Άρθρο 21 – Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής

1. Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η ΑΕΠΠ καταχωρεί αυθημερόν την προσφυγή. Το αργότερο την επομένη της καταχώρησης, η ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κοινοποιεί την προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή και την καλεί:
(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από τυχόν (ολική ή μερική) αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18, και
(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους της παραγράφου 1(α) ανωτέρω.
Η παράλειψη κοινοποίησης σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων.
2. Σε περίπτωση μη αποστολής του φακέλου από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την περ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου, η ΑΕΠΠ μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και όταν τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από την αναθέτουσα αρχή είναι, κατά την κρίση της ΑΕΠΠ, ελλιπή και δεν επαρκούν για τον έλεγχο του βασίμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων.
3. Η ΑΕΠΠ, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής των αναφερόμενων στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου στοιχείων ή η καθυστερημένη αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη, καθιστά, δε, ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή προδικαστικής προστασίας, μπορεί, με την απόφαση επί της προσφυγής, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηματική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης και αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Μνεία της κύρωσης αυτής γίνεται στον ατομικό φάκελο του υπεύθυνου της καθυστέρησης ή ελλιπούς αποστολής ή μη αποστολής του φακέλου και των απόψεων της υπηρεσίας υπαλλήλου. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ορίζεται ο τρόπος και χρόνος κατάθεσης και είσπραξης της χρηματικής κύρωσης, ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα συζήτησης της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση.
5. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση την προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την παράγραφο 1(α) του παρόντος άρθρου. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου, η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος.
6. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδίδεται «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ενώπιον της ΑΕΠΠ, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της και ιδίως την ενώπιόν της διαδικασία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ειδικότερες προθεσμίες που δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο, οι ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της ΑΕΠΠ, ο ορισμός και τα καθήκοντα εισηγητών και γραμματέα, ο τρόπος και τα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα που αφορούν στην άσκηση των προσφυγών και των παρεμβάσεων, στις επιδόσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων, στην κλήση των μερών, στην εκπροσώπηση τους κατά την ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία, στο σχηματισμό φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς και οι ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής της διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ και λήψης των αποφάσεων από αυτήν, και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
8. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικές.

 • 8 Απριλίου 2016, 12:04 | ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • Στην παρ. 1 θεσπίζεται η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής στην οποία η ΑΕΠΠ κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή: α) να την κοινοποιήσει εντός 5 ημερών σε κάθε θιγόμενο τρίτο για ασκήσει παρέμβαση, β) να αποστείλει εντός 10 ημερών φάκελο στην ΑΕΠΠ με τις απόψεις της επί της προσφυγής κλπ) και ορίζεται ότι η παράλειψη κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη αποστολή του φακέλου συνιστούν πειθαρχικό αδίκημα.
  • Στην παρ. 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση μη αποστολής του φακέλου η ΑΕΠΠ μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση που τα αποσταλέντα στοιχεία είναι ελλιπή. Η ρύθμιση εκτιμούμε ότι είναι προβληματική διότι αποβαίνει σε βλάβη των τρίτων που τυχόν θίγονται από την προδικαστική προσφυγή.
  • Στην παρ. 8 όλες οι προθεσμίες του συγκεκριμένου άρθρου χαρακτηρίζονται ως αποκλειστικές, χωρίς να προβλέπεται τι συνέπειες έχει η άπρακτη πάροδος των προθεσμιών αυτών (πχ μπορεί η αναθέτουσα αρχή να αποστείλει μεταγενέστερα τον φάκελο ή όχι; ο θιγόμενος τρίτος στον οποίο δεν κοινοποιήθηκε η προδικαστική προσφυγή και δεν άσκησε παρέμβαση μπορεί να στραφεί απευθείας με αίτηση αναστολής/ακύρωσης κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ που αποδέχεται την προσφυγή άλλου ή πρέπει να προηγηθεί η άσκηση προδικαστικής προσφυγής;)

