Κεφάλαιο 25 – Η ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Άρθρο 161
Παραπομπή ζητήματος αντισυνταγματικότητας τυπικού νόμου

1. Όταν Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική παραπέμπει υποχρεωτικά το ζήτημα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αν αυτό έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση αυτής ή του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας γνωμοδοτεί για το παραπεμπόμενο ζήτημα πριν από την οικεία δικάσιμο της Ολομέλειας.
2. Στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να ασκηθεί η ειδική παρέμβαση που προβλέπεται στο άρθρο 178.

Άρθρο 162
Προδικαστικό ερώτημα

1. Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν επιλαμβάνεται υπόθεσης στην οποία ανακύπτει ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων ή κρίνει ότι διάταξη τυπικού νόμου αντίκειται σε διάταξη υπέρτερης τυπικής ισχύος, χωρίς το ζήτημα αυτό να έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί με απόφασή του, που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα να υποβάλει σχετικό προδικαστικό ερώτημα στην Ολομέλεια. Η τέταρτη και έκτη παράγραφος του επόμενου άρθρου έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή. Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας γνωμοδοτεί για το υποβαλλόμενο προδικαστικό ερώτημα πριν από την οικεία δικάσιμο της Ολομέλειας.
2. Η απόφαση της Ολομέλειας είναι υποχρεωτική για το Τμήμα που υπέβαλε το ερώτημα και δεσμεύει τους παρεμβάντες ενώπιον της Ολομέλειας.

Άρθρο 163
Πρότυπη δίκη

1. Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε Τμήματος μπορεί, ύστερα από αίτημα ενός των διαδίκων ή του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, να εισαχθεί για εκδίκαση ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου με πράξη Τριμελούς Επιτροπής όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η Τριμελής Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο και τον πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο εκκρεμεί το ένδικο βοήθημα ή μέσο. Όταν το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκκρεμεί στο Τμήμα όπου προεδρεύει ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος, συμμετέχει στην Επιτροπή ως μέλος της ο δεύτερος κατά την αρχαιότητα αντιπρόεδρος.
2. Αν το αίτημα υποβάλλεται από διάδικο, υπογράφεται επί ποινή απαραδέκτου από δικηγόρο και συνοδεύεται από παράβολο ποσού 100 ευρώ, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος. Το ύψος του ποσού του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Το αίτημα κοινοποιείται στους λοιπούς διαδίκους ή στο Γενικό Επίτροπο Επικρατείας κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποιος υπέβαλε το αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Οι τελευταίοι δύνανται να καταθέτουν υπομνήματα ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής.
4. Η πράξη της Τριμελούς Επιτροπής που εκδίδεται επί του αιτήματος δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες των Αθηνών και συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα, τόσο εκείνων που δεν έχουν συζητηθεί όσο και εκείνων που έχουν. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.
5. Μετά την έκδοση της πράξης της Τριμελούς Επιτροπής για την εισαγωγή της υπόθεσης στην Ολομέλεια δεν επιτρέπεται παραίτηση από το υποβληθέν αίτημα.
6. Στη δίκη δικαιούται να παρέμβει κάθε διάδικος σε εκκρεμή δίκη, στην οποία τίθεται το ζήτημα αυτό. Για την παρέμβαση της παραγράφου αυτής δεν καταλογίζεται δικαστική δαπάνη, η δε μη άσκησή της δεν δημιουργεί δικαίωμα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας ή τριτανακοπής.
7. Μετά την επίλυση του ζητήματος, η Ολομέλεια μπορεί να παραπέμπει το ένδικο βοήθημα ή μέσο στο αρμόδιο Τμήμα, για περαιτέρω εξέταση.
8. Η απόφαση της Ολομέλειας δεσμεύει τους διαδίκους της ενώπιον αυτής δίκης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι παρεμβάντες.

Άρθρο 164
Η απόφαση της Ολομέλειας

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο αυτό, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται σε δικαστικό σχηματισμό, συνέρχεται σε πλήρη σύνθεση και αποφαίνεται οριστικά.