Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 07 – Πρόσθετα μέτρα (άρθρο 7 παρ. 1 εδ. 1, 2 , 3 και παρ. 2 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στοιχεία και επικαιροποιούν αμελλητί, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, μια λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας σχετικά με τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Για τους ιστότοπους των φορέων του δημόσιου τομέα, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας της παρ. 4, και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του οικείου φορέα.
3. Για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας της παρ. 4 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του φορέα του δημόσιου τομέα που αναπτύσσει την οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές, ή διατίθεται ταυτόχρονα με άλλα πληροφοριακά στοιχεία κατά την τηλεφόρτωση της εφαρμογής.
4. Οι δηλώσεις προσβασιμότητας των παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και με υποδείγματα που καθορίζονται από εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνεται και τηρείται «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.). Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των άρθρων 4 και 6. Η ένταξη των φορέων του δημόσιου τομέα στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με όμοια απόφαση γίνεται η διαγραφή των φορέων του δημόσιου τομέα από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
Μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης παρέχουν στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση των αποφάσεων της παρούσας παραγράφου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., τα όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αυτής, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα συναφές με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
7. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα του δημόσιου τομέα, η οποία κοινοποιείται στα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ορίζονται δύο υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη του φορέα ως προς την εφαρμογή του παρόντος νόμου, καθώς και για την συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των οικείων Υπουργείων.

 • Άρθρο 7
  -Η παρ. 1 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στοιχεία και επικαιροποιούν αμελλητί, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε εξαμηνιαία βάση, μια λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας σχετικά με τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

  Αιτιολόγηση: Ώστε να διασφαλισθεί ότι οι φορείς δεν θα προβούν στην πρακτική της επιδιόρθωσης (μια φορά το χρόνο), αλλά στην πρακτική της εκ σχεδιασμού / εξ αρχής συμμόρφωσης κατά τη δημιουργία / δημοσίευση.

  -Η παρ. 5 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «5. Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνεται και τηρείται «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών για φορητές συσκευές» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.). Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται όλοι οι ιστότοποι και όλες οι εφαρμογές για φορητές συσκευές φορέων του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. τηρούνται και η εν ισχύ δηλώσεις προσβασιμότητας των αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα. Η ένταξη ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με όμοια απόφαση γίνεται η διαγραφή ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
  Μετά από αίτημα είτε της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης παρέχουν στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση ή αναθεώρηση των αποφάσεων της παρούσας παραγράφου.»

  -Η παρ. 6 να αναδιατυπωθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., τα όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αυτής, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα συναφές με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., διαμορφώνονται κατόπιν διαβούλευσης και συνεργασίας με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».