Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 15 – Έναρξη Ισχύος

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.