Άρθρο 09 – Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

1. Η ΑΕΠΠ συνεδριάζει σε 10 κλιμάκια, αποτελούμενα το καθένα από τρία μέλη της ΑΕΠΠ. Κάθε κλιμάκιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του μέλους που ασκεί καθήκοντα Προέδρου, στην οποία περιλαμβάνονται η ημερομηνία, η ώρα και οι προς συζήτηση προδικαστικές προσφυγές που έχουν ανατεθεί σε αυτό κατά τη διαδικασία που προβλέπεται την Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΕΠΠ του άρθρου 11.
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας και είναι αιτιολογημένες.
3. Η ΑΕΠΠ συνεδριάζει και σε Ολομέλεια, για θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία συντάσσεται από τον Πρόεδρο της ΑΕΠΠ.
4. Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις συνεδριάσεις της ΑΕΠΠ ρυθμίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11 και, συμπληρωματικά, με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄45).