Άρθρο 25 – Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

Με την επιφύλαξη των άρθρων 27 και 28 παρ. 2 του παρόντος Βιβλίου, η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα συναφθείσας σύμβασης εάν διαπιστώσει ότι:
(α) η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων δημοσίων συμβάσεων· ή
(β) σε περίπτωση που δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης σύμφωνα με το άρθρο 20· ή
(γ) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας – πλαισίου και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, ή, σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας – πλαισίου και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2, την περίπτωση (α) της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου 39 είτε από τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2, την περίπτωση (α) της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 288 και την παράγραφο 5 του άρθρου 291, κατά περίπτωση.

 • 8 Απριλίου 2016, 12:23 | ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΑΡΘΡΑ 25 ΈΩΣ 28: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  • Η ρύθμιση για ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ συναφθείσας σύμβασης με απόφαση της ΑΕΠΠ, υπό τον τελικό δικαστικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμφανίζεται προβληματική, στο βαθμό που ένα διοικητικό όργανο εξοπλίζεται με την εξουσία να επέμβει σε συσταθείσα συμβατική σχέση και να ανατρέπει εξ αρχής τα αποτελέσματα της, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι:
  • (α) Η προδικαστική προσφυγή είναι μια διαδικασία διοικητικής επίλυσης μιας διαφοράς στο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ανάθεσης μιας σύμβασης και όχι μετά την σύναψή της.
  • (β) Η ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 8 του ν. 3886/2010 προβλέπει την ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ σχετικά με την κήρυξη ακυρότητας μιας συναφθείσας σύμβασης για τους ίδιους -περιοριστικά αναφερόμενους- λόγους όπως και στο παρόν ν/σ, από το κατά τις γενικές διατάξεις ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ και ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ενδιαφερομένων θεσπίζει ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν γίνει δεκτό αίτημα προσωρινής διαταγής και ορίζει ρητά ότι αν γίνει δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

 • 8 Απριλίου 2016, 11:45 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

  Σε όλα τα άρθρα του Βιβλίου IV χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο όρος «αναθέτουσα αρχή». Στα άρθρα 25 και 26 και σε πλήρη αντίθεση του συνόλου του πνεύματος του νομοθετήματος, το οποίο δομείται στην κατεύθυνση της σαφούς διάκρισης μεταξύ αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, στα άρθρα 25 και 26 του Παρόντος γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ, που αφορούν αναθέτοντες φορείς και συγκεκριμένα στα άρθρα 288 (παρ. 2 περ. α και β, παρ. 4 περ α, παρ. 5 και 6). Ωστόσο, η εν λόγω καταγραφή δημιουργεί την πεποίθηση ότι τέθηκαν εκ παραδρομής, διότι αντίκεινται στο κατά τα ανωτέρω πνεύμα του νομοθετήματος.
  Το γεγονός άλλωστε, ότι στο άρθρο 291 δεν υφίσταται παράγραφος 5, καταδεικνύει την κατά τα ανωτέρω παραδρομή.
  Προς αποφυγή δε πρόκλησης σύγχυσης κατά την εφαρμογή των διατάξεων, κρίνεται σκόπιμη η απαλοιφή των εσφαλμένων παραπομπών.

  Ι. Μάργαρης
  Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 • 8 Απριλίου 2016, 11:43 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Σχόλιο της ΔΕΗ Α.Ε.

  Οι χρόνοι για την άσκηση αιτήσεων αναστολής /ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ ακόμη και εάν θεωρηθούν δεσμευτικοί και όχι ενδεικτικοί ( κάτι που δεν προκύπτει από το κείμενο το οποίο δεν προβλέπει συνέπειες σε περίπτωση υπέρβασής τους ) δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα και καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς της ΔΕΗ , που συνακόλουθα θα οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμβάσεων για την ηλεκτροδότηση της χώρας και σε ανεπίτρεπτο και αθέμιτο προβάδισμα των ανταγωνιστών της που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας.

  Νικόλαος Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α.Ε.