Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 09: Τρόπος σύνταξης και τήρησης των εκθέσεων

1. Στο κείμενο της έκθεσης αξιολόγησης απαγορεύονται οι διαγραφές, παρεγγραφές  και   γενικά   διορθώσεις, υπογραμμίσεις ή επισημειώσεις. Κάθε διόρθωση ή προσθήκη κατά  τη  σύνταξη  της  έκθεσης αξιολόγησης  γίνεται  με παραπομπή στο περιθώριο και βεβαιώνεται με την υπογραφή του προσώπου που τη συντάσσει.

2. Σε  κάθε  υπηρεσία  οι  εκθέσεις  πρωτοκολλούνται με μέριμνα του αξιολογητή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του υπαλλήλου. Μετά την πρωτοκόλλησή τους αποτελούν  δημόσια έγγραφα και  απαγορεύεται αντικατάστασή τους και κάθε μεταβολή τους που μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενό τους προς όφελος ή σε  βάρος  του  υπαλλήλου, με την επιφύλαξη των διατάξεων  του προηγούμενου άρθρου.

3. Η κατά τα ανωτέρω σύνταξη και τήρηση των εκθέσεων αξιολόγησης δύναται να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά με ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαμορφωμένο προς το σκοπό αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την ηλεκτρονική διαδικασία της αξιολόγησης.

  • 21 Ιανουαρίου 2015, 11:26 | ΒΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

    Σωστή παρατήρηση.

  • 21 Ιανουαρίου 2015, 08:20 | Κώστας Μ.

    Από τα βασικά προβλήματα της όλης διαδικασίας σε πολλές υπηρεσίες είναι ότι οι οργανισμοί λειτουργίας δεν εφαρμόζονται, κρίσεις δεν έχουν γίνει οι προϊστάμενοι είναι τοποθετημένοι με ανάθεση, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαθέτουν καν τα τυπικά προσόντα για να κατέχουν αυτές τις θέσεις και δεν διαθέτουν την ικανότητα (δεν γνωρίζω αν νομιμοποιούνται κιόλας) να αξιολογήσουν υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας. Αυτή είναι μια από τις ουσιαστικές παθογένειες του συστήματος και όχι αν θα γίνει ηλεκτρονικά ή όχι η αξιολόγηση. Εξάλλου αποτελεί κοινό μυστικό που είναι γνωστό σε όλους μας ότι σε πολλές υπηρεσίες δεν γινόταν ούτε με την υπάρχουσα μέθοδο σωστά.

  • 20 Ιανουαρίου 2015, 18:24 | Γιώργος Β

    Αφού έχει προβλεφθεί στο άρθρο 9.3 να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά η αξιολογηση , δε θα ήταν καλύτερο να προβλεφθεί κεντρικά η δημιουργία ενός ΟΠΣ.