Κεφάλαιο 54 – ΕΝΑΡΜΟΜΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Άρθρο 332
Κατάργηση διατάξεων του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Από την έναρξη της ισχύος της Κωδικοποίησης καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 70 έως 80 και 82 έως 91 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε με το ν. 4129/2013 (Α΄ 52).

Άρθρο 333
Κατάργηση διατάξεων για τις ενστάσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλων ειδικών διατάξεων

1. Από την έναρξη της ισχύος της Κωδικοποίησης καταργούνται:
(α) το άρθρο 5 του ν. 4448/1964 (Α΄ 253),
(β) το β. δ. 598/1965 (Α΄130),
(γ) το άρθρο 2 του ν.δ/τος 442/1970 (Α΄ 39),
(δ) η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 1141/1972 (Α΄ 64),
(ε) η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του 368/1976 (Α΄ 164),
(στ) η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 550/1977 (Α΄ 57),
(ζ) η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 787/1978 (Α΄ 101),
(η) η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του ν. 831/1978 (Α΄ 207),
(θ) η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 1203/1981 (Α΄ 249),
(ι) το άρθρο 63 του π.δ/τος 774/1980 (Α΄ 189),
(ια) το άρθρο 38 του π.δ/τος 850/1980 (Α΄ 211),
(ιβ) το άρθρο 38 του π.δ/τος 167/2007 (Α΄ 208),
(ιγ) η παράγραφος 4 του άρθρου 107 και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 112 του π.δ/τος 168/2007 (Α΄ 209),
(ιδ) η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του π.δ/τος 169/2007 (Α΄ 210).
2. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που παραπέμπει στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4448/1964 και αφορά στην ένσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.
3. Καταργείται επίσης κάθε διάταξη ειδικού νομοθετήματος που προβλέπει προθεσμία έφεσης διαφορετική από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 113.

Άρθρο 334
Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του π. δ/τος 1225/1980
και αναρίθμηση των λοιπών

Από την έναρξη της ισχύος της Κωδικοποίησης καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 123 του π. δ/τος 1225/1980 (Α΄ 304).

Άρθρο 335
Κατάργηση άλλων διατάξεων

Από την έναρξη της ισχύος της Κωδικοποίησης καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτήν.