Άρθρο 13 – Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου

Α. Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην εν λόγω απόφαση δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται από τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζονται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
Η ανακατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες είναι δυνατή με βάση τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και του π.δ. 54/2018 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:
α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν πενήντα (150) ώρες ανά υπάλληλο.
β. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.
3. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 ορίζεται ως εξής:
α. Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
β. Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου είναι ίδια με αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
γ. Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
δ. Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες:
δα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
δβ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.
Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση με τα τυπικά τους προσόντα.
Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, με τη διαδικασία και προϋποθέσεις της παρ. Α1.
2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ως εξής:
α. για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου,
β. για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.
Γ. Οι αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορούν σε α) καθορισμό απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, β) καθορισμό απογευματινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις ημέρες πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, και γ) καθορισμό εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, για το προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα στο α’ δίμηνο του έτους, έχουν αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του ίδιους έτους.
Όμοιες αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το τελευταίο δίμηνο του έτους έχουν αναδρομική ισχύ από 1ης Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

 • Άρθρο 13: Δεν προκύπτει καμία αύξηση στις αμοιβές των υπερωριών, ούτε κάποια πρόβλεψη για τις μετακινήσεις των συναδέλφων εκτός έδρας που κυριολεκτικά βάζουν λεφτά από την τσέπη τους για την διατροφή και την μετακίνηση τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης θα πρέπει οι ώρες υπερωριών να είναι 300 ανά έτος και όχι 150 ανά εξάμηνο για εξυπηρέτηση των συναδέλφων που κάποιους μήνες, ειδικά στο β’ εξάμηνο (δηλαδή τους καλοκαιρινούς και στο τέλος του έτους) μπορεί να ξεπεράσουν τις 150 ώρες.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 21:21 | Κυριακος

  Οι υπερωρίες μικτός_μισθός_ενιαίου/280 είναι για γέλια και για κλάματα. Βεβαια ισχύει παντού στο δημόσιο. Όμως 3 – 4 ευρώ περιπου μετά την αποφορολογηση για εργασία σε υπηρεσία αιχμής δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γι αυτό κάποιοι φορείς βάζουν τις λεγόμενες πλασματικές ώρες. Θα πρέπει να το δει ο Διοικητής και να βρει άλλο τρόπο υπολογισμού, ένα ποσό ανά ώρα κατά αποκοπή ίσως.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 16:42 | Γιώργος

  Ο προληπτικός έλεγχος είναι μία σύνθετη εργασία, εκτός από τον ανασχεδιασμό του ώστε να είναι αποτελεσματικός και οδηγεί στην πάταξη της φοροδιαφυγής και όχι στην στοχοποίηση συγκεκριμένων κλάδων και βιοπαλαιστών, θα πρέπει να αμείβεται υψηλότερα, καθώς με την οριζόμενη αμοιβή λειτουργεί ως αντικίνητρο απόδοσης, ενώ δεν ενθαρρύνει του πιο κατάλληλους υπαλλήλους να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 01:30 | Βαγγέλης

  Με την ευκαιρία της ψήφισης του ειδικού μισθολογίου, θα πρέπει να εξεταστεί και ο τρόπος αμοιβής των συναδέλφων που συμμετέχουν σε συνεργεία προληπτικού ελέγχου και ειδικότερα αυτών που διανυκτερεύουν σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα της Υπηρεσίας τους. Μιλάμε για ανθρώπους που φεύγουν από το σπίτι και την οικογένειά τους για 2, 3, 4 ημέρες και εκτίθενται σε κάθε λογής κίνδυνο, προκειμένου να επιτελέσουν ένα ιδιαίτερα αντιδημοφιλές, πλην όμως, τόσο αναγκαίο έργο για την επίτευξη των στόχων της Υπηρεσίας. Με το ισχύον καθεστώς, η αμοιβή υπολογίζεται με το σύστημα των υπερωριών, όπου κάθε υπηρεσία, ανάλογα με τον αριθμό ωρών που της έχουν εγκριθεί από την ΑΑΔΕ, τις μοιράζει στους υπαλλήλους αυτούς αδικώντας τους, γιατί ποτέ δεν αμείβονται για το σύνολο των ωρών που απασχολούνται, λαμβάνοντας υπόψη και τις ώρες που απαιτούνται για τη μετάβαση στις περιοχές ελέγχου και την επιστροφή τους. Επιπλέον, αντιμετωπίζεται η ιδιαίτερης δυσκολίας αυτή υπηρεσία το ίδιο, με τις επιπλέον ώρες που θα εργαστεί κάποιος στο γραφείο του. Κατά την άποψή μου, πρέπει για τις περιπτώσεις αυτές, να αποδίδεται ένα σταθερό ποσό στον κάθε υπάλληλο για την κάθε ημέρα που συμμετέχει σε συνεργεία προληπτικού ελέγχου εκτός έδρας με διανυκτέρευση. Το ποσό αυτό (π.χ. 100 ευρώ ανά ημέρα) θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να δίδει το κίνητρο και να αξίζει τον κόπο να συμμετέχει κάποιος σε αυτές τις ιδιαίτερης δυσκολίας και πολλές φορές επικίνδυνες υπηρεσίες εκτός έδρας, αφήνοντας το σπίτι του και την οικογένειά του.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:42 | ΒΚ

  Ο Ν 4354/2015 θέτει πολύ αυστηρά ανώτατα όρια στις υπερωρίες των συμβούλων κλπ ενώ εδώ δε γίνεται ΚΑΜΙΑ αναφορά.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 16:33 | Νίκος Βαβουράκης

  Προσθήκη υποπαρ. 4 στη παρ. Α ως εξής:
  «Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση, την επικινδυνότητα αλλά και την αναγκαιότητα της λειτουργίας του προληπτικού ελέγχου, οι αμοιβές των παραπάνω υποπαραγράφων διπλασιάζονται όταν αφορούν την εργασία στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου».
  Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη για να δοθεί κίνητρο σε όλους τους υπαλλήλους να συμμετέχουν στους προληπτικούς ελέγχους.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 14:44 | A.

  – Καταβολή έγκαιρα σε 12μηνη βάση της καταβολής αποζημίωσης για εργασία καθ’υπέρβαση / προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 14:14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

  Η υπερωριακή αποζημίωση για τον προληπτικό σε σχέση με τον βαθμό επικινδυνότητας, το αποτέλεσμα στα έσοδα του κράτους και της ψυχολογικής πίεσης που δέχονται οι υπάλληλοι, είναι πραγματικά ΨΙΧΟΥΛΑ, όπως επίσης και το 10ευρω για υπηρεσία εκτός νομού. Όσοι υπάλληλοι συμμετέχουν στον προληπτικό προφανώς έχουν τεράστια οικονομική ανάγκη για να δέχονται ως αμοιβή αυτά τα εξευτελιστικά ποσά υπερωριακής απασχόλησης.Σωστό θα ήταν να θεσπιστεί ένα επίδομα προληπτικού που διενεργείται εππλέον του ωραρίου, καθώς και ένα αξιοπρεπές επίδομα εκτός έδρας.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 09:10 | Γιωργος Παππάς

  Το ωρομίσθιο της υπερωριακής απασχόλησης προτείνεται (στο νέο μισθολογιο) να είναι το 1/280 του βασικού μισθού.
  Αφού όπως λέτε το ποσό λόγω ΒΘΕ θα είναι συντάξιμο άρα μέρος του μισθού το λογικό και ορθό θα είναι η υπερωρία «τουλάχιστον» να είναι το 1/280 του συνολικού «συντάξιμου» μισθού και όχι ενός τμήματος αυτού.

  Το ωρομίσθιο της υπερωρίας όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα και όπως προτείνεται στο νεο μισθολογιο αποτελεί αντικίνητρο. Υπερωριακή απασχόληση των 3-4 ευρώ την ώρα νομίζω δεν αποτελεί κίνητρο.

  Ευχαριστω

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 00:15 | Νικήτας

  Η Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου πρέπει να διαφοροποιείται για την εργασία εντός και για την εργασία εκτός της υπηρεσίας. Δεν μπορεί να αμείβεται η ώρα στον προληπτικό έλεγχο με 4 και 5 ευρώ μικτά με τις τόσες αντίξοες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι εν λόγω έλεγχοι.

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 12:12 | ΕΙΡΗΝΗ

  Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010 η νόμιμη υπερωρία υπολογίζεται ως εξής: Εργασία από 46η (πενθήμερο) και 49η (εξαήμερο) έως 120 ώρες ετησίως νόμιμης υπερωρίας, αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο. Η υπέρβαση των 120 ωρών νόμιμη υπερωρίας ετησίως αμείβεται με προσαύξηση 60% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο. Οι αμοιβές που προβλέπονται στο άρθρο 13 για υπερωριακή απασχόληση απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα για την υπερωριακή απασχόληση ισούνται με το ωρομίσθιο χωρίς προσαύξηση. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει μειωμένες υπερωριακές αμοιβές σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και δεν δημιουργεί συνθήκες προσέλκυσης νέων στελεχών.

 • 15 Νοεμβρίου 2020, 22:55 | Γιώργος

  Οι υπερωρίες στο δημόσιο έτσι πως λειτουργούν είναι επιδοματικού τύπου και λειτουργούν ως αντικίνητρο απόδοσης.

  Τρεις σημαντικές κινήσεις βελτίωσης και δημιουργίας κινήτρων θα ήταν :

  1) Ο υπολογισμός του ωρομισθίου πρέπει να γίνεται με τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ώρες εργασίας. Όπως στον ιδιωτικό τομέα https://www.kepea.gr/calc-oromisthio.php., δηλ. μηνιαίος μισθός / 166. Στο Δημόσιο διαιρούμε με το 280 με αποτέλεσμα η βάση υπολογισμού να είναι μειωμένη κατά περίπου 40%. Π.χ. 1500/280=5,37 ενώ 1500/166=9,03.

  2) Αν η παραπάνω πρόταση έχει επιπλέον κόστος μειώστε τις διαθέσιμες ώρες.

  3) Αυξήστε το τιμολόγιο για υπερωρία εκτός γραφείου.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 22:30 | Αντώνης

  Η υπερωριακή απασχόληση αυξήθηκε ως προς το πληθος των ωρων που μπορεί να κάνει ένας υπαλληλος. Αυτό δείχνει πως όντως οι αννάγκες είναι μεγάλες και το προσωπικό δεν αρκεί.

  Ένας υπαλληλος ΠΕ με ο προυπηρεσία έχει βασικό μικτό μισθό 1092 ευρώ. Άρα το ποσό της υπερωρίας γίνεται 1092/280=3.9 ευρώ. Αν απόφορολογηθεί το ποσό μένει 3.11 ευρώ.

  Νομίζω για μια υπηρεσία αιχμής το να παρέχεις 3.1 ευρώ για υπερωρία δεν μπορεί να θεωρηθεί δελεαστικό.

  Μια πρόταση θα ήταν η υπερωρία να προκυπτει από το (βασικός μισθός+ποσό λόγω θέσης)/280 ή να βγει ένα φιξ ποσό ανά περιγραμμα θέσης.