Κεφάλαιο 04 – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

Άρθρο 27
Ικανότητα διαδίκου των φυσικών και νομικών προσώπων

1. Ικανότητα να είναι διάδικοι έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
2. Διάδικος είναι και το κυοφορούμενο εφόσον λογίζεται ως φυσικό πρόσωπο.

Άρθρο 28
Διάδικοι χωρίς νομική προσωπικότητα

Οι ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν ορισμένο σκοπό χωρίς να είναι σωματεία, οι εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, καθώς και οι ομάδες περιουσίας έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι σε υποθέσεις σχετικές με τον σκοπό ή αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.