγής ατόμων σε θέσεις, άγνωστες ειδικές αμοιβές, αδιαφανή αξιολόγηση και υπερεξουσίες στο Διοικητή της ΑΑΔΕ να πράττει κατά το δοκούν έχοντας ομήρους τους εργαζομένους που αποκαλούνται μάλιστα και «στελέχη». Ο μισθός του «στελέχους», ενιαίος και αδιαίρετος όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας, καταστρατηγείται ως έννοια στο παρόν προσχέδιο. Ο διαχωρισμός εργαζομένων σε υπαλλήλους διαφορετικών ταχυτήτων, η μεροληψία, η διαφθορά και ο διχασμός που προάγεται στο προσχέδιο για μία θέση, μία ειδική αμοιβή, μία αξιολόγηση δεν έχει προηγούμενο και θα πρέπει στη βάση του και ως σύνολο να εξεταστεί ακόμη και η νομιμότητά του. Παρακαλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το προσχέδιο νόμου το οποίο στη βάση του θέτει αντισυνταγματικά κριτήρια για την μισθολογική μεταχείριση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, αντιβαίνει στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και στις αρχές του δικαίου και το οποίο θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για τη φυγή από την ήδη υποστελεχωμένη υπηρεσία της ΑΑΔΕ ακόμη μιας νέας γενιάς υπαλλήλων που έχει διοριστεί μέσω αντικειμενικών κριτηρίων αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό καθώς τόσο οι διαδικασίες πρόσληψης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ αλλά και της μετέπειτα εκπαίδευσης έχουν αυξημένο κόστος και είναι χρονικά χρονοβόρες. Η μισθολογική εξομοίωση μέσω της απόδοσης της προσωπικής διαφοράς στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη διαλόγου με τους συλλογικούς φορείς της ΑΑΔΕ από την αρχή. Τα ατομικά και αδιαφανή μισθολογικά κριτήρια βρίσκουν και θα βρίσκουν αντίθετους τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και δεν πρόκειται να επιτύχουν ούτε την επιθυμητή από τη Διοίκηση αποδοτικότητα ούτε την αποδοχή τους στο μέλλον.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 12:54 | Κ. Β.

  Το νομοσχέδιο για το ειδικο μισθολογιο της ΑΑΔΕ είναι αόριστο ως προς τηδιαμόρφωση των αμοιβών και των ΠΘΕ. Είναι αντισυνταγματικο (αρχη ισοτητας αρ. 4 Σ) ότι αποκλείει τους διορισθέντες με γραπτο Πανελλήνιο διαγωνισμό της 1γ/2017 από την προσωπική διαφορά.
  Απαράδεκτη η άνιση μισθολογική μεταχείριση υπαλλήλων που προσφέρουν εργασία ίσης αξίας

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 12:18 | Αλεξάνδρα Τ.

  Στον πιο κρίσιμο τομέα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, σε μια εποχή διαρκούς εντατικοποίησης των προσπαθειών πάταξης των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στο πλαίσιο του σύγχρονου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, σε ένα κλίμα προσπαθειών συντονισμένης πρόληψης καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπό την εποπτεία των ευρωπαϊκών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με το συντονισμό των ενεργειών σε επίπεδο Ένωσης, το ελληνικό κράτος ρίχνει στη μάχη νέους υπαλλήλους με τον πενιχρό μισθό των 734 ευρώ, αρνούμενο να χορηγήσει ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΤΗΝ 11/10/2018 ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, η οποία δεν θα τους δώσει κάποιο μισθολογικό προνόμιο, ούτε αποτελεί ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ αλλά την ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ. Πρέπει να καταργηθεί άμεσα αυτή η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ η οποία οδηγεί στην ύπαρξη υπαλλήλων δύο ταχυτήτων και ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών που αφορούν στα φορολογικά και τελωνειακά έσοδα. Η αδικία αυτή είναι γνωστή σε όλες τις κυβερνήσεις και αναγνωρίζεται καθολικά το ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ με το παρόν νομοσχέδιο αντί για την αποκατάστασή της ΑΔΙΚΙΑΣ επιδιώκεται η διαιώνισή της, εφόσον η έννοια της προσωπικής διαφοράς διατηρείται στο άρθρο 11 του υπό διαβούλευση ειδικού μισθολογίου για όλους τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ πλην των νεοδιόριστων, ήτοι όσων τοποθετήθηκαν μετά την 11/10/2018. Ποια η συνταγματικότητα αυτού του άρθρου; Ερωτάται πώς δικαιολογείται η δυσμενής μεταχείριση των νεοδιόριστων η οποία έρχεται σε ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 12:14 | Φ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΙΤΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 12:17 | Ε.Μ.

