Άρθρο 4 – Κατάταξη των υπαλλήλων σε κλιμάκια βασικού μισθού

1. Τα μισθολογικά κλιμάκια βασικού μισθού (Μ.Κ.) των υπαλλήλων των κατηγοριών:
– Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής,
-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής,
– Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και
– Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ορίζονται ως εξής:
Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13.
Υπάλληλοι που διορίσθηκαν ή μετατάχθηκαν στη Δ.Ε. κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας.
2. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.
β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της περ. α’ πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από την ειδική τριμελή επιτροπή της παρ. 3β του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται ή διορίζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 1η.3.2017 και οι οποίοι κατείχαν συναφή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο πριν την ημερομηνία της μετάταξης ή του διορισμού τους στην Αρχή, τα οικονομικά αποτελέσματα της αναγνώρισης της συνάφειας ισχύουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή του διορισμού τους.
γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν με εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν με άριστα, αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περ. α’ και γ’ , οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
3. Οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και ο Διευθυντής του Γραφείου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας ΠΕ.
4. Οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και οι μετακλητοί υπάλληλοι κατά το άρθρο 24 του ν. 4389/2016, κατατάσσονται ως εξής: οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους, (β) οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, (γ) οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους, (δ) οι κάτοχοι τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται στο Μ.Κ. 11 της ΔΕ κατηγορίας
5. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στις οργανικές μονάδες της Αρχής, κατατάσσονται ως εξής:
α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε. κατηγορίας,
β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας και
γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ. Κ. 15 της Π. Ε. κατηγορίας.
Για τους ανωτέρω δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 5.
6. Ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει ή στο μισθολογικό κλιμάκιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:03 | Μ.Π.

  Αναφορικά με το Άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση β), η διατύπωση «μετά την 1η.3.2017» θα πρέπει να μεταβληθεί σε «μετά την 1η.1.2016» καθώς η ημερομηνία που έχει αναφερθεί «μετά την 1η.3.2017» δεν φαίνεται να έχει νομική βάση και δημιουργεί αναίτια οικονομική επίπτωση σε συναδέλφους με μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό τίτλο συναφή με τη θέση που εργάζονται, οι οποίοι συνάδελφοι κατατάχθηκαν σε Μ.Κ. 3 από την ημερομηνία της αίτησής για μισθολογική αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου τους και όχι από την ημερομηνία διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας ενώ κατείχαν τον εν λόγω μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο πριν την ημερομηνία διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι ως αποτέλεσμα του ανωτέρω θέματος οι συγκεκριμένοι υπαλλήλοι της ΑΑΔΕ κατόχοι συναφών με το αντικείμενο της θέσης εργασίας μεταπτυχιακών και διδακτορικών που το έλαβαν πριν την ημερομηνία μετάταξης ή διορισμού στην ΑΑΔΕ, δεν έχουν λάβει στην αμοιβή τους το κανονικό ποσό της προσωπικής διαφοράς, αλλά μειωμένο ποσό προσωπική διαφοράς σε σύγκριση με άλλους συναδέλφους, επίσης κατόχους συναφών με το αντικείμενο της θέσης εργασίας μεταπτυχιακών και διδακτορικών ληφθέντων πριν την ημερομηνία μετάταξης ή διορισμού, για τους οποίους είχε πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή επανακατάταξή τους σε μισθολογικό κλιμάκιο Μ.Κ. 3 από την ημερομηνία διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο, χωρίς προφανή λόγο και νομική βάση, μισθολογικές διαφορές σε εργαζόμενους στην ίδια θέση και με τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 23:58 | Ν.Μ

  Προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα συναφής προς το αντικείμενο της θέσης δεν μπορεί να μην αναγνωρίζεται μισθολογικά, εν αντιθέσει με την αντίστοιχη αποκτηθείσα στο δημόσιο, σε ένα κράτος δικαίου και σε μια εκσυγχρονισμενη ΑΑΔΕ σαν αυτή που ευαγγελίζεστε. Εκσυγχρονισμός και βέλτιστες πρακτικές αλά καρτ..απλά υποβαθμίζουν το όραμα της Αρχής.
  Ευχαριστώ.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 17:02 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑ

  Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη σας ότι η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες σχετικές με τη θέση εργασίας, η οποία προϋπηρεσία είχε ληφθεί ως συναφής από τον ΑΣΕΠ κατά τον πρόσφατο διαγωνισμό της 1Γ/2017, και εφόσον πράγματι οι γνώσεις που αποκτήθηκαν είναι σημαντικής ισχύος για τους εφοριακούς (τμήμα ελέγχου και δικαστικό), θα έπρεπε να υπολογίζεται όχι μόνο στη βαθμολογική αλλά και στη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 10:23 | Ιωαννα

  Άρθρο 6. Είναι πολύ άδικο να είσαι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών, να ανεβαίνεις βαθμολογικά και να μην αναγνωρίζεται αυτό στο μισθο σου. Αν μη τι άλλο οι γνώσεις που αποκομισες (και πλήρωσες για να αποκομίσεις) στα δύο (συναφή) μεταπτυχιακα χρησιμοποιούνται καθημερινά στην υπηρεσία.πολλω δε όταν οι νέοι υπάλληλοι που εισέρχονται στην υπηρεσία πληρώνονται ήδη άνισα και άδικα σε σχέση με τους παλαιότερους συναδέρφους τους

