Άρθρο 24 – Αξίωση αποζημίωσης

Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής από την ΑΕΠΠ και μη εμπρόθεσμης άσκησης κατά αυτής των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3, ο οικονομικός φορέας δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από τα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30.