Άρθρο 02 – Προστασία κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση του νόμου αυτού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Τίτλο 2 του παρόντος βιβλίου και να ζητήσει προσωρινή προστασία (άρθρο 22), ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 23) ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα (άρθρο 25).
2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής του Τίτλου 2, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τον Τίτλο 3 του παρόντος Βιβλίου (Τίτλος 3 – Δικαστική Προστασία).
3. Διαφορές που προκύπτουν από την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου και αφορούν αξιώσεις αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (Τίτλος 3 – Δικαστική Προστασία).