Κεφάλαιο 21 – Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 118
Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Η αίτηση καταλογισμού ασκείται από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας ή στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης:
(α) κατά πολιτικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου του Κράτους, καθώς και κατά υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για κάθε ζημιά που ο υπάλληλος προκάλεσε σε αυτά με δόλο ή από βαριά αμέλεια, καθώς και για την αποζημίωση που το Κράτος, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατέβαλε σε κάθε τρίτο πρόσωπο για παράνομη πράξη ή παράλειψη, που τελέστηκε με δόλο ή από βαριά αμέλεια υπαλλήλου τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και
(β) κατά κάθε προσώπου κατά του οποίου ειδική διάταξη νόμου προβλέπει την άσκηση αίτησης καταλογισμού από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας ή από άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο όργανο της διοίκηση.

Άρθρο 119
Στοιχεία αίτησης καταλογισμού

Η αίτηση καταλογισμού πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία:
(α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση,
(β) το ποσό για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός,
(γ) την ιδιότητα του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, που καθιδρύει την αρμοδιότητα του Γενικού Επιτρόπου να ζητήσει τον καταλογισμό του,
(δ) τη ζημιογόνα πράξη ή παράλειψη που του αποδίδεται,
(ε) τον αιτιώδη σύνδεσμο της πράξης ή της παράλειψης αυτής με το ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Άρθρο 120
Αίτημα προς τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας για την άσκηση αίτησης καταλογισμού

1. Η άσκηση από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας αίτησης καταλογισμού ζητείται με ειδικό αίτημα προς αυτόν:
(α) από τον αρμόδιο Υπουργό,
(β) από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
(γ) από το όργανο που κατά νόμο διοικεί ή εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
2. Αν το όργανο που αιτείται την άσκηση αίτησης καταλογισμού κατά την ανωτέρω παράγραφο δεν αποστέλλει μαζί με το αίτημά του τα στοιχεία που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, το αίτημα απορρίπτεται με πράξη του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας ως απαράδεκτο και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.
3. Εφόσον τα υποχρεωτικά κατά το προηγούμενο άρθρο στοιχεία έχουν αποσταλεί, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας δικαιούται να ζητεί από το όργανο που αιτείται τον καταλογισμό κάθε άλλο αναγκαίο κατά την κρίση του για τη βασιμότητα της αίτησης καταλογισμού στοιχείο. Το αίτημα του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας εκτελείται αμελλητί από το όργανο που αιτείται τον καταλογισμό.

Άρθρο 121
Ζημιά που αναδεικνύεται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας

Εφόσον η ζημιά σε βάρος του Κράτους, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αναδεικνύεται στο πλαίσιο ποινικής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας, το αίτημα προς τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας για την άσκηση αίτησης καταλογισμού δεν υποβάλλεται και τα σχετικά στοιχεία του φακέλου δεν αποστέλλονται πριν από την έκδοση τουλάχιστον τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με την οποία το αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται για την ύπαρξη και το ακριβές ποσό της ζημιάς, καθώς και για το φυσικό πρόσωπο που την προκάλεσε και τις πράξεις ή τις παραλείψεις του που αιτιωδώς συνέβαλαν στο ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Άρθρο 122
Διακοπή της παραγραφής

Η άσκηση της αίτησης καταλογισμού διακόπτει την παραγραφή της αξίωσης.

Άρθρο 123
Δεύτερη αίτηση καταλογισμού

Δεύτερη αίτηση καταλογισμού δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης αίτησης όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς. Αν η αίτηση ασκηθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση της τελεσίδικης απόφασης στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας τα αποτελέσματα της άσκησής της ανατρέχουν στον χρόνο άσκησης της πρώτης.

Άρθρο 124
Κατάθεση της αίτησης καταλογισμού

Η αίτηση καταλογισμού κατατίθεται στην αρμόδια γραμματεία του δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55. Ακολούθως, η αίτηση καταλογισμού κοινοποιείται με επιμέλεια της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση καθώς και στο διοικητικό όργανο που ζήτησε τον καταλογισμό. Οι κατά τόπο υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να μεριμνούν για την κοινοποίησή της κατά τα προαναφερόμενα, σε εκτέλεση της εντολής και των σχετικών οδηγιών του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας.

Άρθρο 125
Διοικητικός φάκελος

1. Μετά την άσκηση της αίτησης καταλογισμού, ο φάκελος που περιέχει τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η αίτηση καταλογισμού περιέρχεται στο Τμήμα του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση.
2. Στο πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση καταλογισμού παρέχονται από τη γραμματεία του δικαστηρίου, κατόπιν αιτήματός του, το οποίο εγκρίνεται από τον πρόεδρο αυτού, αντίγραφα εκείνων των στοιχείων του φακέλου που είναι αναγκαία για την άμυνά του, με μέριμνα να μην κοινοποιούνται σε αυτόν δεδομένα προσωπικής κατάστασης τρίτων που δεν σχετίζονται με την υπόθεση.

Άρθρο 126
Επίσπευση εκδίκασης

Το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση καταλογισμού μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο του αρμόδιου Τμήματος την επίσπευση εκδίκασης της υπόθεσής του. Το ίδιο αίτημα μπορεί να υποβάλει και ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι προστασίας του γενικού συμφέροντος, το οποίο εκπροσωπεί.

Άρθρο 127
Αντιρρήσεις

1. Το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση καταλογισμού καταθέτει τις γραπτές αντιρρήσεις του στη γραμματεία του δικαστηρίου σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από τη δικάσιμο.
2. Το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση καταλογισμού κοινοποιεί τις αντιρρήσεις στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας την ίδια ημέρα της κατάθεσής τους στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Άρθρο 128
Συμπλήρωση αποδείξεων

Το Δικαστήριο, όταν πιθανολογεί μεν τη βασιμότητα της αίτησης αλλά δεν είναι σε θέση να σχηματίσει πλήρη δικαστική πεποίθηση, διατάσσει αποδείξεις για τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, ζητώντας στοιχεία από τον αιτούντα ή κάθε δημόσια αρχή ή τρίτους, ή καλώντας φυσικά πρόσωπα ως μάρτυρες και γενικά διατάσσοντας κάθε πρόσφορη ενέργεια για την απόδειξη της αλήθειας.

Άρθρο 129
Εφαρμογή διατάξεων

1. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 81 εφαρμόζεται και στην αίτηση καταλογισμού.
2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κωδικοποίησης για την έφεση.