Άρθρο 17 – Προθεσμία άσκησης της προσφυγής

1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα εφόσον η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, ή
(β) εφόσον χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

 • 8 Απριλίου 2016, 12:52 | ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • Στην παρ. 1 περ. γ, εδάφιο πρώτο που θεσπίζει προθεσμία 10 ημερών από την πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της βλαπτικής για τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα πράξης για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, να απαλειφθεί η λέξη «τεκμαιρόμενη» δοθέντος ότι με την συγκεκριμένη διάταξη δεν θεσπίζεται κανένα τεκμήριο γνώσης.
  • Στο δεύτερο εδάφιο της εν λόγω περ. γ, να ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ μεγαλύτερη προθεσμία ( πχ 20ήμερη αντί της 10ήμερης) από την ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της προκήρυξης, για την συναγωγή τεκμηρίου πλήρους γνώσης αυτής από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
  • Στην παρ. 2, στην οποία προβλέπεται ότι σε περίπτωση παράλειψης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της παράλειψης, προτείνεται για λόγους νομοτεχνικούς (σαφήνειας) να ορισθεί ότι παράλειψη υπάρχει όταν η αναθέτουσα αρχή, αν και υποχρεούται δεν εκδίδει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, μια πράξη για να ρυθμίσει μια έννομη σχέση στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι η ανωτέρω παράλειψη συντελείται με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που τυχόν ορίζει ο νόμος για την έκδοση, της πράξης αυτής, άλλως από την πάροδο τριμήνου από την υποβολή σχετικής αίτησης.

 • Παρ. 1 : σημ. γ : Η ΠΕΔΜΕΔΕ προτείνει στο 2ο εδάφιο η προθεσμία των 10 ημερών να γίνει 20 ημέρες από την ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 • 8 Απριλίου 2016, 11:39 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Σχόλια της ΔΕΗ Α.Ε.

  Κρίνεται απαραίτητο οι προθεσμίες άσκησης προσφυγών, στις περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/25 ΕΕ, να είναι συντομότερες προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία και ταχύτητα σε διαγωνισμούς που και ο Ενωσιακός Νομοθέτης κρίνει ότι πρέπει να είναι πιο ευέλικτοι.

  Νικόλαος Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής ΥΠοστηεικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α.Ε.

 • Η οριζόμενη στην παρ. 1 περ. γ΄ προθεσμία των 10 ημερών για την τεκμαιρόμενη πλήρη γνώση του περιεχομένου της διακήρυξης από την ανάρτησή της και μόνο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης εκτάσεως των διακηρύξεων και της δυσχέρειας εντοπισμού των τυχόν «ψιλών γραμμάτων» σε συνδυασμό με το ότι αφού δεν υφίσταται κοινοποίηση ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει εκ των πραγμάτων γνώση της μετά την παρέλευση ημερών από την ανάρτησή της, είναι εξαιρετικά σύντομη. Προτείνεται για την αποφυγή αιφνιδιασμού των ενδιαφερομένων η τεκμαιρόμενη πλήρης γνώση στην περίπτωση αυτή να καθορισθεί στις 15 ημέρες από την ανάρτηση της διακήρυξης.