Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 12 – Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 8 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4.
2. Η μεθοδολογία παρακολούθησης είναι διαφανής, συγκρίσιμη, εύχρηστη, διατίθεται και να αναπαράγεται με βάση τους κανόνες του ανοιχτού λογισμικού και των ανοιχτών προτύπων και μορφότυπων.
Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να λαμβάνει υπόψη ανάλυση εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνει:
α) την περιοδικότητα της παρακολούθησης καθώς και τη δειγματοληψία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που υπόκεινται σε παρακολούθηση,
β) σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγματοληψία των ιστοσελίδων και του περιεχομένου αυτών των σελίδων,
γ) σε επίπεδο εφαρμογών για φορητές συσκευές, το προς εξέταση περιεχόμενο, λαμβανομένων υπόψη της στιγμής της αρχικής θέσεως σε λειτουργία της εφαρμογής και των μεταγενέστερων λειτουργικών ενημερώσεων,
δ) την περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς η συμμόρφωση ή η απουσία συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4, με άμεση παραπομπή, κατά περίπτωση, στις σχετικές περιγραφές του εναρμονισμένου προτύπου ή, ελλείψει αυτού, στις τεχνικές προδιαγραφές της παρ. 2 του άρθρου 6 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο της παρ. 3 του άρθρου ,
ε) σε περίπτωση εντοπισμού αδυναμιών συμμόρφωσης των φορέων του δημόσιου τομέα, μηχανισμό για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4, σε μορφή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διόρθωση των εν λόγω αδυναμιών και
στ) τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτούνται, παραδειγμάτων και καθοδήγησης, για αυτόματες και χειροκίνητες δοκιμές και δοκιμές χρηστικότητας, σε συνδυασμό με τις παραμέτρους δειγματοληψίας, κατά τρόπο συμβατό με την περιοδικότητα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.
3. Η μεθοδολογία της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά τριετία, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υποβάλλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των μετρήσεων. Η διαδικασία υποβολής εκθέσεων καθορίζεται με εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύονται στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Ως προς τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 7, 8, 9, 10 και 11, η πρώτη έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των μηχανισμών στων οποίων τη σύσταση προβαίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους όσον αφορά την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές,
β) διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση τυχόν εξελίξεων της πολιτικής για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές,
γ) εμπειρίες και ευρήματα από την εφαρμογή των κανόνων για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4,
δ) πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση των υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού,
ε) πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής παρατηρήσεων και αναφορών που προβλέπεται στο άρθρο 10.
6. Το περιεχόμενο όλων των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως τον κατάλογο των ιστότοπων, των εφαρμογών για φορητές συσκευές ή των φορέων του δημόσιου τομέα που εξετάστηκαν, δημοσιοποιείται σε προσβάσιμη μορφή στους ιστότοπους των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων επί της συμμόρφωσης των φορέων του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος νόμου. Πριν την υποβολή της, η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών. Η έκθεση συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών Θεσμών και Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής και αναρτάται στους ιστότοπους των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.