 • Παρ. 4 : Η ΠΕΔΜΕΔΕ προτείνει η ημέρα συζήτησης της προσφυγής να μην απέχει περισσότερο από 25 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο.
  Σε συνδυασμό με το άρθρο 23 η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί την πρόταση της αυτή ως απαραίτητη προϋπόθεση ώστε πραγματικά να παρασχεθεί αποτελεσματική προδικαστική προστασία στους διαγωνιζομένους και να μην παρατηρηθούν οι σημερινές καθυστερήσεις των διάφορων διοικητικών οργάνων, που στην πράξη δεν εκδικάζουν τις προδικαστικές προσφυγές αλλά απλώς αφήνουν την προθεσμία εντός της οποίας υποχρεούνται να απαντήσουν να περάσει άπρακτη.

 • 8 Απριλίου 2016, 11:44 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

  Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ως σύγχρονη ανώνυμη εταιρεία η οποία, ήδη, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με θεσμικές διαδικασίες οι οποίες πρωτίστως απαιτούν ταχύτητα και ευελιξία στις διενεργούμενες από την εταιρεία μας διαγωνιστικές διαδικασίες, καθώς βασική μέριμνα μας, είναι, η, στο πλαίσιο της νομιμότητας, ταχύτερη δυνατή και με όρους οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας, διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνισμών.
  Η ανάγκη διεξαγωγής με ταχύτητα και ευελιξία των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργεί η εταιρεία μας, ως αναθέτων φορέας, συνδέεται με την ύπαρξη συστήματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε συνδυασμό με ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο σύστημα αξιολόγησης.
  Οι επιμέρους προθεσμίες που τίθενται από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, καταλήγουν σε υπερδιπλάσιο και σε κάποιες περιπτώσεις υπερτριπλάσιο χρονικό διάστημα από αυτό το οποίο έχει προβλεφθεί στην Οδηγία 2007/66, γεγονός που καθιστά σαφές ότι δεν επιτυγχάνεται η βέλτιστη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών προσφυγής στον ελάχιστο προβλεπόμενο από την εν λόγω Οδηγία χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/66, ο ελάχιστος χρόνος που μεσολαβεί από την άσκηση της προδικαστικής μέχρι και την έκδοση απόφασης επί αυτής από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΔΔΗΕ είναι περίπου 30 ημέρες ενώ στις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου αυτού, ο προβλεπόμενος χρόνος κυμαίνεται μεταξύ 70 – 75 ημερών.
  Στο Βιβλίο ΙV του παρόντος Σχεδίου Νόμου, προβλέπεται η θεσμοθέτηση, για πρώτη φορά, και πολύ πέραν των όσων προβλέπονται από τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ, αρμοδιοτήτων κρατικού οργάνου στην εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών. Ειδικότερα, το συγκεντρωτικό σύστημα εκδίκασης των Προδικαστικών Προσφυγών από την ΑΕΠΠ, πιθανολογείται μετά βεβαιότητας ότι θα οδηγήσει: α) σε καθυστερήσεις, εξαιτίας του μεγάλου όγκου προδικαστικών προσφυγών προς εκδίκαση, και μάλιστα σε εξειδικευμένα, σύνθετα και αμιγώς τεχνικά αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιούνται οι αναθέτοντες φορείς και β) θα δημιουργήσει ζητήματα αστοχιών αναφορικά με την εκδοθείσα απόφαση της ΑΕΠΠ, οφειλόμενα στη δυσχερή κατανόηση, στάθμιση και συνεκτίμηση των εκάστοτε αναφυομένων πραγματικών δεδομένων.
  Ως προς την παρ. 1 α και β του άρθρου όπου εισάγεται η υποχρέωση κοινοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, η διάταξη είναι προδήλως αόριστη καθώς, μολονότι στην παρ. 7 αναγράφεται ότι θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα σχετικό: α) τίθεται ζήτημα αν η κοινοποίηση θα είναι μόνη υποχρέωση ή θα συνυπάρχει και με επίδοση και β) το κόστος, το οποίο αυτό θα επιφέρει στην Εταιρεία μας από τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
  Κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.

  Ι. Μάργαρης,
  Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.