Κεφάλαιο 12 – ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 64
Σύνταξη εκθέσεων

1. Για κάθε διαδικαστική πράξη που διενεργείται από τον αρμόδιο δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο ή από άλλο όργανο συντάσσεται έκθεση.
2. Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται με την παρουσία όλων όσοι συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργεια της πράξης. Πρέπει επίσης να συντάσσεται συγχρόνως με τη διενέργεια της πράξης που διαπιστώνεται με την έκθεση.

Άρθρο 65
Απαραίτητα στοιχεία των εκθέσεων

1. Η έκθεση αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας αυτής, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του συντάσσοντος οργάνου, του συμπράττοντος και όλων των λοιπών που νόμιμα παρευρίσκονται. Πρέπει επίσης να υπογράφεται από τους πιο πάνω, αφού αναγνωσθεί σε αυτούς από όποιον το σύνταξε.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης κάποιου να υπογράψει την έκθεση γίνεται μνεία γι’ αυτό στην έκθεση.
3. Η σύνταξη της έκθεσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα εφόσον διασφαλίζεται η αυθεντικότητα του περιεχομένου της και η ταυτότητα εκείνων που την υπογράφουν.
4. Αν ο τόπος ή ο χρόνος σύνταξης της έκθεσης διαφέρει από εκείνον της διενέργειας της πράξης, γίνεται γι` αυτό σχετική μνεία στην έκθεση.