Κεφάλαιο 36 – ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Άρθρο 240
Περιεχόμενο

1. Κατά τη συζήτηση, ο γραμματέας της έδρας τηρεί πρακτικά. Στα πρακτικά αναφέρονται:
(α) η σύνθεση του δικαστηρίου με μνεία αν ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας παραστάθηκε αυτοπροσώπως ή διά του νόμιμου αναπληρωτή του,
(β) ο χρόνος της συζήτησης και ο αριθμός πινακίου κάθε υπόθεσης, καθώς και ότι αυτή έγινε σε δημόσια συνεδρίαση,
(γ) τα ονοματεπώνυμα των διαδίκων, των νόμιμων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, τα ονοματεπώνυμα των δικαστικών τους πληρεξουσίων, καθώς και ο τρόπος του διορισμού των ανωτέρω προσώπων,
(δ) το είδος του ένδικου βοηθήματος ή μέσου που έχει ασκηθεί,
(ε) τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τα μέρη ή διαμέσου των προσώπων που ενήργησαν ως άγγελοι αυτών,
(στ) καταγραφή των συμβάντων κατά τη συζήτηση, των αξιοποίνων πράξεων που τελέστηκαν κατά τη διάρκειά της, καθώς και των αποφάσεων που αφορούν στη διεξαγωγή της,
(ζ) μνεία ότι ακούστηκε ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας, καθώς και των παρατηρήσεών του που ζήτησε να καταχωρισθούν,
(η) το ονοματεπώνυμο του γραμματέα της έδρας με μνεία ότι αυτός τήρησε τα πρακτικά.
2. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης, αναγράφεται στα πρακτικά αν αυτή αποφασίσθηκε αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο ή ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας ή διαδίκου και ποιού.
3. Για την άρτια σύνταξη των πρακτικών, το γραμματέα εποπτεύει ο δικαστής που προήδρευσε κατά τη συζήτηση.

Άρθρο 241
Αποδεικτική ισχύς

1. Με βάση τα πρακτικά που τήρησε κατά τη συζήτηση και τις σημειώσεις στο πινάκιο του δικαστή που προήδρευσε κατά τη συζήτηση, ο γραμματέας συντάσσει απόσπασμα των πρακτικών ανά υπόθεση, το οποίο περιλαμβάνεται στην οικεία δικογραφία. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πρακτικά και στην αντίστοιχη απόφαση κατισχύουν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.
2. Σε περίπτωση που ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ζήτησε κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο να γίνει στα πρακτικά μνεία ειδικής παρατήρησης, δικαιούται να αναπτύσσει το περιεχόμενό της με υπόμνημα που απευθύνει στο δικαστήριο, το οποίο επισυνάπτεται στα πρακτικά.