Άρθρο 13 – Προσωπικό – Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

1. Στην ΑΕΠΠ συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, η πλήρωση των οποίων γίνεται με:
α) διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, ύστερα από προκήρυξη της ΑΕΠΠ στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
β) με μετάταξη μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101) και
γ) με απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 ν. 1892/1990.
Οι μετατάξεις και αποσπάσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ διενεργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, οι δε μετατασσόμενοι και αποσπασμένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα διοριζόμενου – προσλαμβανόμενου για την αντίστοιχη θέση. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώμη της ΑΕΠΠ. Η απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της ΑΕΠΠ, αν οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό της.
Εξαιρετικά για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της ΑΕΠΠ κατά τα δύο πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, δύναται να πληρωθούν έως και 12 των ανωτέρω θέσεων με μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού από τους φορείς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101). Οι μετατάξεις του εν λόγω προσωπικού γίνονται, ύστερα από προκήρυξη, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι αποσπάσεις για την κάλυψη των θέσεων αυτών από τους ίδιους ως άνω φορείς είναι τριετούς διάρκειας. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις των προηγούμενων εδαφίων διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180).
Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλονται οι αποδοχές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις Το μετατασσόμενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
2. Στην ΑΕΠΠ συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή τακτικού υπαλλήλου. Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με τον Οργανισμό της ΑΕΠΠ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της ΑΕΠΠ είναι ασυμβίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους εκ μέρους της ΑΕΠΠ.
Στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνονται επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της ΑΕΠΠ, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001.
Εξαιρετικά, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της ΑΕΠΠ κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, δύναται να πληρωθούν έως και 15 (δεκαπέντε) των ανωτέρω θέσεων με αποσπάσεις τριετούς διάρκειας που κατέχει τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101). Οι αποσπάσεις και μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011.
Το αποσπώμενο προσωπικό που καταλαμβάνει θέσεις ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού λαμβάνει τις αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού του κλιμακίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι συνολικές αποδοχές του δεν μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές του φορέα προέλευσης και η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΕΠΠ, η δε πληρωμή αυτής διενεργείται από την ΑΕΠΠ.
Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην ΑΕΠΠ για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
3. Οι παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στο Προσωπικό της ΑΕΠΠ.
4. Συνιστάται στην ΑΕΠΠ θέση Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση της ΑΕΠΠ. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΑΕΠΠ.
Με τον Οργανισμό της ΑΕΠΠ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και αποδοχές του Γενικού Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
5. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδίδεται Οργανισμός της ΑΕΠΠ, με τον οποίο καθορίζονται, πέραν των θεμάτων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 και του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η οργάνωση, η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της ΑΕΠΠ σε Διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητες αυτών και ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής των διευθυντών και των προϊσταμένων των τμημάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες, η τυχόν σύσταση νέων θέσεων προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μετά την έκδοση του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, για κάθε τροποποίηση αυτού απαιτείται προηγούμενη γνώμη της ΑΕΠΠ.