Άρθρο 16 – Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

1. Κάθε οικονομικός φορέας που έχει συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1.

 • 8 Απριλίου 2016, 12:09 | Μαρία Καλλιέρου

  Ορθώς ο ισχύων μέχρι σήμερα Νόμος προβλέπει την εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών από την Προϊσταμένη Αρχή καθώς με τον τρόπο αυτό αξιολογούνται οι ισχυρισμοί των διαγωνιζόμενων και διατυπώνεται κρίση και απόφαση του φορέα επί των αιτιάσεων τους, κρίση η οποία και ελέγχεται δικαστικά. Η πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 16 η οποία καταργεί την προσφυγή ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής σε συνδυασμό με την παρ. 3 αυτού (περί απαγόρευσης άλλων διοικητικών προσφυγών) επί της ουσίας καταργεί το στάδιο της προηγούμενης ακρόασης και αξιολόγησης των ισχυρισμών των ενδιαφερόμενων προ του σχηματισμού οριστικής κρίσης αναφορικά με την κατακύρωση, αλλά και τον ουσιαστικό έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών από τον διαθέτοντα την ειδική τεχνογνωσία φορέα.
  Ουσιαστικά καταργώντας τον ουσιαστικό έλεγχο των προσφορών από την Προϊσταμένη Αρχή η οποία πλέον δεν αποφαίνεται επί των προσφυγών και περιορίζοντας τον έλεγχο των διαγωνιστικών διαδικασιών στον ακυρωτικό και μόνο έλεγχο του ΣτΕ οι αναγκαίες ουσιαστικές τεχνικές αξιολογήσεις καταργούνται, σε βλάβη εν τέλει του δημοσίου συμφέροντος.
  Σημειωτέον πάντως, αναφορικά με την ευχέρεια αμερόληπτης και ορθής κρίσης των Φορέων, ότι κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών για τις προδικαστικές προσφυγές που εξετάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ουδέποτε έχει σχηματισθεί είτε από το ΣτΕ είτε από το Διοικητικό Εφετείο, δικαστική κρίση αντίθετη με τις αποφάσεις που
  Τέλος επ αφορμής της πρόβλεψης περί απαγόρευσης άλλων «διοικητικών προσφυγών» πλην των προβλεπόμενων στην οικεία διάταξη του σχεδίου νόμου, επισημαίνουμε και πάλι την παγίως πλέον διατυπωθείσα θέση των Πολιτικών Δικαστηρίων σύμφωνα με την οποία οι σχετικές με το αντικείμενο δημόσιας σύμβασης αποφάσεις του Φορέα , δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, αφού όταν μία σύμβαση εκτελείται υπέρ νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου δεν δημιουργείται διοικητική διαφορά, έστω και αν το νομικό αυτό πρόσωπο ανήκει στο Δημόσιο ή είναι δημόσια επιχείρηση που λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
  Μαρία Καλλιέρου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΕΥΔΑΠ

 • Παρ. 1 :Η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί ότι η δυνατότητα που δίδεται στους οικονομικούς φορείς να ασκούν προδικαστική προσφυγή, στην πράξη αναιρείται με το υπέρογκο παράβολο του άρθρου 19.
  Η ΠΕΔΜΕΔΕ προτείνει την εξάλειψη του παραβόλου για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ή την καθιέρωση συμβολικού παραβόλου ύψους 100 ευρώ (όπως ισχύει για την κατάθεση έγκλησης ή την κατάθεση προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια)
  Προτείνεται να διατηρηθεί το άρθρο 25 Ν. 3669/08, όπως ισχύει σήμερα, (ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών) τουλάχιστον για τις συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών