Άρθρο 33 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Από 01.01.2017 καταργείται ο ν. 3886/2010 (Α΄173).
2. Καταργείται το Όγδοο Μέρος του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).