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 16:22 | ΚΚ

  Άρθρο 4 παρ. 4 περί μισθολογική κατάταξη μετακλητών: Αυτή θα έπρεπε να είναι και η μισθολογική αντιμετώπιση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Η κατάσταση που επικρατεί είναι οριακά χλευαστική διότι με μισθούς της κλίμακας των 700 ευρώ (και 12 μισθούς όχι 14 – συγνώμη για το αυτονόητο αλλά βρισκόμαστε να υπερασπιζόμαστε τα αυτονόητα έτσι κι αλλιώς) καλούμαστε να είμαστε εμπειρογνώμονες, προγραμματιστές, υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ελεγκτές, τελωνιακοί, εφοριακοί, νομικοί – επιστήμονες υπεύθυνοι για τον ορθό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστημάτων και διαδικασιών που φέρνουν έσοδα στο κράτος. Από ότι φαίνεται ο μετακλητός δύναται να δώσει τα «φώτα» του, ήτοι την εξειδίκευση και την επιστημονική του κατάρτιση, στην υπηρεσία αδρά αμειβόμενος ενώ ο υπάλληλος που υπηρετεί και αποτελεί το επιστημονικό προσωπικό, υποχρεούται με μισθό πείνας να χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας – και να λέει και ευχαριστώ.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 09:12 | Κωνσταντινος Μπ.

  Βασικα….Καλημερα σας.
  Θεωρω οτι οποιοδηποτε προσον το οποιο αναγνωριζεται με μοριοδοτηση απο τον ΑΣΕΠ για τον διορισμο θα πρεπει να κοστολογειται μισθολογικα.
  Οποιοδηποτε αλλο προσον που δεν συνυπολογιζεται στον διορισμο,βαθμολογικα.
  Ευχαριστω.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 18:38 | ΜΑ

  «Οι δικηγόροι παρά πρωτοδίκαις που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής κατατάσσονται στο ΜΚ 3. Οι παρ΄εφέταις, στο ΜΚ 10. Οι παρ΄Αρείω Πάγω, στο ΜΚ 15». Αντίθετα, οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι, που απασχολούνται σε τμήματα Δικαστικά και Νομικής Υποστήριξης, παρότι μέχρι την πρόσληψή τους ως ΠΕ Νομικών, ήταν εν ενεργεία δικηγόροι ακόμα και παρ΄εφέταις ή παρ΄Αρείω, κατατάσσονται όλοι αδιακρίτως …στο ΜΚ 1. Χωρίς καμία αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό αποτελεί απλώς ενδεικτικό παράδειγμα της διαφορετικής αντιμετώπισης και μη ορθολογικής κατάταξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 10:18 | ΜΚ

  Υπάρχουν υπάλληλοι προερχόμενοι από τον Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ,με προϋπόθεση την άδεια Λογιστή Α΄Τάξης για εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος και δεν έχει μετρήσει πουθενά αυτό. Καλό είναι, να ενταχθούν στο εξειδικευμένο προσωπικό και γενικότερα Θα πρέπει να μετράει στην κατάταξη, τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου ασχολούνται άμεσα με χρηματοοικονομικά,λογιστικά και φορολογικά αντικείμενα στις υπηρεσίες τους.
  Μόνο έτσι θα μπορέσει η ΑΑΔΕ να κρατήσει το συγκεκριμένο εξειδικευμένο προσωπικό .

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 21:01 | ΔΝ

  Κατά τα έτος 2000 διεξήχθη διαγωνισμός για την πρόσληψή στο Υπουργείο Οικονομικών εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού το οποίο απασχολείται έως σήμερα στην ΑΑΔΕ χωρις την αναγνωρισή του ως ειδική κατηγορία

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:51 | ΒΚ

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ στο προηγούμενο σχόλιο(17-7)*2=20 χρόνια

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:44 | ΒΚ

  Η παράγραφος 4 είναι εξόφθαλμη και προκλητική. Μισθολογικό Κλιμάκιο 17 για σύμβουλος, συνεργάτης του διοικητή με διδακτορικό (ανεξαρτήτων γνώσεων, προϋπηρεσίας κλπ). Υπάλληλος στην ΑΑΔΕ με διδακτορικό Μισθολογικό Κλιμάκιο 7. Ο υπάλληλος αυτός για να μπορέσει να έχει τις αμοιβές του συμβούλου θα πρέπει να εργαστεί (17-7)*3=30 χρόνια στην Υπηρεσία.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:09 | ΒΚ

  Σε περίπτωση που κάποιος έχει διοριστεί μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ και η συνάφεια των τίτλων έχει κριθεί από τη διαδικασία πρόσληψης του υπαλλήλου από τον ΑΣΕΠ, είτε ως προαπαιτούμενο διορισμού είτε ως στοιχείο μοριοδότησης, τότε ΠΑΛΙ πρέπει να αποφανθεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την συνάφεια;

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 15:28 | Κ.

  Επιτακτική ανάγκη προσθήκης παραγράφου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων ACCA ( ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS) ως μεταπτυχιακού τίτλου που αφορά την πιστοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης έμπειρων στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα προσδίδοντας αυξημένη προστιθέμενη αξία στον Οργανισμό.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 14:09 | Κ.

  Επιτακτική ανάγκη προσθήκης παραγράφου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων ACCA ( ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS) ως μεταπτυχιακού τίτλου που αφορά την πιστοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης έμπειρων στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα προσδίδοντας αυξημένη προστιθέμενη αξία στον Οργανισμό.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 21:20 | παρις ξενογλου

  η καταταξη πρεπει να γινεται με βαση την προυπηρεσια που εχει καποιος κ πριν τημ ααδε απο την πρωτη μερα.

  καταργηση της αδικης προσωπικης διαφορας μονο απο υπαλληλους που προερχονται απο το υπουργειο οικονομικων.

  ας την καταργησουν κ να αυξησουν το ποσο καθε κλιμακιου….