Κεφάλαιο 50 – ΤΕΛΗ

Άρθρο 312
Τέλη

1. Στις δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, με τις οποίες επιβάλλονται ειδικά τέλη και ένσημα για τα διαδικαστικά έγγραφα και πράξεις και γενικά τη διαδικασία έως τη δημοσίευση και την επίδοση της απόφασης.
2. Τέλη δεν οφείλονται επί των, μετά από παραπομπή της Ολομέλειας, εκδικαζόμενων από τα Τμήματα υποθέσεων, καθώς και σε υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προδικαστική απόφαση.

Άρθρο 313
Τέλος δικαστικού ενσήμου

1. Για το παραδεκτό της καταψηφιστικής αγωγής, είτε αυτή ασκείται αυτοτελώς είτε σωρευτικώς με έφεση, καθώς και για το παραδεκτό της αντίστοιχης κύριας παρέμβασης, καταβάλλεται το τέλος δικαστικού ενσήμου που προβλέπεται από τον ν. ΓϡΟΗ'(αριθ.3978) της 7 Ιαν. 1912 περί δικαστικών ενσήμων, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Προκειμένου για απαιτήσεις συνταξιοδοτικής φύσης, έστω και αν βασίζονται σε παράνομες πράξεις ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, δεν καταβάλλεται τέλος δικαστικού ενσήμου για το αίτημα της αγωγής ή της κύριας παρέμβασης μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
3. Το τέλος δικαστικού ενσήμου καταβάλλεται έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης. Αν έως τότε δεν καταβληθεί και, αφού προηγηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 237, η αγωγή ή η κύρια παρέμβαση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Σε περίπτωση καταβολής δικαστικού ενσήμου, χωρίς να υπάρχει κατά νόμο υποχρέωση προς τούτο, ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης, διατάσσεται με την απόφαση η επιστροφή του.