Κεφάλαιο 53 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 324
Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στα επόμενα άρθρα και στις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το ν. 4129/2013 (Α΄ 52), στη διαδικασία για την εξέταση της αίτησης ανάκλησης και της αίτησης αναθεώρησης, που ασκούνται σύμφωνα με τα άρθρα αυτά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 και 10 του Κεφαλαίου 1, του Κεφαλαίου 2, του Κεφαλαίου 3, του Κεφαλαίου 4, του Κεφαλαίου 5, του Κεφαλαίου 6, του άρθρου 41 του Κεφαλαίου 7, των άρθρων 50 και 51 του Κεφαλαίου 8, του Κεφαλαίου 9, των άρθρων 55 παρ. 1 εδ. α΄, 56 και 57 του Κεφαλαίου 10, των άρθρων 61, 62 και 63 του Κεφαλαίου 11, του Κεφαλαίου 12, του Κεφαλαίου 13, του Κεφαλαίου 14, του άρθρου 84 του Κεφαλαίου 15, του Κεφαλαίου 16, των άρθρων 106, 107, 108 και 109 του Κεφαλαίου 19, των άρθρων 187, 188, 189, 190, 191, 192 και 194 του Κεφαλαίου 28, του Κεφαλαίου 29, του Κεφαλαίου 33, του Κεφαλαίου 34, του Κεφαλαίου 35, του Κεφαλαίου 36, του Κεφαλαίου 37, του Κεφαλαίου 38, του Κεφαλαίου 39, του Κεφαλαίου 40, του Κεφαλαίου 41, του Κεφαλαίου 42, του Κεφαλαίου 43, του Κεφαλαίου 44, του Κεφαλαίου 45, του Κεφαλαίου 46, των άρθρων 300 και 302 του Κεφαλαίου 47, του Κεφαλαίου 48, του Κεφαλαίου 49, του άρθρου 312 του Κεφαλαίου 50 και του Κεφαλαίου 51.
2. Στη διαδικασία για την εξέταση της αίτησης αναθεώρησης που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 27 της Κωδικοποίησης.

Άρθρο 325
Περιεχόμενο του δικογράφου των προσφυγών

1. Η αίτηση ανάκλησης και η αίτηση αναθεώρησης, που ασκούνται σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναφέρουν:
(α) Το Τμήμα ενώπιον του οποίου η κάθε μια απευθύνεται,
(β) το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, την κατοικία, με προσδιορισμό οδού και αριθμού, κάθε διάδικου και των νομίμων αντιπροσώπων τους, και για τα νομικά πρόσωπα, τις εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα, τις ενώσεις προσώπων και τις ομάδες περιουσίας την επωνυμία και την έδρα τους,
(γ) τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του αιτούντος και του νόμιμου αντιπροσώπου ή πληρεξουσίου του, την αρχή από την οποία εκδόθηκε το δελτίο ταυτότητας, προκειμένου δε περί του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τον νομίμως εκπροσωπούντα αυτούς στη δίκη,
δ) το αντικείμενο της αίτησης, κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και συνοπτικό και
(ε) τον τόπο και τον χρόνο σύνταξής τους.
Κάθε προσφυγή πρέπει ακόμη να φέρει στο τέλος την υπογραφή του πληρεξουσίου του διαδίκου.
2. Η αίτηση που δεν πληροί όλες τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου τότε μόνο είναι άκυρη, όταν, κατά την κρίση του Τμήματος, οι ελλείψεις την καθιστούν εντελώς αόριστη.
3. Κάθε μεταβολή δηλωθείσας διεύθυνσης πρέπει να γνωστοποιείται, είτε με τα κατατιθέμενα υπομνήματα είτε με αυτοτελές έγγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και τίθεται στον φάκελο της αίτησης.

Άρθρο 326
Μη αναστολή προθεσμιών

Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ανάκλησης και της αίτησης αναθεώρησης δεν αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών.

Άρθρο 327
Προδικασία

1. Ο πρόεδρος του Τμήματος ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα συζήτησης της αίτησης, η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από οκτώ (8) πλήρεις ημέρες από την κατάθεση της αίτησης.
2. Η κλήση για συζήτηση κοινοποιείται στον αιτούντα, στους παρεμβαίνοντες και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο πρόεδρος του Τμήματος τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση.
3. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορούν να συντμηθούν, με πράξη του προέδρου, όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
4. Κλήτευση είναι και η προφορική ανακοίνωση, από τη γραμματεία, της ημέρας και ώρας συζήτησης της αίτησης εφόσον βεβαιώνεται με έγγραφο, υπογραφόμενο από τον αρμόδιο υπάλληλο και αυτόν στον οποίο απευθύνεται η ανακοίνωση.
5. Η επίδοση της κλήσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον διασφαλίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αυθεντικότητα του περιεχομένου της και η ταυτότητα του υπογράφοντος.

