Άρθρο 18 – Άσκηση προσφυγής – Άσκηση παρέμβασης

1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.
2. Στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του άρθρου 21 παρ. 7 μπορεί να προβλέπεται ότι η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου.
3. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του παρόντος, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.

  • Παρ. 1 : Η ΠΕΔΜΕΔΕ προτείνει να υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος κατάθεσης εκτός από την ηλεκτρονική κατάθεση.

  • 8 Απριλίου 2016, 11:49 | Νικόλαος Αραβαντινός

    Σχόλια της ΔΕΗ Α.Ε.

    Κρίνεται απαραίτητο οι χρόνοι άσκησης προσφυγών, στις περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/25 ΕΕ, να είναι συντομότεροι προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία και ταχύτητα σε διαγωνισμούς που και ο Ενωσιακός Νομοθέτης κρίνει ότι πρέπει να είναι πιο ευέλικτοι.

    Νικόλαος Αραβαντινός
    Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α.Ε.