Κεφάλαιο 48 – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Άρθρο 306
Λόγοι κατάργησης της δίκης

Η δίκη καταργείται αν πριν από το πέρας της πρώτης συζήτησης:
(α) εκλείψει το αντικείμενό της,
(β) υποβληθεί παραίτηση από το ένδικο βοήθημα ή μέσο,
(γ) συντρέξουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 54,
(δ) υποβληθεί δήλωση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας ότι αποσύρει την υποστήριξη ενδίκου βοηθήματος ή μέσου που έχει ασκήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 και δεν επακολουθήσει δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου ενήργησε ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ότι επιθυμεί να συνεχισθεί η δίκη,
(ε) επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, κατά τις κείμενες διατάξεις για το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
(στ) ανακληθεί οριστικά χωρίς να αντικατασταθεί ή αν ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη από τη διοίκηση, ή αν η προσβαλλόμενη πράξη παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο μετά την άσκηση του ένδικου βοηθήματος και μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης.

Άρθρο 307
Επέλευση της κατάργησης της δίκης

1. Η κατάργηση διαπιστώνεται με απόφαση του δικαστηρίου, κατόπιν γνώμης του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας. Στις περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η απόφαση μπορεί να ληφθεί στην έδρα, διατυπώνεται δε συνοπτικά στα πρακτικά της συζήτησης και δημοσιεύεται στην ίδια συνεδρίαση. Αν η έγγραφη δήλωση παραίτησης ή το έγγραφο συμβιβασμού κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου πριν να οριστεί δικάσιμος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, με πράξη του, κάνει δεκτή την παραίτηση ή το συμβιβασμό. Μπορεί πάντως, αν αμφιβάλλει, να εισαγάγει την υπόθεση στο ακροατήριο.
2. Σε περίπτωση που παύσει η ισχύς της προσβαλλόμενης πράξης, σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, ο διάδικος που άσκησε το ένδικο βοήθημα μπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της δίκης, εφόσον επικαλείται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον.