Άρθρο 23 – Διαδικασία λήψης απόφασης – συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ

1. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
2. Σε περίπτωση αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί παράλειψης ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια.
3. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
4. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που περιγράφονται στον Τίτλο 3 του παρόντος Βιβλίου.
5. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικές.

 • 8 Απριλίου 2016, 13:37 | Μαρία Καλλιέρου

  Είναι επιτακτικό προκειμένου να τεθεί πρόβλεψη αναφορικά με τις συνέπειες της άπρακτης παρόδου της φερόμενης αποκλειστικής προθεσμίας για την λήψη απόφασης δια της ρητής θέσπισης τεκμηρίου σιωπηρής απόρριψης ή αποδοχής της προσφυγής.
  Μαρία Καλλιέρου Αν. Δ/ντρια Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

 • 8 Απριλίου 2016, 12:07 | ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • Στην παρ. 1 ορίζεται ότι η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της προδικαστικής προσφυγής εντός 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης αυτής.
  • Στην παρ. 5 ορίζεται ότι «οι προθεσμίες» του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικές.
  • Κατ’ αρχάς σημειώνεται ότι εκ παραδρομής η διάταξη αναφέρεται γενικά σε «προθεσμίες» αφού μόνον η προθεσμία της παρ. 1 ρυθμίζεται με το συγκεκριμένο άρθρο και πρέπει να γίνει η σχετική τροποποίηση.
  • Η θέσπιση της προθεσμίας ως αποκλειστικής φαίνεται να αποκλείει την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής μετά την άπρακτη πάροδο αυτής από την ΑΕΠΠ, διότι, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, θα έχει καταστεί κατά χρόνον αναρμόδια. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από την διάταξη του άρθρου 29 παρ. 1 του ν/σ που ορίζει ότι με τις αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης στο ΣτΕ προσβάλλονται οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ και θεωρούνται συμπροσβαλλόμενες όλες οι μεταγενέστερες και συναφείς προς τις ανωτέρω αποφάσεις ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεσθεί έως την συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Στην αναθέτουσα αρχή αναπέμπεται η υπόθεση από την ΑΕΠΠ σε περίπτωση αποδοχής (εν όλω ή εν μέρει) της προδικαστικής προσφυγής για να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια συμμόρφωσης.
  • Εν όψει των ανωτέρω ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ προτείνεται να ορισθούν ρητά στην παρ. 5 οι συνέπειες της άπρακτης παρόδου της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας (τεκμαιρόμενη απόρριψη που προσβάλλεται παραδεκτά με αίτηση αναστολής και ακύρωσης στο ΣτΕ ) και όλα τα περαιτέρω θέματα (αν μπορεί να επανέλθει η ΑΕΠΟ και να αποδεχθεί ή να απορρίψει ρητά την προσφυγή και έως πότε ενδεχομένως με ανάλογη προσαρμογή των προβλέψεων της ισχύουσας σήμερα ρύθμισης του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3886/2010).