Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 11: Γενικές διατάξεις

1. Η έκθεση αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης συντάσσεται ετησίως.

2. Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ δεν συντάσσεται το έντυπο Α΄. 

3. Το Μάιο εκάστου έτους αναρτώνται στην οικεία ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην αξιολόγηση των υπαλλήλων.

4. Έως 10% των υπαλλήλων έκαστης οργανικής μονάδας δύνανται να βαθμολογούνται με βαθμολογία Α+ κατά την συνολική επισκόπηση της απόδοσης τους. Σε οργανικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν μέχρι 10 υπάλληλοι δύναται να βαθμολογείται με βαθμολογία Α+ κατά τη συνολική επισκόπηση της απόδοσής του μέχρι ένας υπάλληλος. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για την αξιολόγηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

  • 21 Ιανουαρίου 2015, 10:16 | Παναγιώτης Νταής

    Η εκ των προτέρων ποσόστωση της βαθμολογίας αξιολόγησης είναι αντισυνταγματική και αντιεπιστημονική, έχει δε αποδειχθεί από ανάλογες περιπτώσεις εφαρμογής στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σε διεθνές επίπεδο, ότι είναι εντελώς αναποτελεσματική.