Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 04: Βαθμολογία κριτηρίων και αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης  εξετάζονται με βάση την εργασιακή προσφορά που επέδειξε ο αξιολογούμενος κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης και κάθε κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

1.1. Βαθμολογία Α+:

Με τη βαθμολογία αυτή αξιολογείται ο υπάλληλος, ο οποίος  καλύπτει πλήρως και υπερβαίνει τις απαιτήσεις της θέσης, ιδίως:

α) Επιτυγχάνει αποτελέσματα ανώτερα των αναμενόμενων.

β) Επιδεικνύει ποιοτική και ποσοτική απόδοση υψηλότερη της αναμενόμενης.

γ) Διαβλέπει ενδεχόμενες δυσχέρειες και ενεργεί προληπτικά προς αντιμετώπιση αυτών.

1.2. Βαθμολογία Α:

Με τη βαθμολογία αυτή αξιολογείται ο υπάλληλος, ο οποίος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της θέσης, ιδίως: 

α) Επιτυγχάνει αποτελέσματα καλύτερα των αναμενόμενων με ελάχιστη καθοδήγηση.

β) Ολοκληρώνει τα καθήκοντα του έγκαιρα και σε στενά χρονικά πλαίσια.

γ) Ξεπερνά προβλήματα με εναλλακτικές λύσεις.  

1.3. Βαθμολογία Β+:

Με τη βαθμολογία αυτή αξιολογείται ο υπάλληλος, ο οποίος καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της θέσης, ιδίως:

α) Επιτυγχάνει ικανοποιητικά το έργο που του ανατίθεται.

β) Χρειάζεται καθοδήγηση και παρακολούθηση προς βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

γ) Ολοκληρώνει τα καθήκοντα του έγκαιρα.

δ) Ιεραρχεί τις υποχρεώσεις του και αξιοποιεί τον εργασιακό του χρόνο εποικοδομητικά.

1.4. Βαθμολογία Β:

Με τη βαθμολογία αυτή αξιολογείται ο υπάλληλος, ο οποίος χρειάζεται βελτίωση για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης, ιδίως:

α) Τα αποτελέσματά του είναι οριακά και συχνά υστερούν των αναμενόμενων. 

β) Χρειάζεται συνεχή επίβλεψη και συχνά καθυστερεί.

γ) Επιδεικνύει ενδιαφέρον για το αντικείμενο εργασίας του, αλλά παρουσιάζει δυσκολία στην ιεράρχηση των υποχρεώσεών του.

δ) Αδυνατεί να εκμεταλλευτεί τον εργασιακό του χρόνο.

1.5. Βαθμολογία Γ:

Με τη βαθμολογία αυτή αξιολογείται ο υπάλληλος, ο οποίος επιδεικνύει  απόδοση χαμηλότερη των απαιτήσεων της θέσης, ιδίως:

α) Δεν επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

β) Χρειάζεται συνεχή επίβλεψη και διόρθωση.

γ) Δεν τηρεί τις προθεσμίες.

δ) Δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για την εργασία του.

2. Η συνολική αξιολόγηση της απόδοσης των προϊσταμένων και των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σύμφωνα με τη βαθμολογία που έλαβαν στα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζεται ως ακολούθως:

α. Με το βαθμό Α+ βαθμολογείται η συνολική απόδοση του υπαλλήλου, στην περίπτωση που έχει βαθμολογηθεί με το βαθμό Α+ ,

α.1. Σε πέντε (5) από τα έξι (6) κριτήρια και σε δεκατρία (13) τουλάχιστον από τα δεκαεπτά (17) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για προϊστάμενο οργανικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως του κριτηρίου «Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού»,

α.2. Σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα πέντε (5) κριτήρια και σε δέκα (10) τουλάχιστον από τα δεκατέσσερα (14) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,

α.3. Σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα τέσσερα (5) κριτήρια και σε οχτώ (8) από τα δώδεκα (12) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ,

α.4. Σε δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία (3) κριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ,

και υπό την προϋπόθεση στα υπόλοιπα κριτήρια να έχει βαθμολογηθεί με το βαθμό Α.

