Κεφάλαιο 46 – ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 297
Διατύπωση και δημοσίευση της απόφασης

1. Μετά τη λήψη της απόφασης ο δικαστής συντάσσει, χρονολογεί και υπογράφει την απόφαση.
2. Σε δίκες ενώπιον πολυμελών δικαστικών σχηματισμών, με το πέρας της ψηφοφορίας συντάσσεται από τον εισηγητή δικαστή σχέδιο της απόφασης, που περιλαμβάνει το αιτιολογικό και το διατακτικό αυτής, το οποίο χρονολογείται και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον εισηγητή.
3. Από το κατά τις παραγράφους 1 και 2 σχέδιο δημοσιεύεται η απόφαση σε δημόσια συνεδρίαση του σχηματισμού που έλαβε την απόφαση. Η απόφαση μπορεί να δημοσιευτεί και από δικαστές που δεν μετείχαν στη συζήτηση. Όταν το Τμήμα που έλαβε την απόφαση δεν συνεδριάζει, επιτρέπεται η δημοσίευση της απόφασης και κατά τη συνεδρίαση άλλου Τμήματος.
4. Η δημοσίευση της απόφασης βεβαιώνεται στο τέλος αυτής από τον προεδρεύοντα στη συνεδρίαση και τον γραμματέα.
5. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου κοινοποιούνται στους διαδίκους και στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας με επιμέλεια της γραμματείας αυτού.

Άρθρο 298
Περιεχόμενο της απόφασης

Η απόφαση πρέπει να αναφέρει:
(α) τη σύνθεση του δικαστηρίου και, αν πρόκειται για πολυμελείς δικαστικούς σχηματισμούς, το όνομα του εισηγητή δικαστή, το όνομα του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, καθώς και το όνομα του γραμματέα,
(β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία των διαδίκων, των νομίμων αντιπροσώπων και των πληρεξουσίων αυτών και αν διάδικοι είναι νομικά πρόσωπα την επωνυμία τους και τη διεύθυνση της έδρας τους, με αναφορά για το αν παραστάθηκαν,
(γ) σύντομη περίληψη του αντικειμένου της δίκης,
(δ) μνεία του περιεχομένου της γνώμης του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας,
(ε) το αιτιολογικό, στο οποίο καταχωρίζεται και η γνώμη της μειοψηφίας, καθώς και το διατακτικό της απόφασης και
(στ) μνεία της δημοσίευσης της απόφασης.

Άρθρο 299
Ανυπόστατη απόφαση

1. Απόφαση που φέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά δικαστικής απόφασης είναι ανυπόστατη:
(α) αν πρόσωπο το οποίο μετείχε στο δικαστήριο που την εξέδωσε δεν είχε τη δικαστική ιδιότητα, ή
(β) αν το δικαστήριο που την εξέδωσε δεν είχε την προς τούτο δικαιοδοσία, ή
(γ) αν αυτή δεν δημοσιεύτηκε, ή
(δ) αν εκδόθηκε κατά ανύπαρκτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή
(ε) αν εκδόθηκε κατά προσώπου που είχε το προνόμιο της ετεροδικίας.
2. Το ανυπόστατο της απόφασης ερευνάται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, μπορεί δε να προβληθεί, με ένσταση, σε κάθε στάση της δίκης.
3. Αν η απόφαση δεν έχει προσβληθεί με ένδικο μέσο, η αναγνώριση του ανυπόστατου αυτής μπορεί να επιδιωχθεί με αυτοτελή αίτηση προς το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως όσα ισχύουν για την αναγνωριστική αγωγή.