Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 05: Έκθεση αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων κατά τη διαδικασία του παρόντος πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τύπο και το περιεχόμενο των κάτωθι αναφερόμενων εντύπων, τα οποία συναποτελούν την έκθεση αξιολόγησης και υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στον παρόντα νόμο ως αναπόσπαστο μέρος αυτού:

α) Έντυπο δράσεων – αναμενόμενων παραδοτέων έτους αξιολόγησης (έντυπο Α΄)

β) Έντυπο αυτοαξιολόγησης (έντυπο Β΄ )

γ) Έντυπο αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων (έντυπο Γ΄)

δ) Έντυπο αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ  (έντυπο Δ΄)

ε) Έντυπο αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ (έντυπο Ε΄)

στ) Έντυπο αξιολόγησης υπάλληλων κατηγορίας ΥΕ (έντυπο Στ΄)

ζ) Έντυπο γενικής επισκόπησης της απόδοσης/ ατομικό πλάνο ανάπτυξης (έντυπο Ζ’ )

2. Κάθε υπάλληλος αξιολογείται στο σχετικό έντυπο της προηγούμενης παραγράφου βάσει της κατηγορίας εκπαίδευσης του ή βάσει της θέσης ευθύνης, στην οποία έχει τοποθετηθεί κατόπιν επιλογής ή βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης ή βάσει ειδικών διατάξεων. Υπηρεσία υπαλλήλων, η οποία βάσει ειδικών διατάξεων  λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου κατά την εφαρμογή των διατάξεων επιλογής προϊσταμένων, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

  • 21 Ιανουαρίου 2015, 11:26 | ΒΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

    Πως αξιολογείται και από ποιον αξιολογητή, υπάλληλος ο οποίος έχει κριθεί από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως Προϊστάμενος Τμήματος και με τις μεταβατικές διατάξεις του Καλλικράτη συνεχίζει να κατέχει θέση Προϊσταμένου ως συνυπογράφων της αντίστοιχης δημοτικής ενότητας;