Άρθρο 15 – Έκθεση πεπραγμένων

Η ΑΕΠΠ συντάσσει το α΄ τρίμηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπου μεταξύ άλλων καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσιών συμβάσεων και ιδίως της διαδικασίας εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών. Στην έκθεση αυτή επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με τις αναθέτουσες αρχές που δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της. Η έκθεση αυτή, αφού κοινοποιηθεί, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ.

  • Η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί ότι στο άρθρο αυτό οι αρμοδιότητες της ΑΕΠΠ αλληλοκαλύπτονται με εκείνες της ΕΑΑΔΗΣΥ. Χρειάζεται διευκρίνιση.

  • 8 Απριλίου 2016, 11:58 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

    Η υποχρέωση η οποία νομοθετείται στο άρθρο αυτό για την ΑΕΠΠ «όπου μεταξύ άλλων καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσιών συμβάσεων και ιδίως της διαδικασίας εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών» αποτυπώνει την εκ προοιμίου γνώση του νομοθέτη του παρόντος Βιβλίου περί αδυναμίας της να συμβάλει αποτελεσματικά, τάχιστα και με απόλυτη ασφάλεια στο έργο που της ανατίθεται.

    Ι. Μάργαρης,
    Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.