Άρθρο 14 – Αμοιβές συλλογικών οργάνων και Εκπαιδευτών

1. Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) της Α.Α.Δ.Ε., πλην των αναφερόμενων στις παρ. 2 και 3, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους.
2. Στα μέλη των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται στο πλαίσιο του ν. 4412/2016 με αναθέτουσα αρχή την Α.Α.Δ.Ε. και συνεδριάζουν εντός ή εκτός κανονικού ωραρίου δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50 €) ευρώ, ανά συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η υποβολή του παραδοτέου του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου πραγματοποιείται εντός των τεθεισών στην απόφαση συγκρότησης προθεσμιών.
Οι αμειβόμενες επιτροπές του ανωτέρω εδαφίου συστήνονται, συγκροτούνται και δύναται να παρατείνονται για διάστημα έως δύο (2) επιπλέον μηνών με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου διατάκτη και θετικής γνώμης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων. Οι αμειβόμενες συνεδριάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) τον μήνα και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε πλέον των δύο (2) αμειβόμενων επιτροπών κατ’ έτος.
3. Στα μέλη των συλλογικών οργάνων, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων που κρίνονται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της Α.Α.Δ.Ε. και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και έργων και δράσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility), δύναται, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και θετικής γνώμης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων, να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50 €) ευρώ, ανά συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η υποβολή του παραδοτέου του αμειβόμενου συλλογικού οργάνου πραγματοποιείται εντός των τεθεισών στην απόφαση συγκρότησης προθεσμιών και εφόσον το συλλογικό όργανο λειτουργεί εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Οι αμειβόμενες συνεδριάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) τον μήνα και για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών. Η διάρκεια των ανωτέρω συλλογικών οργάνων δύναται να παρατείνεται για διάστημα έως δύο (2) επιπλέον μηνών με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και θετικής γνώμης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε πλέον των δύο (2) αμειβόμενων συλλογικών οργάνων κατ’ έτος.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του συλλογικού οργάνου για την οικονομία της χώρας ή την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Α.Α.Δ.Ε. και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μόνο εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η δαπάνη δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά μήνα, μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον πρόεδρο, διακόσια (200) ευρώ για τα μέλη και εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τους γραμματείς. Στους εισηγητές που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους, καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό των είκοσι (20) ευρώ και για μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις το έτος.
Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.
Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., να καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο, αξιολογούμενο πρόγραμμα ή παραδοτέο έργο, με τον όρο η σχετική δαπάνη να καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μην επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το ως άνω όριο της κατά μήνα αποζημίωσης για τα μέλη συλλογικών οργάνων. Σε ειδικές περιπτώσεις το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα, αλλά όχι πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ.5.
5. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών υπολογίζεται κατά τον μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., για τους οποίους ισχύει το άρθρο 8 του ν. 4389/2016.
7. Στους υπαλλήλους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟ.Τ.Α.) καταβάλλεται ωριαία αποζημίωση ανάλογη των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αποζημίωση των μελών του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Από τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι υπάλληλοι που συμμετέχουν ως μέλη της Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της ΦΟ.Τ.Α..

  • Άρθρο 14: Μας εξαιρεί εκ νέου από την ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015, ενώ άλλες δημόσιες υπηρεσίες (όπως ΣΕΠΕ) λαμβάνουν ελεγκτική αποζημίωση.

  • 20 Νοεμβρίου 2020, 13:07 | A.

    – Ενεργοποίηση ειδικής αμοιβής και εξειδικευμένης αξιολόγησης για όσους συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και συνεδριάζουν για θέματα άμεσης συσχέτισης με τη βελτίωση συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεσματικότητας του οράματος της ΑΑΔΕ

  • 14 Νοεμβρίου 2020, 22:54 | γεωεγια μαρια

    η παραγραφος 7 του αρθρου 14, θα ηταν πρεπον να χει αναδρομικη εφαρμογη απο την ημερομηνια συστασης ειτε της ακαδημιας ειτε του μητρωου. δεκαδες συναδελφοι συνεδραμαν χωρις αμοιβη τα 4 ετη της ακαδημιας…θα ηταν ενα ειδος αναγνωρισης της συμβολης τους