Κεφάλαιο 45 – ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 293
Σύνθεση του δικαστηρίου για την έκδοση της απόφασης

1. Η απόφαση εκδίδεται από τους δικαστές που μετείχαν στη σύνθεση του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση. Όταν η συζήτηση γίνεται ενώπιον μονομελούς δικαστηρίου, η απόφαση εκδίδεται από τον δικαστή του δικαστηρίου αυτού.
2. Ανασυζήτηση της υπόθεσης γίνεται μόνο σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης από την υπηρεσία του δικαστή που είχε μετάσχει στη συζήτηση της υπόθεσης ή άλλου σοβαρού λόγου. Ο δικαστής που είχε μετάσχει στη συζήτηση υπόθεσης υποχρεούται, και μετά την τυχόν επέλευση υπηρεσιακής του μεταβολής, να μετάσχει στη διαδικασία λήψης και έκδοσης της απόφασης με τον βαθμό που έφερε κατά τη συζήτηση.
3. Αν κωλύεται ή αποχωρήσει από την υπηρεσία ή αποβιώσει κάποιο μέλος της Ολομέλειας, από τα παραστάντα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, εγκύρως εκδίδεται η απόφαση από τα υπόλοιπα παραστάντα κατά τη συζήτηση μέλη εφόσον ο αριθμός αυτών είναι επαρκής για τη συγκρότηση της Ολομέλειας. Ο αριθμός των μελών πρέπει πάντοτε να διατηρείται περιττός. Αν τα μέλη σχηματίζουν άρτιο αριθμό, αποχωρεί ο νεότερος Σύμβουλος και αν αυτός είναι εισηγητής στη δικαζόμενη υπόθεση, ο αμέσως αρχαιότερός του.

Άρθρο 294
Ανασυζήτηση

Εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, αν μετά τη συζήτηση της υπόθεσης καταστεί αδύνατη, για οποιοδήποτε λόγο, η έκδοση της απόφασης, η συζήτηση επαναλαμβάνεται κατόπιν ορισμού νέας δικασίμου και κοινοποίησης κλήσης προς συζήτηση.

Άρθρο 295
Τρόπος λήψης απόφασης

1. Για την έκδοση της απόφασης από πολυμελή σχηματισμό γίνεται διάσκεψη και ψηφοφορία.
2. Κατά τις διασκέψεις μπορεί παρίσταται και ο γραμματέας, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο.
3. Οι πολυμελείς σχηματισμοί του δικαστηρίου αποφαίνονται κατά πλειοψηφία.
4. Κατά την ψηφοφορία ψηφίζει πρώτος ο εισηγητής, στη συνέχεια οι λοιποί κατά αντίστροφη σειρά σε σχέση με την αρχαιότητά τους, τελευταίος δε ψηφίζει αυτός που προεδρεύει στη διάσκεψη.
5. Αν κατά την ψηφοφορία σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, και δεν σχηματίζεται έτσι πλειοψηφία, όσοι έχουν μεμονωμένη γνώμη ή τάχθηκαν υπέρ της ασθενέστερης οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. Ο προεδρεύων στη διάσκεψη μπορεί πάντως να παρατείνει τη διάσκεψη ή να την επαναλάβει αν διαπιστώσει ότι οι γνώμες που έχουν σχηματισθεί είναι περισσότερες από δύο με μικρή αριθμητική διαφορά μεταξύ τους.
6. Πρακτικό διάσκεψης συντάσσεται μόνο σε όποια περίπτωση τούτο κρίνεται από το δικαστήριο αναγκαίο.

Άρθρο 296
Παραπομπή σε επταμελή σύνθεση Τμήματος

Αν κατά τη διάσκεψη Τμήματος διαπιστωθεί ότι αυτό φέρεται να λάβει απόφαση που είναι αντίθετη σε πρόσφατη προηγούμενη απόφασή του σχετικά με την ισχύ ή την έννοια διάταξης νόμου που εφαρμόζεται κυρίως σε υποθέσεις υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού, τότε η υπόθεση παραπέμπεται για να εκδικασθεί σε νέα δικάσιμο κατά την οποία το Τμήμα συγκροτείται από τους τέσσερις αρχαιότερους Συμβούλους και τους δύο αρχαιότερους Παρέδρους που υπηρετούν σε αυτό. Η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση και λόγω της σπουδαιότητας που εμφανίζει, ιδίως όταν κατά την εκδίκασή της εξετάζεται για πρώτη φορά η έννοια ή το κύρος κρίσιμης διάταξης. Το Τμήμα με πενταμελή ή επταμελή σύνθεση μπορεί σε κάθε περίπτωση να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια.