Άρθρο 10 – Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η ΑΕΠΠ μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού της και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 12, αποφασίζει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11, για κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και για θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της, ιδίως:
α) διατυπώνει γνώμη για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών Οικονομικής Διαχείρισης (άρθρο 6 παρ. 2), Λειτουργίας (άρθρο 11) και Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 21 παρ. 7), του Οργανισμού (άρθρο 13 παρ. 5) και της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διαχείριση της κράτησης του άρθρου 6 παρ. 3,
β) μεριμνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προ¬σωπικού της και του Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 13 και 14,
γ) συνάπτει για τις ανάγκες της πάσης φύσεως συμβάσεις με τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του άρθρου 5 παρ. 2,
δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, το απολογισμό και τον ισολογισμό της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τον Κανονισμό οικονομικής Διαχείρισης του άρθρου 5 παρ. 2.