Κεφάλαιο 02 – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 11
Αρχή της ισότητας των διαδίκων

Ενώπιον του δικαστηρίου, οι διάδικοι είναι ίσοι.

Άρθρο 12
Μέριμνα για την πρόοδο της δίκης

Το δικαστήριο μεριμνά αυτεπαγγέλτως για την πρόοδο εν γένει της δίκης, διατάσσοντας την απαιτούμενη κατά τον νόμο διαδικαστική πράξη για τη διακρίβωση της αλήθειας και την ταχύτερη περάτωση της δίκης.

Άρθρο 13
Έλεγχος των διαδικαστικών προϋποθέσεων

Το δικαστήριο ελέγχει και αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των διαδικαστικών προϋποθέσεων της δίκης.

Άρθρο 14
Συνέπειες ερημοδικίας

Το δικαστήριο εξετάζει και κρίνει τις ενώπιον αυτού εισαγόμενες υποθέσεις και όταν απουσιάζουν οι διάδικοι, χωρίς να τεκμαίρεται ομολογία από την απουσία τους.

Άρθρο 15
Ερμηνεία των δικονομικών κανόνων

Το δικαστήριο αντιμετωπίζει με βάση τις αρχές της δίκαιης δίκης τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των δικονομικών κανόνων έτσι ώστε, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τη σοβαρότητα του διακυβεύματος, να αποφαίνεται σε πνεύμα δίκαιης ισορροπίας.

Άρθρο 16
Αρχή της υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας.

Η διαδικασία στο ακροατήριο στηρίζεται στην έγγραφη προδικασία. Καμία κύρια ή παρεμπίπτουσα αίτηση για δικαστική προστασία δεν μπορεί να εισαχθεί στο δικαστήριο χωρίς να τηρηθεί προδικασία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η αίτηση που έχει εισαχθεί χωρίς προδικασία απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως.

Άρθρο 17
Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την διεξαγωγή των δικών

1. Οι δικαστικές αποφάσεις και πράξεις, οι εκθέσεις, τα δικόγραφα και κάθε άλλο έγγραφο που απευθύνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή εκδίδεται απ’ αυτό επιτρέπεται να κατατίθενται, να επιδίδονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Είναι δυνατόν επίσης με ηλεκτρονικά μέσα:
(α) να εξετάζονται, κατ’ αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, μάρτυρες, πραγματογνώμονες και διάδικοι χωρίς αυτοί να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου,
(β) να τηρούνται τα βιβλία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση των εργασιών του και
(γ) να καταβάλλονται παράβολα, δικαστικά ένσημα και οποιαδήποτε τέλη υπέρ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 18
Δημοσιότητα

1. Το δικαστήριο συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριο, η δε διαδικασία ενώπιόν του διεξάγεται προφορικά.
2. Το δικαστήριο δεν συνεδριάζει δημόσια, αν κρίνει με απόφασή του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του Συντάγματος.
3. Η προδικασία και η διαδικασία εκτός ακροατηρίου δεν είναι δημόσιες.
4. Στις διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις οποίες τίθενται ζητήματα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις για την προστασία τους.

Άρθρο 19
Μυστικότητα των διασκέψεων και καθήκον εχεμύθειας

1. Οι διασκέψεις του δικαστηρίου προς έκδοση αποφάσεων επί των υποθέσεων που συζητήθηκαν είναι μυστικές.
2. Όσοι συμμετέχουν σε αυτές τηρούν απαρέγκλιτα το καθήκον της εχεμύθειας για ό,τι διαμείφθηκε.

Άρθρο 20
Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης

1. Οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι και οι δικαστικοί πληρεξούσιοι οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, να τηρούν το καθήκον της αλήθειας και να αποφεύγουν ενέργειες που προδήλως παρελκύουν τη δίκη.
2. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση που θεσπίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, το δικαστήριο με την οριστική του απόφαση επιβάλλει στο πρόσωπο που κρίνει υπεύθυνο για την παραβίαση χρηματικό πρόστιμο έως χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Πριν από την επιβολή του, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ύστερα από απόφαση του δικαστηρίου που καταχωρίζεται στα πρακτικά της διάσκεψης, καλεί με πράξη του το φερόμενο ως υπεύθυνο πρόσωπο να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του στο δικαστήριο μέσα σε εύλογη προθεσμία. Με την πράξη του προέδρου κοινοποιείται και απόσπασμα των πρακτικών της διάσκεψης.