  Στις 23-03-2017 δημοσιεύτηκε στο insider.gr
  (https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/41799/pitsilis-oi-hamiles-amoives-diohnoyn-katartismeno-prosopiko) άρθρο στο οποίο υπήρχαν και δηλώσεις του κου Πιτσιλή σχετικά με το πρόβλημα υποστελέχωσης της ΑΑΔΕ, εντοπίζοντας το πρόβλημα στις χαμηλές αμοιβές που προσφέρονται στους νεοπροσληφθέντες του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κου Πιτσιλή «Θέλουμε υψηλά καταρτισμένο προσωπικό αλλά η ανταπόκριση είναι περιορισμένη λόγω των χαμηλών απολαβών». […] Και στις τρεις αυτές προκηρύξεις(1Κ/2013, 2Κ/2015 και 4Κ/2016) προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού πανεπιστημιακού επιπέδου (ΠΕ), γεγονός που αποδεικνύει ότι η ΑΑΔΕ προτάσσει την υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση των υποψηφίων. Οι εν λόγω διαγωνισμοί προβλέπουν, επίσης, σημαντική μοριοδότηση για την εξειδικευμένη προϋπηρεσία. […] «Θέλουμε υψηλότερες αμοιβές για το προσωπικό μας», διαμήνυσε ο κ. Πιτσιλής, θίγοντας με αυτόν τον τρόπο μια μεγάλη ανισορροπία στη στελέχωση του Δημόσιου Τομέα: οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών διαθέτουν πληθώρα ακαδημαϊκών προσόντων –τουλάχιστον μεταπτυχιακό και σε πολλές περιπτώσεις διδακτορικό– τα οποία ουσιαστικά δεν αναγνωρίζονται στον μισθό τους. Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αμοιβές των υφιστάμενων υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες κυμαίνονται στα διπλάσια επίπεδα για τους απόφοιτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατά 50% υψηλότερα για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ.

  Ας δούμε λοιπόν τι από αυτά αλλάζει με το ¨Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε.».

  Με το σχέδιο νόμου «Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε.» που θα τεθεί προς ψήφιση συνεχίζεται η αδικαιολόγητη δυσμενής διακριτική μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 και αυτών που διορίστηκαν προγενέστερα. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 δε λαμβάνουν την Π.Δ. και την οποία λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί στην Α.Α.Δ.Ε. πριν την 11η Οκτωβρίου του 2018. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 θα λαμβάνουν ό,τι τους αναλογεί με βάση τη θέση εργασίας που έχουν χωρίς όμως να λάβουν την προσωπική διαφορά.

  Αυτό σημαίνει ότι με βάση το νέο καθεστώς οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 θα συνεχίσουν να αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές από τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, ενώ διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και επιτελούν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες.

  Η μη καταβολή της Π.Δ. στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που διορίστηκαν μετά την 11/10/2018 και που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα, παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες με τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την Π.Δ αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος, επειδή εισάγει ανόμοια αντιμετώπιση προσώπων που τελούν σε απολύτως όμοιες συνθήκες.

  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΘΕ ΚΑΤΑ 40% ΚΑΙ 20% ΓΙΑ ΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ: Αυτό αποτελεί αδικία καθώς ο νεοδιόριστος υπάλληλος αφενός μεν ήδη από τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας του βαρύνεται με τις κρατήσεις του νεοδιόριστου, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος του μισθού του και αφετέρου δεν υπάρχει βάση που να δικαιολογεί τη μείωση κατά 40% ή 20% για τον δόκιμο υπάλληλο όταν η πλειονότητα των νέων συναδέλφων έχουν εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και για την οποία μάλιστα μοριοδοτήθηκαν κατά τη διαδικασίας πρόσληψής τους μέσω ΑΣΕΠ.

  Ένας νεοδιόριστος υπάλληλος ΔΕΝ είναι απαραίτητα κάποιος που αποφοίτησε μόλις από τη σχολή και ψάχνει για πρακτική άσκηση και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιος ειδικά όταν βάσει ΑΣΕΠ οι επιτυχόντες συγκεντρώνουν πολλά έτη προϋπηρεσίας και χρονοβόρα μεταπτυχιακά/διδακτορικά και είναι στην πλειονότητά τους έμπειροι επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα στο απόγειο της καριέρας τους και σε προχωρημένο στάδιο της ζωής τους.

  Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα εφόσον υπάρχει συνάφεια ΚΑΙ για την μισθολογική εξέλιξη. Είναι παράλογο και άδικο να μην αναγνωρίζεται αν και συμβάλλει σημαντικά στην απόδοση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

  Θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία της μη αναγνώρισης της συναφούς προϋπηρεσίας που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι παράλογο να αναγνωρίζεται οποιουδήποτε είδους προϋπηρεσία(ακόμη και εντελώς άσχετης) από οποιοδήποτε φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, και η απολύτως συναφής προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα να μην αναγνωρίζεται στην απόδοση αντίστοιχων κλιμακίων.

  Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα προσμετρήθηκε από τον ΑΣΕΠ για να προσληφθεί ειδικό επιστημονικό προσωπικό αλλά στο δημόσιο ξεκινάμε από το κλιμάκιο 1. Αυτό είναι κατάφορη αδικία για όσους άφησαν θέσεις στον ιδιωτικό τομέα με καλύτερες απολαβές για να έρθουν στην ΑΑΔΕ.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 12:24 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΙΤΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