Άρθρο 05 – Λειτουργική ανεξαρτησία

1. Τα μέλη της ΑΕΠΠ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.
2. Τα μέλη της ΑΕΠΠ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για το λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Τα μέλη αυτά, σε περίπτωση που κατέχουν οποιαδήποτε έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα, απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους.
3. Τα μέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους εμπορική δραστηριότητα. Ιδίως απαγορεύεται να είναι μέτοχοι ή να εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε οικονομικό φορέα που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου.
4. Τα μέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να είναι μέλη πολιτικού κόμματος.
5. Η ιδιότητα του Προέδρου και του μέλους της ΑΕΠΠ είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού συγγένεια ή συζυγική σχέση ή σχέση με σύμφωνο συμβίωσης με πρόσωπο που κατέχει το βουλευτικό αξίωμα ή είναι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή είναι μέλος της Κυβέρνησης ή αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει σε όλη τη διάρκεια της θητείας.
6. Η διαπίστωση των κωλυμάτων και των ασυμβίβαστων των παρ. 2 έως 5 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από την θέση του Προέδρου ή του μέλους αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
7. Όλα τα μέλη της ΑΕΠΠ δεν επιτρέπεται, για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφα¬σης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρόστιμο με το διπλάσιο έως και το δωδεκαπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών που λάμβανε το μέλος της ΑΕΠΠ κατά τη λήξη της θητείας του.
8. Για τα μέλη της ΑΕΠΠ εφαρμόζονται, ως προς τις αποδοχές και το ασφαλιστικό καθεστώς τους, οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002, όπως ισχύει. Ειδικότερα, οι αποδοχές τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Η θητεία των μελών της ΑΕΠΠ λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Μετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν το διορισμό τους. Αν η θέση που κατείχαν ή στην οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου τους, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
10. Τα μέλη της ΑΕΠΠ υποβάλλουν, κατ’ έτος, την προβλεπό¬μενη από το ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).