Κεφάλαιο 55 – ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 336
Αναφορά σε άρθρο της Kωδικοποίησης

Όταν στην Κωδικοποίηση αναφέρεται άρθρο χωρίς μνεία του σχετικού νομοθετήματος, νοείται ότι το άρθρο ανήκει στην Κωδικοποίηση αυτή.

Άρθρο 337
Αναφορά σε άρθρα άλλων νομοθετημάτων

1. Όπου στην Κωδικοποίηση γίνεται παραπομπή σε διατάξεις άλλου νομοθετήματος, οι παραπομπές γίνονται στις διατάξεις του νομοθετήματος όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2. Όπου από την κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή σε δικονομικές διατάξεις που καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 54, η παραπομπή θεωρείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις της Κωδικοποίησης.