Κεφάλαιο 56 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 338
Εκκρεμείς δίκες

Σε δίκες εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων της Κωδικοποίησης, οι διαδικαστικές πράξεις που δεν έχουν συντελεστεί διενεργούνται κατά τις διατάξεις αυτής.

Άρθρο 339
Μεταβατικές διατάξεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων

1. Η άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά διοικητικών πράξεων που εκδίδονται μετά την έναρξη της ισχύος της Κωδικοποίησης διέπεται από τις διατάξεις της.
2. Η άσκηση ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται μετά την έναρξη της Κωδικοποίησης διέπεται από τις διατάξεις της.

Άρθρο 340
Μεταβατικές διατάξεις για τις προθεσμίες

1. Ως προς την αφετηρία των προθεσμιών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε.
2. Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη της ισχύος της Κωδικοποίησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής μόνον αν η προβλεπόμενη από αυτές διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.
3. Ως προς την παράταση, την αναστολή και τη διακοπή των προθεσμιών, η οποία οφείλεται σε γεγονός που επήλθε μετά την έναρξη της ισχύος της Κωδικοποίησης εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτής.

Άρθρο 341
Μεταβατικές διατάξεις για τις ενστάσεις του άρθρου 90 του ν. 4129/2013

1. Οι διατάξεις της Κωδικοποίησης εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη της ισχύος των διατάξεών της, ενστάσεις του άρθρου 90 του ν. 4129/2013.
2. Οι ενστάσεις της προηγούμενης παραγράφου λογίζονται ως εφέσεις και εκδικάζονται από το αρμόδιο Τμήμα με τα ίδιες προϋποθέσεις παραδεκτού που ίσχυαν κατά ην ημεροχρονολογία κατάθεσής τους. Μέχρι την πρώτη συζήτησή τους στο ακροατήριο, οι εκκαλούντες μπορούν να συμπληρώσουν ελλείψεις του δικογράφου και ιδίως την υπογραφή του δικογράφου από πληρεξούσιο δικηγόρο και την καταβολή του προσήκοντος παραβόλου.

Άρθρο 342
Έναρξη ισχύος των διατάξεων της Κωδικοποίησης

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Τίτλο Ι αρχίζουν να ισχύουν από το επόμενο δικαστικό έτος του έτους έναρξης της ισχύος του παρόντος. Το ίδιο ισχύει και για τις ρυθμίσεις που αφορούν στις προσφυγές του προσυμβατικού ελέγχου.

Άρθρο 343
Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λαμβάνεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να μεταβάλλεται η εσωτερική διάρθρωση των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να μειωθεί ή αυξηθεί ο αριθμός των Τμημάτων αυτού με ανακατανομή της δικαιοδοτικής ύλης ώστε να διευκολυνθεί η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
2. Με κανονιστική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λαμβάνεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να μεταβάλλεται η εσωτερική διάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας και να αναδιαμορφώνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων ώστε να διευκολυνθεί η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

Άρθρο 344
Έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου

Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.