Κεφάλαιο 15 – ΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 84
Εκκίνηση και υπολογισμός προθεσμιών

1. Οι προβλεπόμενες στον νόμο και οι τασσόμενες από το δικαστήριο προθεσμίες εκκινούν την επόμενη ημέρα από εκείνη κατά την οποία επιδόθηκε το έγγραφο ή κατά την οποία συντελέστηκε το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της προθεσμίας, και λήγουν στις 7 το βράδυ της τελευταίας ημέρας, αν δε αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα, την ίδια ώρα της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας.
2. Ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται κατά τα οριζόμενα από τον Αστικό Κώδικα.
3. Τα ένδικα βοηθήματα και μέσα μπορούν να ασκηθούν και πριν από την επίδοση της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης.
4. Οι προθεσμίες που αρχίζουν με την επίδοση εγγράφου τρέχουν και εναντίον εκείνου με παραγγελία του οποίου έγινε η επίδοση.
5. Οι προθεσμίες εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχουν ανατρεπτικό χαρακτήρα και η τήρησή τους εξετάζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως.

Άρθρο 85
Διακοπή και αναστολή προθεσμιών

1. Αν κατά τη διάρκεια μιας προθεσμίας επέλθει διακοπή της δίκης, διακόπτεται η προθεσμία και αρχίζει νέα από την επανάληψη της δίκης.
2. Αν αποβιώσει διάδικος κατά τη διάρκεια της προθεσμίας, αυτή διακόπτεται και αρχίζει νέα από την επίδοση της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης σ’ αυτούς που διαδέχθηκαν τον θανόντα, σύμφωνα με τον νόμο ή από τότε που έλαβαν αποδεδειγμένως γνώση της πράξης ή της απόφασης. Αν η νομιμοποίηση των τελευταίων συνδέεται με την άσκηση κληρονομικού δικαιώματος, η νέα αυτή προθεσμία αρχίζει από την αποδοχή της κληρονομίας. Οι διατάξεις της πρώτης περιόδου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που έπαυσε να υπάρχει το νομικό πρόσωπο.
3. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, όπως προσδιορίζεται από τον οργανισμό δικαστηρίων, οι προθεσμίες αναστέλλονται.
4. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών αναστέλλονται οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Η αναστολή δεν ισχύει όταν πρόκειται για συντηρητική απόδειξη.