Άρθρο 06 – Οικονομική Αυτοτέλεια

1. Η οικονομική αυτοτέλεια της ΑΕΠΠ εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα να καλύπτει, με ίδια μέσα, τις δαπάνες λειτουργίας της και αμοιβής των μελών και του προσωπικού της. Προς τούτο, έχει ίδια έσοδα και ίδιο προϋπολογισμό, ο οποίος προσαρτάται στο Γε¬νικό Προϋπολογισμό του Κράτους και ο οποίος τροφοδοτείται από την καταβολή κράτησης της παραγράφου 3.
2. Τα θέματα οικονομικής διαχείρισης ρυθμίζονται με τον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης που εκδίδεται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .
Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγμα¬τος, η μισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες της ΑΕΠΠ βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που τα έσοδα από την κράτηση ή από άλλες τυχόν πηγές δεν είναι αρκετά να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες της ΑΕΠΠ.
3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του εδαφίου δ΄ της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ΑΕΠΠ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κράτησης. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω τρόπο κατά το έτος 2016 μπορεί να μεταφέρονται και να αποτελούν έσοδα της ΑΕΠΠ το έτος 2017, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Αν από την οικονομική διαχείριση της ΑΕΠΠ, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, προκύπτει θετικό καθαρό αποτέλεσμα χρήσης, ποσοστό του οικονομικού αυτού αποτελέσματος έως ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.

 • Η ΠΕΔΜΕΔΕ προτείνει την κατάργηση της κράτησης και τη χρηματοδότηση της ΑΕΠΠ από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους και δη του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , άλλως τη μείωση του ποσοστού της κράτησης σε 0,02%.

 • 8 Απριλίου 2016, 11:21 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

  Η πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 6, αναφέρει ότι η κράτηση ύψους 0,10% «υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης».
  Υποτεθείσθω ότι, με τη διατύπωση αυτή, εννοείται ως εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, αυτή του προϋπολογισμού, οδηγούμεθα σε μια υπέρμετρη επιβάρυνση της εταιρείας μας καθόσον ο προϋπολογισμός κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, συχνά είναι αρκετά υψηλότερος του τιμήματος κατακύρωσης της σύμβασης.
  Σε κάθε δε περίπτωση, η ανωτέρω πρόβλεψη θα έπρεπε να ρυθμίζει, αναλογικά, ότι στην περίπτωση που κατά αποφάσεων των επιτροπών δεν ασκείται προδικαστική προσφυγή ή αυτή απορρίπτεται, επιβάλλεται η επιστροφή του ως άνω ποσού.
  Περαιτέρω, η ανωτέρω πρόβλεψη επιβαρύνει υπέρμετρα και αδικαιολόγητα τη ΔΕΔΔΗΕ και τον τελικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι:
  Υφίσταται ουσιώδης διαφοροποίηση ως προς το καθεστώς που διέπει τα έσοδα και την οικονομική εν γένει λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ, καθόσον ο ΔΕΔΔΗΕ, δεν είναι ΑΕ εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντλήσει άμεσα ιδιωτικά κεφάλαια προς κάλυψη των οικονομικών του αναγκών.
  Περαιτέρω, το καθεστώς τιμολόγησης των μονοπωλιακών χρεώσεων της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (όπως οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) που αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων του ΔΕΔΔΗΕ) ρυθμίζεται ειδικά και διεξοδικά από την κείμενη νομοθεσία (Άρθρα 15 και 140 του ν. 4001/2011). Υπογραμμίζεται περαιτέρω, ότι όπως ρητά αναφέρεται στην υπ’ αρ. 1017/2012 απόφασης της ΡΑΕ (σελ. 6 αυτής), η σχετική εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της οικονομικότητας και της αποτελεσματικότητας. Κατά συνέπεια, η εν λόγω δραστηριότητα, μη εντασσόμενη στα ανταγωνιστικά πεδία της αγοράς, δεν διενεργείται με τους κλασικούς όρους του ανταγωνισμού και της ιδιωτικής οικονομίας, η οποία εκ προοιμίου και εξ’ αντικειμένου αποσκοπεί στην κερδοφορία, υπαγόμενη αντιθέτως σε ένα αυστηρά ρυθμισμένο και οιονεί κρατικά ελεγχόμενο πλαίσιο.
  Με βάση τα προαναφερθέντα επιχειρήματα αναγόμενα στο unbundling και την εν γένει υφιστάμενη δομή της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καταδεικνύεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν λειτουργεί με αμιγείς όρους ιδιωτικής οικονομίας ούτε η προέλευση των εσόδων του είναι stricto sensu ιδιωτικού χαρακτήρα, ώστε να διέπεται προεχόντως από διατάξεις ιδιωτικού – εμπορικού και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ βαρύνει οικονομικά τον τελικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίος και βαρύνεται με την πληρωμή των σχετικών λογαριασμών.

  Ι. Μάργαρης
  Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 • 8 Απριλίου 2016, 11:05 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Απόψεις της ΔΕΗ Α.Ε.

  Επαναλαμβάνουμε ότι η ΔΕΗ ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία με μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ , εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό , θέση που επιβάλλει συνθήκες ίσης μεταχείρισης με τους ανταγωνιστές της .
  Εάν παρ΄ ελπίδα νομοθετηθεί επιβάρυνση όλων των συμβάσεων της ( των Αναθετόντων Φορέων εν γένει ) με κράτηση 0,1% υπέρ της Αρχής συνιστά επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος με το αντίστοιχο ποσοστό, κάτι που πέραν της παραβίασης της αρχής της ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας παραβιάζει ευθέως τη δυνατότητα ανταγωνισμού της ΔΕΗ με τους λοιπούς ιδιώτες που δεν έχουν τέτοιες επιβαρύνσεις οι οποίες κάθε άλλο παρά αμελητέες είναι.

  Νικόλαος Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α.Ε.