Άρθρο 19 – Παράβολο

1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.
2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.
3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παραβόλου αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του.
5. Το παράβολο της παραγράφου αυτής επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.

 • Η ΠΕΔΜΕΔΕ προτείνει την εξάλειψη του παραβόλου για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ή την καθιέρωση συμβολικού παραβόλου ύψους 100 ευρώ (όπως ισχύει για την κατάθεση έγκλησης ή την κατάθεση προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια), άλλως,
  Προτείνεται το ύψος του παραβόλου να υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 59 παρ. 4 Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α/18.04.2013)
  Επιπλέον προτείνεται να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για το παράβολο στους διαγωνισμούς που διενεργούνται σε περισσότερα στάδια (πχ. σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή)

 • 8 Απριλίου 2016, 11:17 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Σχόλιο της ΔΕΗ Α.Ε.

  Δεδομένης της κατάργησης του ν. 3886/2010 από 01.01.2017, η θέσπιση πολύ χαμηλού ανώτατου ορίου παραβόλου για την άσκηση προσφυγής για συμβάσεις που εμπίπτουν στα όρια της Οδηγίας και ο μηδενισμός του, όπως φαίνεται από τη διατύπωση του σχεδίου νόμου, για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενδέχεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των προσφυγών και των ασφαλιστικών μέτρων.

  Νικόλαος Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α.Ε.

 • Το ύψος του οριζόμενου παραβόλου (0,5%), λαμβανομένης υπόψη της παρατεταμένης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσεως, είναι ιδιαίτερα υψηλό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προστασία των οποίων σκοπεί πρωτίστως η υπό ενσωμάτωση δικονομική οδηγία και επομένως εισάγει εμμέσως δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος τους, αφού εξαρτά την ευχέρεια προσφυγής τους κατά των παρανόμων πράξεων της διοίκησης από την οικονομική και μόνο δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στην επιπρόσθετη αυτή εκταμίευση.Εξ άλλου, τυχόν επίκληση της αποτροπής της καθυστέρησης της προόδου των διαγωνισμών από την άσκηση πρόδηλα αβάσιμων προσφυγών, δεν δικαιολογεί την επιβολή του και μάλιστα σε αυτό το ύψος, αφού, σύμφωνα με τη διάταξη του 20 του ν/σχεδίου κωλύεται μόνο η υπογραφή της σύμβασης, κατά δε το άρθρο 22 η αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης μέχρι την έκδοση απόφασης από την ΑΕΠΠ παρέχεται μόνον κατόπιν πράξεως της ΑΕΠΠ και επομένως συνοπτικού έστω ελέγχου της βασιμότητάς τους.
  Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειες της άσκοπης εκ προοιμίου και δυσχερούς υπό τις παρούσες συνθήκες εκταμίευσης χρημάτων για την καταβολή του, θα μπορούσε το ποσό αυτό να καταλογίζεται ως χρηματική ποινή σε βάρος του προσφεύγοντος περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του ως αβάσιμης με την απόφαση της ΑΕΠΠ.
  Τέλος εφόσον κρίνεται, παρ’ όλα αυτά, αναγκαία η διατήρηση του παραβόλου, πρέπει, τόσο το ποσοστό όσο και τα όρια του, να αναμορφωθούν επί το αναλογικότερο (0,1% επί του προϋπολογισμού- πρβλ. άρθρο 15 παρ.6 του πδ 118/2007- και αντίστοιχα στό ήμισυ το κατώτερο και ανώτερο όριο, δηλ. 250 € και 2.500 € αντιστ.).

 • 7 Απριλίου 2016, 08:56 | Σιούρδος Γιώργος

  Θεωρώ το ύψος του παραβόλου πολύ υψηλό, ιδιαίτερα για τις μικρές και μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Σε ένα υποθετικό έργο προϋπολογισμού 1.000.000 το παράβολο είναι στις 5.000, ποσό πολύ υψηλό αν σκεφτεί κανείς τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εργοληπτών Δημοσίων Έργων.