Κεφάλαιο 13 – ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 66
Επίδοση στη δηλωθείσα διεύθυνση

1. Επίδοση εγγράφου σχετικού με εκκρεμή δίκη, συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής απόφασης, στην κατά τα άρθρα 59 και 60 δηλωθείσα διεύθυνση, είναι έγκυρη ακόμη και εάν ο αποδέκτης της επίδοσης δεν είχε ή δεν έχει πλέον εκεί την κατοικία του.
2. Αν δεν δηλώνεται διεύθυνση της κατοικίας ή δεν γνωστοποιείται τυχόν μεταβολή της, ούτε υπάρχει αντίκλητος ή υπάρχει αλλά είναι άγνωστη η διεύθυνσή του, όλες οι επιδόσεις μπορεί να γίνονται στη γραμματεία του οικείου σχηματισμού του δικαστηρίου.

Άρθρο 67
Όργανα επίδοσης

1. Οι επιδόσεις από τον ιδιώτη διάδικο γίνονται με δικαστικό επιμελητή, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις της Κωδικοποίησης.
2. Οι επιδόσεις από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και οι επιδόσεις για τις οποίες έχει την επιμέλεια η γραμματεία του δικαστηρίου, γίνονται με δικαστικό επιμελητή ή με κάθε άλλο δημόσιο όργανο, καθώς και με όργανο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
3. Η επίδοση γίνεται κατόπιν παραγγελίας που δίδεται εγγράφως από εκείνον που επιμελείται της επίδοσης.

Άρθρο 68
Σε ποιούς γίνεται η επίδοση

1. Η επίδοση γίνεται:
(α) σε εκείνον στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο ή στον πληρεξούσιο ή στον αντίκλητό του.
(β) για πρόσωπα που δεν έχουν ικανότητα δικαστικής παράστασης, στο νόμιμο αντιπρόσωπό τους ή τον πληρεξούσιο ή τον αντίκλητο.
(γ) για νομικά πρόσωπα, στον κατά τον νόμο ή το καταστατικό ή τον οργανισμό εκπρόσωπό τους.
(δ) για το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στον εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 30, και όταν το φυσικό πρόσωπο που είναι εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ταυτίζεται με το πρόσωπο του αντιδίκου η επίδοση γίνεται στην εποπτεύουσα κρατική αρχή.
2. Αν υπάρχουν περισσότεροι νόμιμοι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι, αρκεί η επίδοση σε έναν από αυτούς, ακόμη και όταν, από τον νόμο, το καταστατικό ή την πράξη διορισμού τους, προβλέπεται ότι αυτοί ενεργούν από κοινού.

Άρθρο 69
Τόπος επίδοσης

1. Η επίδοση στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και κάθε άλλη αρχή γίνεται στο κατάστημα της υπηρεσίας της αρχής προς την οποία προορίζεται η επίδοση κατά τις καθορισμένες εργάσιμες ώρες.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επίδοση μπορεί να γίνει οπουδήποτε βρίσκεται αυτός στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο, πλην των χώρων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.
3. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο έχει στον τόπο όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση γνωστή κατοικία ή επαγγελματική εγκατάσταση ή εργάζεται εκεί ως υπάλληλος, εργάτης ή υπό άλλη ιδιότητα, επίδοση που γίνεται εκτός του χώρου της κατοικίας ή της επαγγελματικής εγκατάστασης ή της εργασίας του δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεσή του.
4. Αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο δεν μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή του εγγράφου, όταν η ενέργεια προς επίδοση γίνεται στο κατάστημα του δικαστηρίου ή στο κατάστημα της αρχής που εξέδωσε ή που παρά τον νόμο παρέλειψε να εκδώσει την πράξη. Σε περίπτωση άρνησης συντάσσεται έκθεση από τον διενεργούντα την επίδοση, στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση, το δε επιδοτέο έγγραφο αποστέλλεται με απόδειξη μέσω του ταχυδρομείου. Η επίδοση θεωρείται ότι έγινε από τη χρονολογία που φέρει η έκθεση.
5. Δεν επιτρέπεται να γίνει η επίδοση σε αίθουσα δικαστηρίου κατά την ώρα της συνεδρίασης. Ομοίως δεν επιτρέπεται επίδοση σε χώρους λατρείας, κατά την ώρα των ιεροτελεστιών ή άλλων θρησκευτικών τελετών ή προσευχών.

Άρθρο 70
Χρόνος επίδοσης

1. Η επίδοση δεν επιτρέπεται να γίνει νύχτα, ή σε ημέρα που κατά τον νόμο δεν λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς τη συναίνεση του παραλήπτη.
2. Η νύχτα θεωρείται ότι διαρκεί από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί.

Άρθρο 71
Τρόπος επίδοσης

1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται η επίδοση παρίσταται ή ενεργεί ως νόμιμος αντιπρόσωπος περισσότερων ανίκανων προσώπων, αρκεί η παράδοση σε αυτόν ενός μόνο αντιγράφου ή πρωτοτύπου του επιδοτέου εγγράφου.
2. Η επίδοση ενός μόνο αντιγράφου ή πρωτοτύπου αρκεί και σε κοινό αντίκλητο ή κοινό δικαστικό πληρεξούσιο περισσοτέρων διαδίκων.

Άρθρο 72
Επίδοση στην κατοικία

1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται η επίδοση δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε οποιονδήποτε από τους συνοίκους του, συγγενείς ή υπαλλήλους του, και σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας αυτών σε έναν από τους λοιπούς συνοίκους, εφόσον κατά την κρίση του επιδίδοντος έχει συνείδηση των πράξεών του.
2. Κατοικία είναι το σπίτι ή το διαμέρισμα που είναι προορισμένο για διημέρευση ή διανυκτέρευση του παραλήπτη, ακόμη και αν προσωρινά δεν χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.
3. Σύνοικοι θεωρούνται και οι θυρωροί κατοικιών και τα κατοικούντα σε αυτές μέλη της οικογένειάς τους, οι διευθυντές ξενοδοχείων και οικοτροφείων, καθώς και το προσωπικό τους. Δεν θεωρούνται ως σύνοικοι οι ένοικοι άλλου διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας.
4. Αν κανείς από όσους αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν βρίσκεται στην κατοικία, το έγγραφο πρέπει να θυροκολληθεί. Η θυροκόλληση συνίσταται στην επικόλληση του επιδοτέου εγγράφου στη θύρα της κατοικίας από το όργανο της επίδοσης, εντός σφραγισμένου και αδιαφανούς φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του προσώπου που παραγγέλλει την κοινοποίηση και του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση, μπροστά σε ένα μάρτυρα, με σχετική μνεία για τη θυροκόλληση στην οικεία έκθεση.

Άρθρο 73
Επίδοση στο χώρο εργασίας

1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο δεν βρίσκεται στο κατάστημα, στο γραφείο ή στο εργαστήριο, όπου ασκεί είτε μόνος είτε με άλλον το επάγγελμά του ή εργάζεται εκεί ως υπάλληλος ή εργαζόμενος του καταστήματος ή του γραφείου ή του εργαστηρίου, το έγγραφο επιδίδεται στον διευθυντή του καταστήματος ή του γραφείου ή του εργαστηρίου ή σε έναν από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή εργαζομένους, που έχει, κατά την κρίση του επιδίδοντος, συνείδηση των πράξεών του.
2. Εάν δεν βρίσκεται κανένας από τους προαναφερόμενους στο κατάστημα ή το γραφείο ή το εργαστήριο, διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου, με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.

Άρθρο 74
Ειδικές περιπτώσεις επίδοσης

1. Για αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οπλίτες ή όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και των Σωμάτων Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, η επίδοση μπορεί να γίνει και στον διοικητή της μονάδας ή τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει ή να διαβιβάσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το έγγραφο σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Τέτοια επίδοση δεν επιτρέπεται για ανώτατους αξιωματικούς ή διοικητές ή τους διευθυντές μονάδων και υπηρεσιών και για όσους τελούν σε άδεια, διαθεσιμότητα ή αργία.
2. Για όσους ανήκουν στην υπηρεσία φάρων και φανών, η επίδοση επιτρέπεται να γίνει στον λιμενάρχη της περιφέρειας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους.
3. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή κρατείται σε φυλακή και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτόν, σύμφωνα με βεβαίωση της διεύθυνσης του νοσοκομείου ή της φυλακής η οποία μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επίδοση πρέπει να γίνει στον διευθυντή του νοσοκομείου ή της φυλακής, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει το έγγραφο σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται.
4. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο ελλιμενισμένο σε ελληνικό λιμάνι, η επίδοση, σε περίπτωση απουσίας ή άρνησής του να παραλάβει το έγγραφο ή άρνησής του ή αδυναμίας του να υπογράψει την έκθεση, γίνεται προς τον πλοίαρχο του πλοίου ή προς αυτόν που τον αναπληρώνει, και σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης και αυτών να παραλάβουν το έγγραφο, γίνεται στον λιμενάρχη, ο οποίος υποχρεούται να ειδοποιήσει αυτόν στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο.
5. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο που δεν είναι ελλιμενισμένο σε ελληνικό λιμάνι, η επίδοση γίνεται στην κατοικία του, και σε περίπτωση που δεν έχει κατοικία, η επίδοση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις επιδόσεις στα πρόσωπα άγνωστης διαμονής. Σε κάθε περίπτωση η επίδοση γίνεται και στα γραφεία του πλοιοκτήτη στην ημεδαπή ή διαφορετικά στον πράκτορα του πλοίου στο ελληνικό λιμάνι, αν αυτά υπάρχουν.

Άρθρο 75
Υποχρέωση παράδοσης του επιδοτέου εγγράφου

Τα πρόσωπα στα οποία παραδίδεται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, το επιδοτέο έγγραφο οφείλουν να το παραδώσουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε αυτόν που αφορά η επίδοση, με έγγραφη απόδειξη, την οποία και υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Άρθρο 76
Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης στην αλλοδαπή

Με την επιφύλαξη επιδόσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής διεθνών συμβάσεων, αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο κατοικεί στη αλλοδαπή και είναι γνωστός ο τόπος και η διεύθυνση της κατοικίας του, η επίδοση, σε περίπτωση έλλειψης αντικλήτου, γίνεται στον Υπουργό Εξωτερικών ή στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, για τη διαβίβαση του εγγράφου σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε από τότε που το έγγραφο παραδόθηκε στον Υπουργό ή στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο.

Άρθρο 77
Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο είναι άγνωστης διαμονής κατά το χρόνο της επίδοσης, η επίδοση, εφόσον δεν έχει οριστεί αντίκλητος, γίνεται στον δήμαρχο της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του, και αν δεν υπάρχει καμία γνωστή κατοικία ή διαμονή στον δήμαρχο της αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

Άρθρο 78
Άρνηση παραλαβής

1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο ή τα αναφερόμενα στα άρθρα 72 και 73 πρόσωπα αρνούνται την παραλαβή του εγγράφου ή την υπογραφή της έκθεσης επίδοσης, διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου στην κατοικία ή στο κατάστημα γραφείου ή εργαστηρίου όπου η επίδοση, με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.
2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 74, 76 και 77 τα αναφερόμενα σε αυτά πρόσωπα αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση επίδοσης, διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου, με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 και το έγγραφο αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση όπου έπρεπε να γίνει η επίδοση.
3. Αν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69, ο εκπρόσωπος της αρχής ή ο εντεταλμένος υπάλληλος αρνηθεί την παραλαβή του εγγράφου ή την υπογραφή της έκθεσης, η άρνηση βεβαιώνεται σε αυτή και διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου, με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.
4. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε από τη χρονολογία της έκθεσης.

Άρθρο 79
Έκθεση επίδοσης

1. Για κάθε επίδοση συντάσσεται από το όργανο της επίδοσης έκθεση, η οποία, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 65, περιέχει:
(α) την παραγγελία για επίδοση,
(β) το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του οργάνου της επίδοσης,
(γ) σαφή προσδιορισμό του επιδοθέντος εγγράφου και των προσώπων στα οποία αυτό αφορά,
(δ) μνεία του τόπου, του χρόνου, της ημέρας και της ώρας της επίδοσης,
(ε) μνεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και του τρόπου επίδοσης, σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης εκείνου στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο ή των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 72 και 73.
2. Η έκθεση υπογράφεται από το όργανο της επίδοσης και από εκείνον που παρέλαβε το έγγραφο, σε περίπτωση δε άρνησης ή αδυναμίας του τελευταίου και από τον προσλαμβανόμενο για τον σκοπό αυτό μάρτυρα.
3. Πάνω στο έγγραφο που επιδίδεται, το όργανο της επίδοσης σημειώνει την ημέρα και την ώρα της επίδοσης και υπογράφει. Η σημείωση αυτή αποτελεί απόδειξη υπέρ εκείνου στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της έκθεσης επίδοσης και της σημείωσης, κατισχύει η έκθεση επίδοσης.

Άρθρο 80
Αντίκλητος

1. Κάθε διάδικος σε δίκη ενώπιον του δικαστηρίου, με εξαίρεση το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υποχρεούται με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται στο δικαστήριο να διορίσει ως αντίκλητο, πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην έδρα του δικαστηρίου.
2. Ο διορισμός πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα και τον ακριβή προσδιορισμό της διεύθυνσης της κατοικίας και της επαγγελματικής εγκατάστασης του αντικλήτου. Το άρθρο 60 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.
3. Αυτός που επιμελείται της επίδοσης, ακόμη και όταν υπάρχει αντίκλητος, αναζητεί πρώτα τον διάδικο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του για να παραδώσει το επιδοτέο έγγραφο, χωρίς να επιτρέπεται σε περίπτωση απουσίας των τελευταίων η επίδοση με θυροκόλληση. Σε καμιά πάντως περίπτωση δεν μπορεί να προβληθεί ακυρότητα της επίδοσης από το γεγονός ότι αυτή έγινε στον αντίκλητο που διορίστηκε, εκτός αν ειδική διάταξη επιβάλλει την παράδοση του εγγράφου στον ίδιο τον διάδικο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του.
4. Η επίδοση στον αντίκλητο διενεργείται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στον διάδικο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων των άρθρων 72 και 73 και της παραγράφου 1 του άρθρου 78.
5. Η ιδιότητα του αντικλήτου παύει (α) με τον θάνατό του, ή την απώλεια της ικανότητάς του να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις, (β) με την περάτωση της δίκης με αμετάκλητη απόφαση, (γ) με την παραίτηση ή την ανάκληση του διορισμού. Οι διατάξεις του άρθρου 38 εφαρμόζονται αναλόγως και για τον αντίκλητο. Ο διάδικος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του αντικλήτου που απεβίωσε, απώλεσε την ικανότητά του να διενεργεί διαδικαστικές πράξεις, παραιτήθηκε ή ο διορισμός του ανακλήθηκε με έγγραφη δήλωσή του, που πληροί τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου.

 • 12 Ιουλίου 2018, 22:05 | Χρήστος Σμυρνιός

  Υποβάλουμε πρόταση με την οποία λύνεται οριστικά το θέμα Κοινοποίηση (άρθρο 58) και όλες οι ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ που αναφέρονται στο κεφ 13:
  Όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα είναι καταγεγραμμένα με κλείδα το ΑΦΜ στο υπουργείο Οικονομικών (Taxisnet για τον Ιδιωτικό τομέα και ΓΛΚ για το Δημόσιο).
  Δημιουργείται με Διαλειτουργικότητα μεταξύ υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) και Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ), η θυρίδα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΠΙΔΟΣΗΣ, που έχει πρόσβαση κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο αφού υποχρεωτικά έχει πρόσβαση στο ΥΠΟΙΚ.
  Το ΕΣ αποθέτει το έγγραφο ηλεκτρονικά στην θυρίδα και αυτόματα ο πολίτης ή το νομικό π΄ροσωπο ή ο δημοσιος φορέας έχει ειδοποίηση για την ύπαρξη αυτή. Μόλις αναγνώσει το μήνυμα τότε υποχρεωτικά θα δει και το περιεχόμενο και λαμβάνει γνώση (όπως ακριβώς και στο Taxisnet με τις φορολογικές δηλώσεις).
  Περιττό είναι να αναφέρουμε τα οφέλη της λύσης αυτής: οικονομικού κόστους, χρονικής συντόμευσης, προσωπική επίδοση, επίδοση παγκόσμια, κλπ