Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 08: Ένσταση κατά της αξιολόγησης των υπηρεσιακών προϊσταμένων

1.Οι αξιολογούμενοι υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, καθώς και οι προϊστάμενοι μέχρι και επιπέδου Διεύθυνσης  δύνανται να ασκήσουν ένσταση στην περίπτωση κατά την οποία η βαθμολογία της συνολικής αξιολόγησης της απόδοσης του υπαλλήλου είναι Γ΄ ή Β΄ή Β+ και μόνον εφόσον προβάλλεται ότι η κατά τα ανωτέρω βαθμολόγηση οφείλεται σε μεροληψία του προϊσταμένου, η οποία πρέπει να επιστηρίζεται από πραγματικά στοιχεία, γεγονότα ή καταστάσεις που παραθέτει ο υπάλληλος στην ένστασή του. 

2. Η ένσταση της παραγράφου 1 υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών  στη Διεύθυνση Προσωπικού από τότε που ο υπάλληλος έλαβε γνώση του έντυπου της γενικής επισκόπησης της απόδοσής του ή της πλήρους γνώσης του εντύπου αξιολόγησής του. Ο ενιστάμενος αιτιολογεί επαρκώς και επί αντικειμενικών γεγονότων την στοιχειοθέτηση της μη αμερόληπτης και μη αντικειμενικής αξιολόγησής του από τον αξιολογητή κατά την βαθμολόγησή του. Η Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της ένστασης, κοινοποιεί επί αποδείξει υποχρεωτικώς αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων του σχετικού φακέλου, στον υπερκείμενο υπηρεσιακό προϊστάμενο του αξιολογητή, ο οποίος αποφαίνεται υποχρεωτικώς εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της σχετικής ένστασης.   

3. Ειδικότερα, εξετάζει το τύποις παραδεκτό και κατ’ουσία βάσιμο της ένστασης του αξιολογούμενου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία ο υπερκείμενος προϊστάμενος του υπαλλήλου, δύναται είτε να απορρίψει την ένσταση, οπότε και οριστικοποιείται η βαθμολογία της έκθεσης αξιολόγησης  που έλαβε ο υπάλληλος, είτε να αποδεχθεί την ένσταση. Στην περίπτωση που αποδέχεται την ένσταση δύναται, είτε να αυξήσει τη βαθμολογία βάσει των ιδίων γνώσεων που έχει για τον υπάλληλο σε συνδυασμό με τους λόγους για τους οποίους αποδέχεται την ένσταση, είτε, εφόσον η ιδία αντίληψη ως προς την ανταπόκριση του υπαλλήλου στα σχετικά κριτήρια και την εικόνα που συνάγει από τον υπάλληλο από την εξέταση των στοιχείων της ένστασης,  δεν επαρκεί προκειμένου να προβεί ο ίδιος σε αξιολόγησή του, να αποφαίνεται την ακύρωση της έκθεσης αξιολόγησης και τη διαγραφή της από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.

 Σε κάθε περίπτωση εφόσον προβαίνει σε διόρθωση της βαθμολογίας αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον βαθμό Α.

Το διατακτικό της απόφασης καταχωρίζεται από τη διοίκηση στον ειδικό χώρο επί του εντύπου Α΄ της αξιολόγησης του υπαλλήλου και αντίγραφο της απόφασης τοποθετείται στον οικείο φάκελο του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.