β. Με το βαθμό Α βαθμολογείται η συνολική απόδοση του υπαλλήλου, στην περίπτωση που έχει βαθμολογηθεί με το βαθμό Α ή ανώτερο

β.1. Σε πέντε (5) από τα έξι (6) κριτήρια και σε δεκατρία (13) τουλάχιστον από τα δεκαεπτά (17) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για προϊστάμενο οργανικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως του κριτηρίου «Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού»,

β.2. Σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα πέντε (5) κριτήρια και σε δέκα (10) τουλάχιστον από τα δεκατέσσερα (14) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,

β.3. Σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα τέσσερα (5) κριτήρια και σε οχτώ (8) από τα δώδεκα (12) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ,

β.4. Σε δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία (3) κριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ,

και υπό την προϋπόθεση στα υπόλοιπα κριτήρια να έχει βαθμολογηθεί με το βαθμό Β+.

γ. Με το βαθμό Β+ βαθμολογείται η συνολική απόδοση του υπαλλήλου, στην περίπτωση που έχει βαθμολογηθεί με το βαθμό Β+ ή ανώτερο

γ.1. Σε πέντε (5) από τα έξι (6) κριτήρια και σε δεκατρία (13) τουλάχιστον από τα δεκαεπτά (17) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για προϊστάμενο οργανικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως του κριτηρίου «Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού»,

γ.2. Σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα πέντε (5) κριτήρια και σε δέκα (10) τουλάχιστον από τα δεκατέσσερα (14) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,

γ.3. Σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα τέσσερα (5) κριτήρια και σε οχτώ (8) από τα δώδεκα (12) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ,

γ.4. Σε δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία (3) κριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ,

και υπό την προϋπόθεση στα υπόλοιπα κριτήρια να έχει βαθμολογηθεί με το βαθμό Β.

δ. Με το βαθμό Β βαθμολογείται η συνολική απόδοση του υπαλλήλου, στην περίπτωση που έχει βαθμολογηθεί με το βαθμό Β ή ανώτερο

δ.1. Σε πέντε (5) από τα έξι (6) κριτήρια και σε δεκατρία (13) τουλάχιστον από τα δεκαεπτά (17) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για προϊστάμενο οργανικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως του κριτηρίου «Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού»,

δ.2. Σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα πέντε (5) κριτήρια και σε δέκα (10) τουλάχιστον από τα δεκατέσσερα (14) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,

δ.3. Σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα τέσσερα (5) κριτήρια και σε οχτώ (8) από τα δώδεκα (12) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ,

δ.4. Σε δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία (3) κριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ,

ε. Με το βαθμό Γ βαθμολογείται η συνολική απόδοση του υπαλλήλου, στην περίπτωση που έχει βαθμολογηθεί με  το βαθμό Γ

ε.1. Σε τέσσερα (4) από τα έξι (6) κριτήρια και σε εννεά (9) τουλάχιστον από τα δεκαεπτά (17) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για προϊστάμενο οργανικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως του κριτηρίου «Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού»,

ε.2. Σε τρία (3) τουλάχιστον από τα πέντε (5) κριτήρια και σε οχτώ (8) από τα δεκατέσσερα (14) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,

ε.3. Σε τρία (3) τουλάχιστον από τα τέσσερα (5) κριτήρια και σε επτά (7) από τα δώδεκα (12) υποκριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ,

ε.4. Σε δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία (3) κριτήρια εφόσον πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ,

 • 22 Ιανουαρίου 2015, 10:12 | βαιος τσιαχτης

  Ενας υποάλληλος έχει μεγάλη εμπειρία πχ 30 χρόνια.
  Στη διάρκεια του υπηρεσιακού του βίου η υπηρεσία του τον έχει στείλει επανειλημμένα σε εκπαιδεύσεις πάνω στο αντικείμενο που υπηρετεί.
  Ο υπάλληλος ανταποκρίθηκε σωστά και με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση. Τις γνώσεις που απέκτησε τις αξιοποίησε στη δουλειά του.
  Σήμερα που αξιολογείται, πρέπει , κατά τη γνώμη μου , να προβλεφθεί ώστε η εμπειρία αλλά και η εκπαίδευση/εξειδίκευση του υπαλλήλου αυτού να προσμετρήσει και να μπορεί ο υπάλληλος να εξαργυρώνει την επένδυση της υπηρεσίας για την απόκτηση γνώσεων του υπαλλήλου .

 • 20 Ιανουαρίου 2015, 23:11 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Για όσους εργάζονται σε γκισέ εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει να αξιολογούνται απο τους πολίτες επιτόπου, μετά το τέλος της συναλλαγής, σε ένα έντυπο που θα βρίσκεται μόνιμα στο γκισέ, ο αξιολογητής-πολίτης θα γράφει τα στοιχεία του και ο υπάλληλος, αν δυσαρεστηθεί, θα καλεί τον προϊστάμενό του για διευκρινίσεις με τον πολίτη.