Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 12: Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για την αξιολόγηση των υπαλλήλων  για το έτος 2014, με εξαίρεση την αξιολόγηση των υπαλλήλων στο κριτήριο «Επίτευξη δράσεων και συμφωνηθέντων παραδοτέων».

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η αξιολόγηση των υπαλλήλων κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.