Άρθρο 14 – Νομική Υπηρεσία

1. Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις Νομικών Συμβούλων, στις οποίες προσλαμβάνονται με πάγια αντιμισθία δικηγόροι παρʼ Αρείω Πάγω, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 1649/1986 (Α` 149), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και ο τρόπος απόδειξης τους για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται, κατά παρέκκλιση, οι αποδοχές των Νομικών Συμβούλων.
Οι Νομικοί Σύμβουλοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έμμισθης εντολής των εκ μέρους της ΑΕΠΠ.
2. Με τον Οργανισμό της ΑΕΠΠ της παραγράφου 5 του άρθρου 13 ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας.