Κεφάλαιο 32 – Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 215
Προσβαλλόμενες αποφάσεις

Απόφαση Τμήματος ή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την οποία κρίθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι εκδόθηκε κατά παραβίαση δικαιώματος σχετικού με το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή άλλης ρύθμισης ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, υπόκειται σε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας ενώπιον του σχηματισμού που την εξέδωσε.

Άρθρο 216
Νομιμοποίηση

Δικαίωμα να ασκήσουν την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου έχουν όσοι διετέλεσαν διάδικοι στη δίκη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή οι κάθε είδους καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον, καθώς και ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας.

Άρθρο 217
Προθεσμία

1. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, που αρχίζει από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τις διακρίσεις που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 44 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.
2. Αν κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας υπάρξει διαδοχή αυτού που ήταν διάδικος στη δίκη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η προθεσμία για τον διάδοχο αρχίζει από τότε που επήλθε η διαδοχή. Ειδικώς στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, η προθεσμία για τον κληρονόμο αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομίας.

Άρθρο 218
Άσκηση

Οι διατάξεις της Κωδικοποίησης που ισχύουν για τον σχηματισμό που επιλαμβάνεται αρμοδίως της αίτησης και αφορούν στην άσκηση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου επί του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 219
Περιεχόμενο

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα στοιχεία κάθε δικογράφου και ακόμη, μνεία της προσβαλλομένης απόφασης, συγκεκριμένους λόγους και αίτημα.

Άρθρο 220
Προδικασία

Οι διατάξεις της Κωδικοποίησης που αφορούν στην προδικασία της συζήτησης της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η απόφαση που προσβάλλεται με την αίτηση εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 221
Συζήτηση

1. Για την εκδίκαση της αίτησης επανάληψης της διαδικασίας εφαρμόζεται η ισχύουσα για τον οικείο δικαστικό σχηματισμό διαδικασία.
2. Αν ο επιληφθείς σχηματισμός κρίνει ότι δεν είναι ο αρμόδιος, παραπέμπει την αίτηση στον αρμόδιο σχηματισμό.

Άρθρο 222
Απόφαση

1. Αν η αίτηση κριθεί βάσιμη, η απόφαση του δικαστηρίου ακυρώνεται κατά το τμήμα της που στοιχειοθέτησε την παραβίαση και η υπόθεση επανεξετάζεται.
2. Ο επιληφθείς σχηματισμός, αν κρίνει ότι η υπόθεση είναι ώριμη, μπορεί και να μη συζητήσει την υπόθεση σε νέα δικάσιμο.