Κεφάλαιο 44 – ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Άρθρο 291
Ακρόαση υπηρεσιακών παραγόντων και εξηγήσεις διαδίκων

1. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την παροχή ανωμοτί εξηγήσεων ή πληροφοριών από υπηρεσιακούς παράγοντες ή και από τους ίδιους τους διαδίκους,
2. Η απόφαση για την εξέταση των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο κοινοποιείται στους διαδίκους και την αρμόδια αρχή. Η εξέταση διεξάγεται σε ιδιαίτερη συζήτηση στο ακροατήριο ή ενώπιον μέλους του δικαστηρίου που ορίζεται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 292
Αποδοχή της αλήθειας πραγματικών περιστατικών

1. Η αποδοχή από διάδικο της αλήθειας πραγματικών περιστατικών με επιβλαβείς γι’ αυτόν συνέπειες στην έκβαση της δίκης γίνεται εγγράφως ή προφορικώς είτε ενώπιον του δικαστηρίου ή του ειδικώς ορισθέντος από αυτό εισηγητή δικαστή, είτε εξωδίκως. Σε περίπτωση προφορικής αποδοχής ενώπιον του δικαστηρίου ή του ειδικώς ορισθέντος εισηγητή δικαστή, η σχετική δήλωση καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, αντιστοίχως.
2. Η αποδοχή της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να ανακληθεί για ουσιώδη πλάνη ως προς τα πράγματα, έως το πέρας της τελευταίας συζήτησης.