Άρθρο 328
Προαπόδειξη

Ο αιτών και οι παρεμβαίνοντες προσκομίζουν κατά τη συζήτηση της αίτησης όλα τα κρίσιμα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.

Άρθρο 329
Συζήτηση

1. Η συζήτηση της αίτησης γίνεται, με τη συμμετοχή του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία επιτρέπεται να αναβληθεί μία μόνο φορά αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
2. Από τη συζήτηση της αίτησης αποκλείεται ο δικαστικός λειτουργός που μετείχε στην έκδοση της πράξης του Κλιμακίου Προσυμβατικού Ελέγχου ή της απόφασης του Τμήματος κατά της οποίας στρέφεται η αίτηση.
3. Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι άλλοι πλην του Δημοσίου και των εξομοιούμενων με αυτό αιτούντες παρίστανται μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου.
4. Περισσότερες αιτήσεις ανάκλησης ή αιτήσεις αναθεώρησης μπορεί να συνεκδικαστούν όταν στρέφονται κατά της ίδιας πράξης ή απόφασης, αντιστοίχως, καθώς και όταν οι πράξεις ή οι αποφάσεις των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η αναθεώρηση, αντιστοίχως, είναι συναφείς.

Άρθρο 330
Παραπομπή στην Ολομέλεια

1. Το Τμήμα όταν κρίνει, κατά την εξέταση της αίτησης, ότι διάταξη τυπικού νόμου είναι αντισυνταγματική ή αντίθετη σε άλλη υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη, χωρίς το ζήτημα αυτό να έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ότι ανακύπτει ζήτημα μείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σημασίας, μπορεί με απόφασή του, κατόπιν γνώμης του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, να υποβάλει σχετικό ερώτημα στην Ολομέλεια.
2. Η Ολομέλεια συνέρχεται και αποφαίνεται κατά το άρθρο 162.

Άρθρο 331
Άρση αμφισβήτησης

1. Η αμφισβήτηση για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου, που γεννάται από την έκδοση αντίθετων πράξεων ή πρακτικών Κλιμακίων Προσυμβατικού Ελέγχου ή αντίθετων αποφάσεων του Τμήματος που είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί αιτήσεων ανάκλησης, καθώς και η αμφιβολία για την έννοια των διατάξεων αυτών σε εκκρεμείς υποθέσεις, αίρονται από το αρμόδιο να αποφαίνεται επί των αιτήσεων αναθεώρησης Τμήμα.
2. Η αμφισβήτηση για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου, που γεννάται από την έκδοση αντίθετων πράξεων ή πρακτικών Κλιμακίων Προσυμβατικού Ελέγχου ή αντίθετων αποφάσεων του Τμήματος που είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί αιτήσεων ανάκλησης, φέρεται προς εξέταση ενώπιον του Τμήματος που είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των αιτήσεων αναθεώρησης αυτεπάγγελτα από τον πρόεδρο του οικείου Κλιμακίου Προσυμβατικού Ελέγχου ή του Τμήματος που είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των αιτήσεων ανάκλησης ή από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας ή με πρωτοβουλία αυτού που έχει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον. Όταν η αμφισβήτηση δεν εισάγεται με αίτηση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, ο τελευταίος εκφέρει τη γνώμη του για το κρινόμενο ζήτημα πριν από την απόφαση του Τμήματος.
3. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου, το Κλιμάκιο Προσυμβατικού Ελέγχου ή το Τμήμα που είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των αιτήσεων ανάκλησης παραπέμπει το ζήτημα στο ανωτέρω Τμήμα με πρακτικό.
4. Το Τμήμα που είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί αιτήσεων αναθεώρησης εκδίδει την απόφαση άρσης της αμφισβήτησης ή της αμφιβολίας μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεση αυτής στη γραμματεία του.
5. Στη διαδικασία για την άρση της αμφισβήτησης ή αμφιβολίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού.