Άρθρο 32 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 01.01.2017.