Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 04 – Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές (άρθρο 4 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσδώσουν στους ιστότοπούς τους και στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν για φορητές συσκευές μεγαλύτερη αντιληπτικότητα, χρηστικότητα, κατανοησιμότητα και στιβαρότητα.

  • Άρθρο 4
    -Να τροποποιηθεί το άρθρο ως ακολούθως:
    «Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσδώσουν στους ιστότοπούς τους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν μεγαλύτερη αντιληπτικότητα, χρηστικότητα, κατανοησιμότητα και στιβαρότητα, βασικές αρχές προσβασιμότητας για την κατάργηση των αποκλεισμών και της εξαίρεσης χρηστών, και ιδίως των ατόμων με αναπηρίες, από τη χρήση τους, οι οποίες μεταφράζονται σε ελέγξιμα κριτήρια επιτυχίας, όπως όσα αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού προτύπου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) «Απαιτήσεις προσβασιμότητας κατάλληλες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην Ευρώπη».

    Αιτιολόγηση: Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σκοπός είναι ο νόμος αυτός να προάγει τον «περιορισμό της αβεβαιότητας για τους σχεδιαστές ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές» (βλ. σημείο 9 των εισαγωγικών εκτιμήσεων της Οδηγίας)».